ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04090000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละความสำเร็จในการดาเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน)
[มิติที่ 5 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  (ร้อยละความสำเร็จในการดาเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
22.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น - มีการเบิกจ่ายแล้ว - เริ่มโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น - มีการเบิกจ่ายแล้ว - โอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ตามที่หน่วยงานขอมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้รับจัดสรรเงินงวดครบทุกหมวด/รายการ แล้ว - ประสาน เร่งรัด เจ้าหน้าที่ ตั้งเบิกฎีกาโครงการต่าง ๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา หมวดรายจ่ายอื่น - รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ มีการโอนตามที่หน่วยงานขอมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

95 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการเรียบร้อยแล้ว 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 3. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันฯ ได้มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น โดยจะส่งหลักฐานการดำเนินการให้สยป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ (ข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น) โดยนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2564 (สถาบันฯ ได้นำเข้าข้อมูลเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว) 2. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น ในรูปแบบ e-library ขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานรูปแบบ e-library ของหน่วยงาน 2) ใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดทำรายงานส่วนบุคคล 3) ใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น 4) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น ได้ โดยรายงานและส่งหลักฐานการดำเนินการให้ สยป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอกผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.bangkok.go.th/training/ โดยรายงานและส่งหลักฐานการดำเนินการให้ สยป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด