ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED


๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

(1) มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำแบบสำรวจ ความต้องการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุพิจารณาแบบสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งแบบสำรวจความต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร (คิดเป็นร้อยละ 30 ของ ขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลสำรวจในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลง เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงานและ การติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพ มหานคร ต่อผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 85 ของ ขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-กำหนดจำนวนข้อมูลเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดทำ ฐาน/เชื่อยโยง -สืบค้นรวบรวมจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเศรษฐกิจการ คลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครตลอดจน ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน -สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สืบค้นรวบรวมจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเศรษฐกิจการ คลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครตลอดจน ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัยและเป็น ปัจจุบัน -สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดประชุม พิจารณากําหนดรูปแบบฐานข้อมูลและ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นชอบ -สืบค้น รวบรวมจัดเก็บ และนําเข้า ข้อมูล ในศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน ของกรุงเทมหานคร ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา ข้อมูล ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน -สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ และสรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและ การลงทุนของกรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวินัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวิจัย -ตรวจสอบและสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 45 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุงเทพฯ -ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค แบบแผนของการวิจัย -ตรวจสอบและสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง -เขียนบทความวิเคราะห์/นําเสนอ ข้อมูล (ร้อยละ 75 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤฎีและเทคนิคในการ วิเคราะห์ (ร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤฎีและเทคนิค ในการวิเคราะห์ (ร้อยละ 75 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(5) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :41.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
29.00

100 / 100
3
41.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่งานเกี่ยวข้องจัดส่งข้อ มูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน -จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเปรียบเทียบ กับแผนปฎิบัติหน้าที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน -จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงทาง การคลังของกรุงเทพมหานครตามนโยบายด้าน การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง .

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้าน และ จัดทํารายงานการ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติที่กําหนดไว้ เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1 -จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตาม นโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 -จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม การปฏิบัติงาน ตามนโยบายการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานครและเวียนแจ้งรายงานให้คณะกรรม การติดตามทราบและรับรองรายงานการประชุม (ร้อยละ 55 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) .

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปรับแก้ไขข้อมูลรายงานการดําเนินการ ตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นปัจจุบัน -จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้าน เพื่อเตรียมนําเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณา ครั้งที่ 2 -รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติในนโยบาย แต่ละด้านและจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับแผน ปฏิบัติ (เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ ครั้งที่ 2) (ร้อยละ 80 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินฯ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ ไปสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเวียนแจ้งการสำรวจ การจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลัง ที่ กท 1307/912 ลว. 16 ก.พ. 2564 และให้ส่งแบบสำรวจและจัดเก็บรายได้ฯ ภายใน 31 มี.ค. 2564(มีหน่วยงานรายงานมาแล้ว จำนวน 15 หน่วยงานจากหน่วยงานทั้งหมด 69 หน่วยงาน) -กองรายได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายได้จากการ ให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทจากหน่วยงานให้เช่า ทรัพย์สิน โดยดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 70 (คิดเป็นร้อยละ50ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ จากทรัพย์สินที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ใน ปี ๒๕๖๔ (จัดเก็บได้ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ รวม ๕๒๖.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๑)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

90 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี -อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดหลักสูตร (ร้อยละ 6 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 3 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี -อยู่ระหว่างจัดทำคำสั้่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึก อบรม (ร้อยละ 20 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (ร้อยละ 8 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี -อยู่ระหว่างเลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ร้อยละ 20 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (ร้อยละ 14 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.50

100 / 100
2
100.00

90 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างการส่งงบการเงินในภาพรวมของ กรุงเทพมหานครส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) ร่้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยโดยส่งงบการเงินให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือที่ กท 1304/5381 ลว.28 ธ.ค. 2563 และส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กท 1304/5382 ลว.28 ธ.ค.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรม บัญชีกลางเรียยบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบด้าน รายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือนของ แต่ละหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายรับ - จ่าย ซึ่งกำลังประสานสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 15 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการส่งเพื่อประกาศในราชการกิจจา นุเบกษา (ร้อยละ 78 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :58.16


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
39.84

0 / 0
3
58.16

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรุงเทพมหานคร ตั้งประมาณการรายรับภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินฯ ไว้ 240 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 จัดเก็บได้ 50.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของประมาณการรายนรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 16 มี.ค. 2564 จัดเก็บได้ 50.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.84 ของประมาณการรายนรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 64 จัดเก็บได้ 139.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.16 ของประมาณการรายรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ ได้รับจากการรายงานบัญชีลูกหนี้คางชำระภาษี ณ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานเขตแล้วนำเข้า ข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศแล้วเวียน แจ้งเขต (ร้อยละ 40 ของขั้นตอน การดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ได้ รับจากการรายงานบัญชีลูกหนี้คางชำระภาษี ณ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานเขต แล้วนำเข้าข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ แล้วเวียนแจ้งเขต(คิดเป็นร้อยละ 40 ของขั้นตอน การดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดําเนินงานโดยนิติกรฝ่าย บังคับภาษี กองรายได้ ติดต่อลูกหนี้ภาษีมาพูดคุยไกล่เกลี่ยให้มา ชําระค่าภาษีค้าง โดยการสอบถามถึงสาเหตุที่ทําให้ ไม่สามารถชําระค่าภาษีค้างได้ พร้อมทั้ง เสนอแนะ แนวทางในการชําระค่าภาษีค้าง เพื่อไม่ต้องเข้าสู่ กระบวนการบังคับภาษี (คิดเป็นร้อยละ 60 ของ ขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

95 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภา กรุงเทพมหานครพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา  ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา  ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง -อยู่ระหว่างดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ร่วมทั้งอยู่ระหว่างประสาน ร้อยละ ร้อยละ 20 2.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน -อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง -อยู่ระหว่างแจ้งหน่วยงานในสังกัด กทม. จัดส่งประเด็น/ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) 2.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน -อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (คิดเป็นร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง -ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโครงการสัมมนาฯ และได้รับอนุมัติจัดสรรเรียบร้อยแล้ว -รวบรวมและจัดทําร่างคําสั่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เสนอ ผู้บริหาร กทม.แล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงจําเป็น ต้องเลื่อนกําหนดสัมมนาในวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือ สนค.ที่ กท 1301/2502 ลว. 21 พ.ค. 2564 (คิดเป็นร้อยละ 55 ของขั้นตอนการดำเนินงาน) 2.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน -รายงานผลการดำเนินโครงการและจัดทำรายงาน ทรัพย์สินต่อผู้บริหาร (คิดเป็นร้อยละ 100 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(15) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ตรวจรับงาน งวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจรับงาน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจรับงาน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบเตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทดสอบระบบของ โครงการฯ งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 -ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อจะดําเนินการ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง -อยู่ในระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดําเนินการจัดทําใบขอเบิกเงินในงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อทักท้วงเอกสารประกอบ ฎีกาจากฝ่ายการคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักการคลัง -อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและการตรวจรับงาน ในงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

90 / 100
3
30.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพม หานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ พิจารณาโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รับอนุมัติเงินรายจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 (งบกลาง) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง การ จัดทําข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะสําหรับการจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด