ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 11000000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) (New) จุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) จุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น (สจน.)

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :315.00

ผลงาน :316.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
316.00

100 / 100
2
316.00

90 / 100
3
316.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 โดยนำผลการวิเคราะห์ความสกปรกในรูปบีโอดีของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามาจัดลำดับค่าความสกปรก และแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลดำเนินการฟื้นฟูสภาพน้ำ อีกทั้งจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 โดยนำผลการวิเคราะห์ความสกปรกในรูปบีโอดีของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามาจัดลำดับค่าความสกปรก และแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลดำเนินการฟื้นฟูสภาพน้ำ อีกทั้งจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 โดยนำผลการวิเคราะห์ความสกปรกในรูปบีโอดีของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามาจัดลำดับค่าความสกปรก และแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลดำเนินการฟื้นฟูสภาพน้ำ อีกทั้งจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (New) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :29.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.10

100 / 100
2
41.40

90 / 100
3
45.00

90 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% ธ.ค.63 136 จุด คิดเป็น 43% ม.ค.64 157 จุด คิดเป็น 49.7% ก.พ.64 151 จุด คิดเป็น 47.8% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% ธ.ค.63 40 จุด คิดเป็น 12.7% ม.ค.64 42 จุด คิดเป็น 13.3% ก.พ.63 17 จุด คิดเป็น 5.3% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5% ธ.ค.63 44 จุด คิดเป็น 13.9% ม.ค.64 23 จุด คิดเป็น 7.3% ก.พ.64 46 จุด คิดเป็น 14.6%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% ธ.ค.63 136 จุด คิดเป็น 43% ม.ค.64 157 จุด คิดเป็น 49.7% ก.พ.64 151 จุด คิดเป็น 47.8% มี.ค.64 170 จุด คิดเป็น 53.8% เม.ย.64 168 จุด คิดเป็น 53.1% พ.ค.64 166 จุด คิดเป็น 52.5% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% ธ.ค.63 40 จุด คิดเป็น 12.7% ม.ค.64 42 จุด คิดเป็น 13.3% ก.พ.64 17 จุด คิดเป็น 5.3% มี.ค.64 17 จุด คิดเป็น 5.3 % เม.ย.64 17 จุด คิดเป็น 5.3 % พ.ค.64 18 จุด คิดเป็น 5.7% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5% ธ.ค.63 44 จุด คิดเป็น 13.9% ม.ค.64 23 จุด คิดเป็น 7.3% ก.พ.64 46 จุด คิดเป็น 14.6% มี.ค.64 47 จุด คิดเป็น 14.9 % เม.ย.64 24 จุด คิดเป็น 7.6 % พ.ค.64 39 จุด คิดเป็น 12.3%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (New) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)

หน่วยนับ :ข้อมูลเชิงประจักษ์

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ข้อมูลเชิงประจักษ์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

90 / 100
3
1.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563 -มีหนังสือถึงสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 -สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และทะยอยรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 -สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และทะยอยรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (New) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

90 / 100
3
0.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (New) ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.50

ผลงาน :8.28


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.20

100 / 100
2
7.01

90 / 100
3
8.28

90 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 64(ต.ค.-พ.ย.62) เท่ากับ 58,419,129 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 3,620,454 ลบ.ม. เฉลี่ย 59,352 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 6.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม2563-มีนาคม 2564 ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 64(ต.ค.63-ก.พ.64) เท่ากับ 133,711,950 ลบม.ปริมาณน้ำรียูสรวม 9,376,834 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,098 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.01 อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 เดือน ตุลาคม2563-พฤษภาคม 2564 ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 64(ต.ค.63-พ.ค.64) เท่ากับ 201,673,532 ลบม.ปริมาณน้ำรียูสรวม 16,689,973 ลบ.ม. เฉลี่ย 68,683 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.28 อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (New) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

85 / 100
3
0.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาในงวดงานที่ 1 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) เริ่มสัญญาวันที่ 6 พ.ย.63 และอยู่ระหว่างการประสานงานกับการประปานครหลวงเพื่อเซ็นต์MOUร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาในงวดงานที่ 2 (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน) อยู่ระหว่างการประสานงานกับการประปานครหลวงเพื่อเซ็นต์MOUร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 เดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ 1ให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 4,220,000บาท และอยู่ระหว่างขยายสัญญาปฏิบัติงานในงวดงานที่ 2 เนื่องจาก ผู้รับจ้างต้องใช้ข้อมูลจากการประปานครหลวงในการดำเนินการ และกรุงเทพมหานคร เพิ่งได้รับความเห็นชอบร่าง MOU จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างประสานงานการประปานครหลวงเพื่อเซ็นต์MOUร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (New) จำนวนภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือช่องทางที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย)(สจน)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) จำนวนภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือช่องทางที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย)(สจน)

หน่วยนับ :บริษัท

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :17.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(บริษัท)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

80 / 100
3
17.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม -โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมทุนและลงทุนดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย และ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อของบประมาณจากกองทุนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 -โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมทุนและลงทุนดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย และ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อของบประมาณจากกองทุนฯ -กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย มีภาคเอกชนขอเชื่อมท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 -โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมทุนและลงทุนดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย และ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อของบประมาณจากกองทุนฯ -กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย มีภาคเอกชนขอเชื่อมท่อเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 17 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New)ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ(สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :37.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
26.00

90 / 100
3
37.40

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ทั้งโครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยของทุกโครงการร้อยละ 26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ทั้งโครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยของทุกโครงการร้อยละ 37.4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (NEW)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม (สจน)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(NEW)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม (สจน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
40.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน 4 ด้าน 1. ส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 2.ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือน 3.มีการส่งเสริมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ 4.มีการส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน 4 ด้าน 1. ส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 2.ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือน 3.มีการส่งเสริมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ 4.มีการส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (New) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(New) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.40

100 / 100
2
51.00

95 / 100
3
68.00

90 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ ร้อยละ 26.4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของทุกโครงการ ณ มีนาคม 2564 ร้อยละ 51.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 เดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของทุกโครงการ ณ มิถุนายน 2564 ร้อยละ 68.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(11) (New) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ กสน.สนน. 5/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 วงเงิน 118,955,000 บาท (งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจข้อมูลบ่อสูบน้ำ/บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จจำนวน 176 บ่อ จากทั้งหมด 300 บ่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งานสำรวจคลองสายหลัก ดำเนินการได้ 100% - งานสำรวจบ่อสูบ ดำเนินการได้ 100% - งานจัดทำฐานข้อมูล GIS ดำเนินการได้ 74% - จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก ดำเนินการได้ 57%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ...ของพื้นที่

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเอง ประมาณ 9.00 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประมาณ 78.93 กิโลเมตร โดยสามารถป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม. รทก. ณ จุดวัดระดับน้ำปากคลองตลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเอง ประมาณ 9.00 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประมาณ 78.93 กิโลเมตร โดยสามารถป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม. รทก. ณ จุดวัดระดับน้ำปากคลองตลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเอง ประมาณ 9.00 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประมาณ 78.93 กิโลเมตร โดยสามารถป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม. รทก. ณ จุดวัดระดับน้ำปากคลองตลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (New) ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.) (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหิน  (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.) (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ..ของขั้นตอนงานก่อสร้าง

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ..ของขั้นตอนงานก่อสร้าง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) (New) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต) (สพน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต) (สพน.)

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 92% อยู่ระหว่างขุดลอกแก้มลิงพร้อมขนย้ายดิน และรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ มีความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 93% อยู่ระหว่างขุดลอกแก้มลิงพร้อมขนย้ายดิน และรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ มีความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ มีความก้าวหน้า 98% อยู่ระหว่างรอติดตั้งเครื่องกลปั๊มน้ำ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) มีความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาและคาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

หน่วยนับ :ไม่เกิน...นาที

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :460.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
120.00

100 / 100
2
35.00

95 / 100
3
460.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ทุกโ่ครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย - จากสถิติการระบายน้ำในถนนสายหลักระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ที่ความเข้มฝนไม่เกิน 100 มม./ชม. ระยะเวลาในการบริหารจัดการน้ำรอการระบายสูงสุดเป็นเวลา 120 นาที (จุดที่สูงสุดบริเวณ ถ.เซนต์หลุยส์ 3 จาก ถ.จันทน์-ชุมชนกุศลทอง เขตสาทร ณ วันที่ 21 พ.ย. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ทุกโ่ครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย - จากสถิติการระบายน้ำในถนนสายหลักระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64 ที่ฝนตกความเข้มฝนไม่เกิน 100 มม./ชม. ระยะเวลาในการบริหารจัดการน้ำรอการระบายสูงสุดเป็นเวลา 35 นาที (จุดที่สูงสุดคือบริเวณถ.พระราม 6 จากตึกชัย-ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี ณ วันที่ 10 มี.ค. 64)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จากสถิติการระบายน้ำในถนนสายหลักระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64 ที่ฝนตกความเข้มฝนไม่เกิน 100 มม./ชม. ระยะเวลาในการบริหารจัดการน้ำรอการระบายสูงสุดเป็นเวลา 460 นาที (จุดที่สูงสุดคือบริเวณถ.พัฒนาการ บริเวณบ่อสูบน้ำคลองลาว เขตสวนหลวง ณ วันที่ 19 พ.ค. 64) หมายเหตุ: จุดที่สูงสุดดังกล่าวเกิดเสาไฟฟ้าล้ม ทำให้ไฟฟ้าดับ มีผลกระทบกับบ่อสูบน้ำคลองลาว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) (New) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำ (ผลลัพท์) (กรบ.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำ (ผลลัพท์) (กรบ.)

หน่วยนับ :คลอง

เป้าหมาย :32.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) (New) ร้อยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (สพน.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ร้อยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (สพน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ..ของขั้นตอนการจัดทำแผนหลัก

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ..ของขั้นตอนการจัดทำแผนหลัก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

95 / 100
3
10.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) (New) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพท้นที่ (ผลลัพท์) (กรบ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพท้นที่ (ผลลัพท์) (กรบ.)

หน่วยนับ :แนวคลอง

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :13.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แนวคลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
13.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- 21โครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 20.76 - แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (คลองบางอ้อ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 20โครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 53.10 - แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (คลองบางอ้อ , ขุดลอกคูน้ำข้าง โรงพยาบาลรถไฟมักกะสัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 9 โครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 70.44 - แล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ (ขุดลอกคลอง หัวหมาก โครงการก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า ขุดลอกคลองกะจะ ขุดลอกคลองเรือนจำกลางคลองเปรม ลอกคลองบ้านป่า ลอกคลองภาษีเจริญ ข้างโรงพยาบาลไฟมักกะสัน ลอกคลองสะแก ลอกคลองบางขี้เก้ง ลอกคลองบางโพ ลอกคลองขรัวตาแก่น ลอกคลองวัดสิงห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) (New) ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กรท.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กรท.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :42.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
39.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
42.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรายงานความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาและทบทวนร่างขอบเขตใหม่ตามระเบียบ ว89 ปรับลดเปอร์เซ็นต์ จาก 39% เป็น 30% เนื่องจากทำการทบทวนร่างขอบเขตใหม่ตามระเบียบ ว89 (แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) (New) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.) (กคจ.)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(New) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.) (กคจ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.66

100 / 100
2
68.00

95 / 100
3
92.00

95 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ ลำดับที่ 2 ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี ลำดับที่ 3 ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ 45 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 160 เครื่อง ลำดับที่ 2 ดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ 314 จุด ลำดับที่ 3 ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ 245 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่ 1 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 160 เครื่อง (ครบถ้วนตามแผน) ลำดับที่ 2 ดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ 340 จุด (ครบถ้วนตามแผน) ลำดับที่ 3 ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ 404 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่ 1 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตต่าง ๆ แล้วเสร็จ 160 เครื่อง (ครบถ้วนตามแผน) ลำดับที่ 2 ดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ 340 จุด (ครบถ้วนตามแผน) ลำดับที่ 3 ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ 500 งาน (ครบถ้วนตามแผน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด