ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) อ.1/1ร้อยละความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้จากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อ.1/1ร้อยละความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้จากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นความรู้ที่ได้จากความร่วมมือหรือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ เพราะสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอนที่ 3 จัดทำแนวทางการนำความรู้ที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศที่ผ่านมา มาประยุกต์ใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) อ.1/2ร้อยละความสำเร็จในการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อ.1/2ร้อยละความสำเร็จในการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเตรียมฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา และกำหนดแผนงานแนวทางการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ทางด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม มี 2 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ มี 2 เรื่อง เดือนมีนาคม ไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม มี 2 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ มี 2 เรื่อง เดือนมีนาคม ไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ เดือนเมษายนไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ เดือนพฤษภาคมไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ เดือนมิถุนายนไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) อ.1/3ร้อยละความสำเร็จในการลดระยะเวลาในการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อ.1/3ร้อยละความสำเร็จในการลดระยะเวลาในการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินงานที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาการดำเนินงานที่ลดลงและทันต่อเวลา / มีการวางแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน) / มีการแต่งตั้งคณะทำงาน / มีการประชุมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสร้างระบบการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว และได้ใช้งานระบบตามที่กำหนดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างใช้งานระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) อ.2/1ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อ.2/1ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขต / อยู่ระหว่างการเตรียมการประสานงานกับสำนักงานเขตเพื่อเตรียมการจัดประชุมเครือข่ายประชาคมเขต โดยกำหนดไว้จะดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่จึงต้องเลือนดำเนินการเป็นเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประสานงานกับจังหวัดสมุทรปราการ และขอความเห็นชอบจากประธานสภาฯ เพื่อกำหนดวันประชุมร่วมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชลอการดำเนินโครงการเนืองจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ -จัดทำหนังสือไปยัง อบจ.สมุทรปราการเพื่อขอหารือการดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.86


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.28

100 / 100
2
38.71

100 / 100
3
40.86

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด -บางโครงการดำเนินการได้ล่าช้าว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด -บางโครงการดำเนินการได้ล่าช้าว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) อ.2/2ร้อยละความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
อ.2/2ร้อยละความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร / มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการจัดประชุมในเดือนมีนาคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงเลื่อนการจัดประชุมเป็นเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติให้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักอนามัยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชลอการดำเนินการ เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด