ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 4 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.78

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
31.92

100 / 100
3
54.04

0 / 0
4
96.78

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 264,339,600 บาท - ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 32,092,173.23 บาท - งบประมาณคงเหลือ 232,247,426.77 - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 264,339,600 บาท - ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 84,378,838.97 บาท - งบประมาณคงเหลือ 179,961,216.03 - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 31.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 264,339,600 บาท - ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 142,860,210.04 บาท - งบประมาณคงเหลือ 121,479,389.96 - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 54.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.78 - งบประมาณรายจ่ายหลังปรับโอน เป็นเงิน 146,831,882 บาท - งบประมาณเบิกจ่าย เป็นเงิน 142,118,170.36 บาท - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 4,713,711.64 บาท (เป็นยอดเงินกันเบิกเหลือมปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
8.00

0 / 0
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของเขตคันนายาว พร้อมจัดทำบัญชีฐานข้อมูลของหน่วยงานและประชุมคณะทำงานกำกับข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อคัดเลือกข้อมูลนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเขต และจัดทำหนังสือส่งสยป. ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานจากการดำเนินการ ให้สยป.ตามหนังสือที่ กท 8001/8668 ลว. 28 ธันวาคม 2563 และได้ดำเนินการลงข้อมูล Data Catalog ในระบบ จำนวน 22 File ตามบัญชีรายการข้อมูล(เอกสารหมายเลข 4) - รักษาสถานภาพฐานข้อมูล (ปรับปรุงข้อมูล)ทุกเดือน - ได้ดำเนินการลงข้อมูล Meta Data ในระบบ ตามบัญชีรายการข้อมูล(เอกสารหมายเลข 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยมีการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลตามตารางที่ 23 (ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) ไปนำเข้าโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว โดยสามารถค้นหาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ http: //data.bangkok.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานเชตคันนายาว http://www.bangkok.go.th/khannayao

** สรุปผลการดำเนินงาน **