ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04060000

Home Home SED


๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(1) สปท.5/ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สปท.5/ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาและการใช้งานงช่องทางการสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าวผ่านระบบ line

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ความสำเร็จของการสร้างช่องทางสื่อสารและรับแจ้งข่าวของเครือข่ายข่าว (1) กรุงเทพมหานคร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน) ได้ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้สร้างช่องทางการสื่อสารสำหรับมวลชนในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขต เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและแจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานเขตเชิญชวน กลุ่มมวลชน และบุคคลในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น เจ้าของผู้ประกอบการบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์ อพปร. มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ร่วมกันสร้างเบาะแส และรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ผ่านช่องทางโอเพนแชทไลน์ (2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน ผ่านช่องทาง - ไลน์กลุ่มหัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 50 สำนักงานเขต - ไลน์กลุ่มเครือข่ายสายข่าว - หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/408 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวียนแจ้งผู้อำนวยการสำนัก และสำนักงานเขต50 เขต 2. ความสำเร็จของการแจ้งข่าว (1) มีการสื่อสารและแจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางโอเพนแชทไลน์ และไลน์กลุ่ม ISOC operation (2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน รอบ 3 เดือน ให้เลขาธิการ รมน.กทม. (ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน) ทราบเป็นรายไตรมาส ดังนี้ - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/58 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 63) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/262 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 63) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ลธ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/696 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(2) สปท.4/ร้อยละของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ออกตรวจเยี่ยม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
สปท.4/ร้อยละของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ออกตรวจเยี่ยม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครบทุกศาลเจ้า ตามแผนที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการออกตรวจประเมินให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานศาลเจ้าแก่ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า และคณะผู้บริหารศาลเจ้าอันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกับศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วย ที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตได้ออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่เขตรับผิดชอบ และเพื่อให้ศาลเจ้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 2. โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดทำคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 3/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าฯ 2.2 ประชุมจัดทำแผนออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้า 2.3 ประสานงานกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง 2.4 ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าตามแผนฯ ร่วมกับสำนักงานเขตทั้งสิ้น 18 เขต ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 และชะลอ การออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเริ่มดำเนินการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าตามแผนฯ อีกครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ดูแลและตรวจตราศาลเจ้า ได้ครบทั้ง 18 สำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 78 ศาลเจ้า คิดเป็นร้อยละ 100 3. จากการที่คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลดีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 หลายศาลเจ้าบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ศาลเจ้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบพื้นที่จริงของที่ตั้งศาลเจ้า หรือมีใครเข้าไปบุกรุกพื้นที่หรือไม่ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวปกปักษ์รักษาศาลเจ้ามีการรังวัดพื้นที่และอื่น ๆ และต่อยอดโดยการนำศาลเจ้าเอกชนและศาลเจ้าที่ขึ้นที่เบียนมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) สปท.7/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
สปท.7/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือเชิญผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครผู้ทำคุณประโยชน์ มาร่วมโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครผู้ทำคุณประโยชน์แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน แบ่งเป็นชาย 36 หญิง 24 และผู้ติดตาม รวม 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.8

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) สปท.8/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
สปท.8/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยห้ามมิให้มีการรวมตัวกันของประชาชน และยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงทำหนังสือเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว และส่างเงินคืนให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยห้ามมิให้มีการรวมตัวกันของประชาชน และยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด สำนักงานปกครองและทะเบียน จึงทำหนังสือเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว และส่างเงินคืนให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(5) สปท.1/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
สปท.1/ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานสถานที่ดําเนินการฝึกอบรม และวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จ และรายงาน ผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง หรือพนักงานปกครอง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กำหนดจัดการอบรมแบบไป – กลับ เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว โดยผลการฝึกอบรมสรุปได้ดังนี้ 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ หลักการสำคัญ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการปฏิบัติในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ การจดทะเบียนแต่งตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และการอุทธรณ์ รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานต่อกัน 2.2 สำนักงานปกครองและทะเบียนได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินผลโครงการ ดังนี้ 2.2.1 การทำแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการดำเนินงาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 65 คน ได้รับคะแนน ร้อยละ 80 จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 ของผู้รับการฝึกอบรม 2.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ การนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีความชัดเจน อธิบาย และเชื่อมโยงเนื้อหาได้ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.62 2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หลังการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81.54 3) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 87.69 2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะ สรุปว่า ควรจัดการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี และควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม รวมถึงควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) สปท.9/ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
สปท.9/ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :17.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
22.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้คืนเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 270 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้คืนเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 270 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.2/ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดําเนินการขอเงินงวด จัดซื้อจัดจ้าง ยืมเงินทดรองราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียนแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียนแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบตามลำดับชั้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) สปท.3/ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.3/ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สําคัญ ของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลสําคัญของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และกรุงเทพตะวันออกแล้วเสร็จ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ดังกล่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) สปท.6/ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท.6/ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกให้บริการงานทะเบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. จัดการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ประกอบด้วย 1.1 การบรรยายและอภิปราย - หัวข้อ “นโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางในการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)” บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน - หัวข้อ “การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา” บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนบริหารการทะเบียน - หัวข้อ “การปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา” บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนบริหารการทะเบียน 1.2 ทดสอบความรู้หลังการบรรยาย ด้วยแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านการทดสอบ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100 2. สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มารับบริการที่รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จำนวน 120 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 (งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563) ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม - เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.33 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ผู้ใช้บริการ มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.33 อายุ 20 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.83 อายุระหว่าง 36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.34 - การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.67 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.16 และอื่น ๆ (เช่น ปวช. ปวส. ประถมศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 22.50 - ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.83 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 4.17 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.33 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอื่น ๆ (เช่น แม่บ้าน ไม่ได้ทำงาน เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 1.67 2.2 การใช้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) - ใช้บริการเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 98.33 - มากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.67 2.3 ช่องทางการรับทราบข้อมูลการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) - จากการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 22.50 - ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานที่จอดรถบริการ คิดเป็นร้อยละ 34.17 - สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10.83 - ได้รับคำแนะนำจากผู้เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 10 - อื่น ๆ (เช่น Website, มาเที่ยวห้าง เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 22.50 2.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ของผู้รับบริการในภาพรวม ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.06 ดังนี้ (1) ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83) (2) เจ้าหน้าที่ให้บริการ - การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.50 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50) - ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตรและเอาใจใส่ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.17 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00) - สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ5.83 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.51 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.66) (3) ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ - มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.83 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.83) - ขั้นตอนและระยะเวลามีความเหมาะสมและถูกต้อง ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.83 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.84 (ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.16)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด