ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตลาดพร้าว 2. บัญชีรายการข้อมูล 3. ขอเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน คือ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่การปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 1. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :51.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

85 / 0
2
30.00

100 / 100
3
51.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2564 ตามแบบ ง.401 เบิกจ่ายได้ ..... บาท คิดเป็นร้อยละ ......

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2564 ตามแบบ ง.401 เบิกจ่ายได้ 102,951,783.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามแบบ ง.401 เบิกจ่ายได้ 163,203,574.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **