ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
30.00

95 / 100
4
100.00

95 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เวียนหนังสือให้แต่ละฝ่ายนำเสนอความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและพิจารณาคัดเลือก 1 แนวคิดเพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ และดำเนินตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่ และออกตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายตาสับปะรดและจัดตั้งกลุ่มไลน์ (LINE) เพื่อแจ้งข้อมูลการลักลอบทิ้งขยะและทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาร่วมกัน - ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทิ้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 1.1 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ลักลอบการทิ้งขยะ จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 279 ครั้ง 1.2 จำนวนครั้งในการแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะ ผ่านทางเครือข่ายกลุ่มไลน์ (Line) จำนวน 5 ครั้ง 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 2.1 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ลักลอบการทิ้งขยะ จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 279 ครั้ง 2.2 จำนวนครั้งในการแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะ ผ่านทางเครือข่ายกลุ่มไลน์ (Line) จำนวน 6 ครั้ง 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 3.1 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ลักลอบการทิ้งขยะ จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 270 ครั้ง 3.2 จำนวนครั้งในการแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะ ผ่านทางเครือข่ายกลุ่มไลน์ (Line) จำนวน 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด