ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED


๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) (1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31 ต.ค. 62 เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 21 พ.ย. 62 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2563 25 ธ.ค. 62 เวียนคำสั่ง สกจ.ที่ 688/62ลว.19 ธ.ค.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 21/02/63 ให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 22/03/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 23/05/63 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานเพื่อยกร่างแบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : lDP ) 21/06/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/63 จัดทำร่างคู่มือแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเสนอคณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบ 23/08/63 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือฯและมอบฝ่ายเลขานุการนำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการนำไปฏิบัติต่อไป 18/09/63 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ครบถ้วน 6 ขั้นตอน และจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ สกจ.สนป.กทม. จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ สกจ.สนป.กทม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดประชุมคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

16/3/2563 :ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบุคลากรแก่ข้าราชการบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการรวมทัี้งจัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง การลาของข้าราชการให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-17/6/2563 : จัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ความผิดทางวินัยที่น่าสนใจ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลการดำเนินการโครงการ HR Channel สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการด้านงานบุคคลแก้ข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้มาติดต่อราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และขออนุมัติโครงการ 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และขออนุมัติโครงการ 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการฯ 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563) 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ(ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ตามหนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้งที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ (จัดทำหนังสือสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ) 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันพุทธที่ 26 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือ กท 0404/7270 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMA Pro 21st Competency Model) โดยดำเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน การเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติงานด้านบริหาร งานบุคคลตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (4) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(4) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :55.00

ผลงาน :84.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.87

100 / 100
2
46.39

100 / 100
3
75.75

100 / 100
4
84.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจัางที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 9.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนนิการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09 -20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ร้อยละ 14.87 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงร้อยละ 16.16 ตัวชี้วัด ที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 9.09 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 46.39 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้า่งที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 46.39 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.81 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 58.82 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 49.07 ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 130 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 87 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.92 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 75.75 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.22 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 189 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 79.22 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.14 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 200 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 165 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.50 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 78.28 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.07 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 242 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 194 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.16 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 55 ทำได้ร้อยละ 84.70 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง (ค่าเป้าหมายร้อยละ 55) สำนวนการดำเนินการคงค้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีจำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.88 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ 35) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่รับเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) มีจำนวน 245 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 203 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (5) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(5) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบ 20/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอความเห็นชอบและสำรวจสถานที่จัดอบรม 18/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติโครงการและประสานโรงแรมสำหรับจัดสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/1/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการสัมมนาฯ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานและประสานโรงแรมสำหรับการจัดสัมมนาตามกำหนดการ 18/3/2563 : 1.ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 คน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/4/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เห็นชอบดำเนินการจัดทำโครงการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 20/5/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการสร้างองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว 19/6/2563 : มีการประชุมคณะทำงา่นฯ เพื่อดำเนินโครงการ "สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง" จำนวน 4 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/7/2563 : ดำเนินการตามโครงการ "สกจ.ปันน้ำใจให้น้อง" แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ 20/8/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลสำรวจความพึงพอใจและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ 17/09/2563 : สรุปผลการดำเนินการและรายงานผู้บริหารเพื่อทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (6) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(6) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง รวม 16 ตำแหน่ง จำนวน 60 อัตรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง รวม 13 ตำแหน่ง จำนวน 45 อัตรา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง รวม 11 ตำแหน่ง จำนวน 76 อัตรา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และขอแจ้งเพิ่มเติมการรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างต่อสำนักงาน ก.ก. รวม 24 ตำแหน่ง จำนวน 216 อัตรา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (รายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่าง 11 อัตรา 2 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 35 อัตรา 9 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (7) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(7) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :92.96


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
92.96

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31 ต.ค. 62 จัดทำรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่จะครบเกษียณอายุฯ ในสิ้นปี 2563 ให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และแจ้ง สกจ. สนป.ภายในวันที่ 29 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 จัดทำเอกสารมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 25 ธ.ค.62 แจ้งยืนยันจำนวนข้าราชการฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 434 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 เสนอขออนุมัติโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21/02/63 อยู่ระหว่างดำเนินการเชิงธุรการ 22/03/63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 จัดทำร่างประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องให้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/05/63 นำส่งร่างประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 340/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563) 22/06/63 ประชุม อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ ครั้้งที่ 2/63 ลว. 16 พ.ค. 2563 เสนอประกาศ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญเรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)ในสื้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ ผว. กทม. ลงนาม และเสนอหนังสือการกำหนดวันจัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563และหนังสือนัดหมาย ผว.กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/63 สำรวจจำนวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในวันที่ 1 และ2 กันยายน พ.ศ.2563 -จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการมอบประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งที่1/2563 23/08/63 1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการมอบประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 2179 ราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 4 ชั้นที่ 1 2.จัดทำหนังสือเสนอรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนามในใบประกาศฯ(หนังสือ สกจ.18 ส.ค.2563) 3.จัดเตรียมงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 1-2 ก.ย. 2563 ณ ห้องบางกอก ชั้น2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ระยะที่ 6 18/09/63 จัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องบางกอก ชั้นB2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 6 และสำรวจความพึงพอใจของผู้เกษียณอายุราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31 ต.ค.62 ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้าราชการผู็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร 21 พ.ย.62 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบประกาศราชกิจจานุเบกษารายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร 25 ธ.ค.62 ประสานสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/01/63 ขออนุมัติโครงการ 21/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร 22/03/63 ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/04/63 ดำเนินการต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมในการตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 23/05/63 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษาปรากฏว่ายังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และ 2562 22/26/63 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษาปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/63 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษาปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อฯ 25/08/63 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจจานุเบกษา ปรากฎว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อฯ -ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ 18/09/63 ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561-2562 ในราชกิจานุเบกษาอย่างต่อเนื่อง ปรากฎว่ายังไม่มีการประกาศรายชื่อ ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีการเวียนแจ้งการจัดงานพิธีรับพระราชทานฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (9) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พร้อมรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครฯ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(9) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พร้อมรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : ได้จัดทำและขออนุมัติโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 56 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 98.21% 17/12/2562 : ในเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 38 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท 20/11/2562 : ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 23 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 95.65%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/2/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 75 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 97.67% 18/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 33 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 90.91%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว 21/5/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว 19/6/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

17/7/2563 : ได้งดการออกโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ ที่ ก.ฌ.กทม. 507/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ของดการออกรับสมัคร ก.ฌ.กทม. นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว / 20/8/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 10 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100% 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ซึ่งในเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ได้ออกให้บริการตามโครงการสวัสดิการ Delivery ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสะพานสูง และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 24 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100% สำหรับการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 9 กันยายน 2563 ปรากฏว่า มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จำนวน 275 ราย และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 275 ราย คิดเป็นความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 97.55%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (10) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(10) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
28.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคัดเลือก 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแนวทางการคัดเลือก 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนหลักเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนหลักเกณฑื 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอหลักเกณฑ์ 18/3/2563 : อยู่ระหว่างเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/4/2563 : เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการคัดเลือก 21/5/2563 : ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 23/6/2563 : จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/7/2563 : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้รับการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 3 ราย 20/8/2563 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นแล้ว และได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบประกาศฯ ขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 17/09/2563 : 1.ได้ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายเงินรางวัล 2.ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานดังกล่าว ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับมอบรางวัล คือ ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ได้รับโ่ล่่พร้อมเข็มนคราภิรักษ์ และสลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ระดับหน่วยงาน ได้รับใบประกาศพร้อมเข็มนคราภิรักษ์ และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 3.ขณะนี้ดำเนินการจัดส่งหนังสือทำเนียบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมแผ่น CD ภาพถ่ายให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น และหน่วยงานต่าง ๆ และผลสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่้มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญฯ ประจำปี พ.ศ.2562 อยู่ที่ 4.44 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) (11) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(11) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการส่งสำเนาคำสั่ง 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2448/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2594/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2596 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2685/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 , ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2764/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3557/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3898/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4126/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 332/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3731/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 410/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 671/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 633/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 671/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 864/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563, ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 865/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 688/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่ง 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1243/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1364/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1365/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจึงไม่ได้ส่งสำเนา 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1738/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1786/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1820/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1821/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1822/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) (12) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(12) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-16/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 2. เวียนแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือ ที่ กท 0404/5424 ลว.5 มิ.ย. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- อยู่ระหว่าง อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว 90 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด