ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
50.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 50.44

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลสำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานให้ สยป. ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 1502/691 ลว. 17 มีนาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอรายชื่อการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่จะนำเข้าระบบการพัฒนาและจัดเก็บตัวชี้วัดที่ 5.2 3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) โดยได้นำเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบตัวชี้วัดที่ 5.2 เรียบร้อยแล้ว 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมให้เป็นปัจจุบัน 5. จัดทำเอกสารหลักฐานการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว 6. นำเข้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด