ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 04010000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :51.47

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.03

100 / 100
2
27.89

100 / 100
3
51.47

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2563 หมวด 01 งบประมาณหลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 17,766,558.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90 หมวด 02 งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 898,449.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47 หมวด 03 งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 3,961,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 หมวด 04 งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 5,647,616.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.66 หมวด 05 งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 349,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 28,623,570.66 บาท คิดเป็นร้อยละ13.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 85,758,100 บาท เบิกจ่ายได้ 27,104,686.90 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 31.61 หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 30,260,200 บาท เบิกจ่ายได้ 10,852,186.59 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 35.86 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 22,462,800 บาท เบิกจ่ายได้ 666,600 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 2.97 งบประมาณหลังปรับโอน รวมทั้งสิ้น 138,481,100 บาท เบิกจ่าย 38.623,473.49 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 27.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 : การเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวด 01, 02) งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 71,276,408.11 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 138,481,100.-บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 51.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มที่ 2 แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกหัวข้อ การจัดทำไลน์ (Application Line) สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างศุนย์เรื่องราวร้องทุกข์ (ส่วนกลาง) กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว และแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานและส่วนราชการมอบหมายผู้ประสานงาน Line Official Account

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย - รายงานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ทุกวัน - เดินตรวจการปฏิบัติงานทุกวัน - รายงานเหตุการณ์ประจำวันในสมุดรายงานคณะกรรมการ - กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญให้รายงานในสมุดการตรวจเวร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย - รายงานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ทุกวัน - เดินตรวจการปฏิบัติงานทุกวัน - รายงานเหตุการณ์ประจำวันในสมุดรายงานคณะกรรมการ - กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญให้รายงานในสมุดการตรวจเวร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(4) ร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 และ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 – 3 และรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(5) ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์ กทม. 1555 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์ กทม. 1555 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 จากผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เก็บรวบรวมข้อมูลแยกประเภทเรื่องร้องเรียนและจัดลำดับความถี่ในแต่ละประเภทเรื่องเพื่อจะนำไปวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบการรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน สุ่มสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสาเหตุของเรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับที่ 5

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :34.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับที่ 5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
34.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้ส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบ -ประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 -ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3226/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้จัดทำเอกสารแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ รายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้านให้คณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครพิจารณา -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้เข้าไปเก็บความต้องการ (Requirement Survey) สำหรับการพัฒนาระบบ ณ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนัก และสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง เข้าเก็บความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ รวมทั้งการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดหรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับโครงการฯ นำมาออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องและตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ ได้จัดทำแบบสอบถาม Online ผ่าน Google Form ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือความต้องการเพิ่มเติมให้ละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้น และกำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) จำนวน 4 รุ่น ในเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) อนุมัติและลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และพนักงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,156 คน รวม 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 20, 21, 27 และ 28 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด และโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 895/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ต่อมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบกับได้มีประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) จึงอนุมัติให้เลื่อนการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ประสานผู้รับจ้างให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยผู้รับจ้างขออนุมัติแก้ไขสัญญาโดยนำเสนอแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในรูปแบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom โดยยินดีลดวงเงินตามสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนของงานงวดที่ 2 บางส่วนคู่ขนานกับงานงวดที่ 1 เช่น การทำไดอะแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบฯ และพัฒนาระบบฯ เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ส่วนบริหารกลางจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 แล้ว การจัดเก็บฐานข้อมูล องค์ประกอบ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำบัญชีรายการข้อมูล การจัดทำคำอธิบายชุดดิจิทัล และจัดทำพจนานุกรมข้อมูลซึ่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของ สลป. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบ 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เดือนละ 1 ครั้งตามหลักเกณฑ์ 2. ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้งตามหลักเกณฑ์ 3. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ระบบการจัดเก็บคำสั่งได้นำเข้าข้อมูลประเภทคำสั่งกรุงเทพมหานคร และคำสั่งสำนักปลัดกรุงเทพมหานครในระบบงาน กรณีมีผู้รับบริการขอข้อมูลข่าวสารประเภทคำสั่งดังกล่าว สามารถค้นหาในระบบฯ แก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 3.2 ระบบหนังสือเวียน ได้ทดลองนำเข้าหนังสือเวียนที่หน่วยงานและ/หรือส่วนราชการส่งมาเวียนในระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานคร (ระบบที่ สยป. พัฒนาขึ้นมาทดแทนระบบเดิมชั่วคราว) โดยนำเข้าหนังสือเวียนบางส่วนในระบบหนังสือเวียนที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ ก่อนเวียนการนำระบบฯ ขึ้นใช้จริง ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จะแจ้งให้ ทุกหน่วยงาน/ส่วนราชการทราบต่อไป 3.3 ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ ได้นำข้อมูลในระบบฯ สรุปนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละเรื่องที่คลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละเรื่องที่คลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :79.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
79.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 1. ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 2 เดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คน (ความคืบหน้าของการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40) 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 12 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ หรือตอบคำถามแก่หน่วยงาน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้ง 12 ครั้ง คิดเป็น 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีผู้ใช้บริการ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ จำนวน 36 คน เจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ทั้ง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด