ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 04150000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

80 / 100
2
42.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...อยู่ระหว่างรวบรวมองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เดือนธันวาคม...คัดเลือกองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม....ได้มีหนังสือถึงประธานกลุ่มเขตเพื่อประสานเขตที่รับผิดชอบให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง ให้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการประสานและรวบรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน - ได้มีหนังสือเรียนประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตประสานสำนักงานเขตพิจารณาจัดส่งนิติกรหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีปกครองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ และดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลลากรด้านกฎหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวบ้องกับการดำเนินยคดีปกครอง จำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet โดยกำหนดการจัดอบรม ครั้งที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนเขตละ 2 คน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 3 กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ และสำนักต่าง ๆ กำหนดอบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๑ - กฎหมาย

(2) ร้อยละความสำเร็จในการตรวจพิจารณาร่างประกาศกรุงเทพมหานครและคำสั่งกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จในการตรวจพิจารณาร่างประกาศกรุงเทพมหานครและคำสั่งกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :63.80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

80 / 100
2
40.00

0 / 0
3
63.80

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ดำเนินการแล้ว 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พิจารณาดำเนินการ 5 เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดย 10 หน่วยงาน เสนอขอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ รวม จำนวน 15 ฉบับ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 5 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเข้า 47 เรื่อง พิจารณาดำเนินการแล้ว 30 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :73.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.42

0 / 0
3
73.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...เตรียมการรวบรวมองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อเป็นข้อมูล เดือนธันวาคม...คัดเลือกองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม....ได้มีหนังสือถึงประธานกลุ่มเขตเพื่อประสานเขตที่รับผิดชอบให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง ให้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการประสานและรวบรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน มีหนังสือเรียนประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตประสานสำนักงานเขตพิจารณาจัดส่งนิติกรหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีปกครอง เขตละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม - ดำเนินการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฎในคำพิพากษาศาลปกครอง จำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet - โดยจัดครั้งที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนเขตละ 2 คนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.21

80 / 100
2
0.40

0 / 0
3
10.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อเร่งรัดผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เดือนธันวาคม...จัดทำหนังสือนำเรียนผู้บริหาร เพื่อทราบผลการติดตามความคืบหน้าและสั่งการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม...ตรวจสอบ รวบรวม สำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือนกุมภาพันธ์...จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เดือนมีนาคม...จัดทำหนังสือนำเรียนผู้บริหาร เพื่อทราบผลการติดตามความคืบหน้าด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสั่งการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน...ตรวจสอบ รวบรวม สำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือนพฤษภาคม..จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เดือนมิถุนายน...จัดทำหนังสือนำเรียนผู้บริหาร เพื่อทราบผลการติดตามความคืบหน้าด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสั่งการต่อไป ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย 10 ฉบับเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จของการรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายที่น่าสนใจ หรือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ระดับความสำเร็จของการรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายที่น่าสนใจ หรือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.35

0 / 0
3
0.60

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...ดำเนินการรวบรวม คัดเลือกข้อหารือ ข้อกฎหมายที่น่าสนใจหรือจำเป็นเพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เดือนธันวาคม...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้รีบดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ..อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อหารือตามหัวข้อ หมวดหมู่ กฎหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้ดำเนินการคัดเลือกการตอบข้อหารือข้อกฎหมายที่สำคัญที่ได้มีการรวบรวมไว้ โดยได้จัดแบ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ และจัดแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้อหารือข้อกฎหมาย จำนวน 4 ด้าน มาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :1.85


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.35

0 / 0
3
1.85

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม... ...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...เตรียมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม...ดำเนินการกำหนดหัวข้อ จัดหมวดหมู่กฎหมายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...ดำเนินการกำหนดหัวข้อ จัดหมวดหมู่กฎหมายฯ และอยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลดำเนินการปรับกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองประสานแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเสนอปรับปรุง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเสนอปรับปรุง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :36.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.21

80 / 100
2
0.37

0 / 0
3
36.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน...เตรียมข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯ เดือนธันวาคม...ดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานให้มีการทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม...ประสานหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน หน่วยงานเสนอขอแก้ไขกฎหมายฯ 11 หน่วยงาน รวม 20 ฉบับ - นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 10 ฉบับ - ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 4 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.12

85 / 100
2
3.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม : จัดทำข้อมูลการกำหนดแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเวียนแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เดือนกุมภาพันธ์ : ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยละเอียด รอบคอบ เนื่องจากมีส่วนของข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เดือนมีนาคม : ได้เวียนแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน จำนวน 3 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้เวียนแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน จำนวน 3 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม : ได้ดำเนินการตรวจสอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีฯ (เพิ่มเติม) เพื่อนำไปเวียนแจ้งให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการดำเนินงาน **ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.66


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

80 / 100
2
0.50

0 / 0
3
0.66

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม... ...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย เดือนธันวาคม...ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำเข้าข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละสำนักของกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละของร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :62.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

85 / 100
2
50.00

0 / 0
3
62.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เรื่องเข้า 22 เรื่อง พิจารณาแล้ว 20 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม เรื่องเข้า 22 เรื่อง พิจารณาแล้ว 18 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 2.ตรวจสอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 กำหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเข้า 15 เรื่อง พิจารณาแล้ว 11 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :54.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

85 / 100
2
40.00

0 / 0
3
54.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม เรื่องเข้า 4 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบอกเลิกสัญญา ตารม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด 2. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเข้า 2 เรื่อง พิจารณาดำเนินการแล้ว 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(12) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18

75 / 100
2
0.46

0 / 0
3
15.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รักษาข้อมูลเดิมของปีงบประมาณ 2563 โดยลงข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, กลุ่มงานคดีปกครอง , กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา และกลุ่มงานคดีภาษี 2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับส่วนราชการของสำนักงานกฎหมายและคดี..อยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามที่ สยป.ประสาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน... ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม - ดำเนินการลงและ ปรับข้อมูลบัญชีรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564 เดือนมกราคม... จัดส่งเอกสารให้ สยป.ตามกำหนด ประกอบด้วย คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานฯ , แผนพัฒนาฐานข้อมูล , บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)ของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์...จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อส่ง สยป. เดือนมีนาคม...อยู่ระหว่างจัดทำตารางชุดข้อมูลดิจิตัล เพื่อเตรียมลงช้อมูลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน ดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน... ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพข้อมูลปี 2563 - ดำเนินการลงและ ปรับข้อมูลบัญชีรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน โดยลงตารางข้อมูล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย,กลุ่มงานให้คำปรึกษา (ตารางข้อมูล กลุ่มงานคดีแพ่งและอาญา,กลุ่มงานคดีปกครอง,กลุ่มงานคดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก 2 เดือน) ส่วนที่ 2 ดำเนินการในปี 2564 - มีการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลคดีปกครอง ได้ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictiomary) แล้ว และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายและคดี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายและคดี

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

75 / 100
2
4.00

0 / 0
3
7.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เวียนแจ้งเสนอความต้องการที่จะพัฒนางาน รวบรวมความคิดเห็น ค้นหาสภาพปัญหา เดือนธันวาคม...ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 เป็นผลสำเร็จ มีมติที่ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานกฎหมายบและคดีพิจารณาคัดเลือกการเสนอนวัตกรรม 1 เรื่อง คือ นวัตกรรมเพิ่มช่องทางในการพิจารณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือและให้ความเห็นแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม : .ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงาน ก.ก. ตามกำหนด ประกอบด้วย เอกสารแสดงความคิดเห็นฯ , เอกสารแบบสรุปผลการคัดเลือก , โครงการพัฒนานวัตกรรม(โครงการตอบข้อหารือผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ของสำนักงานกฎหมายและคดี) , แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ พร้อมคลิปวีดีโอ เดือนกุมภาพันธ์ : ประชุมชี้แจงโครงการตอบข้อหารือผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ของสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครได้กำหนด เดือนมีนาคม : แก้ไขโครงการฯ ตามที่คณะกรรมพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครให้ปรับแก้ และได้จัดส่งโครงการตอบข้อหารือผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ของสำนักงานกฎหมายและคดี ส่งให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตอบข้อหารือผ่านแอพพลิเคชั่น โดยจัดทำเป็นหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตอบข้อหารือผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ช่องทาง คือ 1. Line ID : @๐๐๗atxgo 2. Facebook : สำนักงานกฎหมายและคดี สกค. 3. เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี http//www.bangkok.go.th/Law/หัวข้อหารือนิติกรรมสัญญา อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบข้อหารือฯ จากผู้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใน แอพพลิเคชั่น Line

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด