ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สงม. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 915,884.58 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400.- บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 2,303,995.06 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 23,282,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,635,598.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ตามที่ สยป. กำหนด

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

90 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3. พัฒนาฐานข้อมูลขของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในระบบติดตามประเมินผลฯ (Digital plans)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบทุกรายการฐานข้อมูล สำหรับเดือนมกราคม 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน (กรณีรักษาสถานภาพฐานข้อมูลเดิมปี 2563) 2.สยป.ได้พิจารณาข้อมูลของหน่วยงาน (โครงการขุดลอกคลอง ย้อนหลัง 3 ปี) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564 3.ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 กรณีรักษาสภาพข้อมูลที่ดำเนินการในปี 63 ได้จัดส่งเอกสารหมายเลข 5 และ 6พร้อมทั้งอัพเดท Metadata ในระบบ และรายงานฐานข้อมูลประจำเดือน และจัดทำเอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 (กรณีรักษาสภาพข้อมูลที่ดำเนินการในปี 63) ได้จัดส่งเอกสารหมายเลข 5 และ 6พร้อมทั้งอัพเดท Metadata ในระบบ และรายงานฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์ฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด