ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 04080000

Home Home SED


๗.๑ - กฎหมาย

(1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา จำแนกประเภทเรื่องร้องเรียนและกำหนดกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท และจัดทำร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และนำเสนอผู้ตรวจราชการเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :67.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม สามารดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม สามารดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม สามารดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 67.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค้นหาความจำเป็น (TN) ในด้านความต้องการความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแผน TN และเตรียมความพร้อมในการอบรม โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล และกำหนดตัวบุคลกร/วิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้ตามที่ได้ทำ TN ไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผน TN เตรียมความพร้อม และจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว (หัวข้อการสร้าง google form, QR Code, Infographic และโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ Trello) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 วัน ประกอบด้วย วันที่ 22, 23 มีนาคม 2564 จัดอบรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และวันที่ 25 มีนาคม 2564 จัดอบรม ณ ห้องบูรีรมย์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลงานหรือโครงการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม หรือ 1 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) ระดับความสำเร็จในการออกแบบและใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการออกแบบและใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการร่วมออกตรวจราชการ ออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ และทดสอบการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการระดับเขตเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นจนถึงเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด