ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :82.66

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.09

100 / 100
2
31.38

100 / 100
3
82.66

0 / 0
4
82.66

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 22 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มิถุนายน 2564 ไตรมาส 4 : ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงาน ก.ก. ตามคำสั่งสำนักงาน ก.ก. ที่ 100/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. และพิจารณาบัญชีรายการข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. และพิจารณาฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องหยุดพัฒนาข้อมูล ฐานข้อมูลที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น 5. พิจารณารายชื่อฐานข้อมูลที่คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงาน ก.ก. มีมติว่าจำเป็นต้องหยุดพัฒนาข้อมูล ทบทวนรายละเอียดของฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็น ประโยชน์ในการนำไปใช้หรือเพื่อให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ ได้กว้างขวางขึ้น และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6. ส่งรายงานผลการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำคำอธิบายข้อมูล (meta data) และพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ของฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 2. รายงานผลการดำเนินงานขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. นำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 2. รายงานหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ์ถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการนำข้อมูลจากระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เชื่อมโยงกับระบบ Open Government Data of Bangkok 2. รายงานผลการดำเนินงานขั้นตอนที่ 5 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **