ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04010000

Home Home SED


๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(1) 2. ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
2. ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๔ - การเมืองสีขาว

(2) 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ :อย่างน้อยร้อยละ 10

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อยร้อยละ 10)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จัดการประชุมกลุ่มย่อยการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) 1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.73

100 / 100
2
99.05

100 / 100
3
99.28

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-26 ธ.ค.62 มีจำนวน 44 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 43 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 จำนวน 105 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 104 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63 จำนวน 157 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 156 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.36 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 จำนวน 214 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 213 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.53 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) 5. ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5. ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้งานระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการใช้งานระบบฯ จากผู้ใช้งานระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมกำหนดเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรูปแบบการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ มีผลการศึกษาฯ 1 ฉบับ และมีการนำชิ้นงานไปพัฒนา 1 ชิ้นงาน คือ Applocation Line @ร้องทุกข์ 1555 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์ กทม.1555 กับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
83.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 -หัวหน้าหน่วยงานได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ -ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 4. ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4. ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
60.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน line@ (เดือนแรกมีผู้ใช้บริการจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 จากจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 50 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 7 คน รวม 4 เดือน (ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 29 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58 จากเป้าหมายที่กำหนด 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จ ที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 11 คน (รวม 7 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 52 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.08 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 52 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.08 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ดังนี้ ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50 คน ผลการดำเนินงาน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 112) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ได้ภายใน 15 นาที เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21) 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้า ของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21) 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ ในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด