ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) 7.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 7.5 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
7.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 7.5 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งงานงวดที่ 1 ต.ค.62 ส่งงานงวดที่ 2 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งงานงวดที่ 3 ธ.ค. 62 ส่งงานงวดที่ 4 ม.ค.63 ส่งงานงวดที่ 5 ก.พ.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งงานงวดที่ 6 มี.ค.63 ส่งงานงวดที่ 7 เม.ย.63 ส่งงานงวดที่ 8 พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) 2. (1)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. (1)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเก็บข่้อมูลการซ่อมบำรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 264 กล้อง 2. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวนกล้อง 2408 กล้อง 3. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบเส้นทางจักรยานรอบเขตพระราชฐาน จำนวนกล้อง 137 กล้อง 4. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐาน สถานที่สำคัญ จำนวนกล้อง 284 กล้อง 5. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวนกล้อง 4509 กล้อง 6. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนกล้อง 10283 กล้อง 7. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนกล้อง 2367 กล้อง 8. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวนกล้อง 2188 กล้อง 9. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 2196 กล้อง 10. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวนกล้อง 991 กล้อง 11. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนกล้อง 1513 กล้อง 12. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 926 กล้อง 13. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวนกล้อง 1126 กล้อง 14. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวนกล้อง 1027 กล้อง 15. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 789 กล้อง 16. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนกล้อง 426 กล้อง 17. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 264 กล้อง 18. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 296 กล้อง 19. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ จำนวนกล้อง 11360 กล้อง 20. ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงธนเหนือ จำนวนกล้อง 594 กล้อง 21. ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพใต้ จำนวนกล้อง 740 กล้อง รวมกล้อง 44688 กล้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธและเส้นทางต่อเนื่อง จำนวนกล้อง 284 กล้อง 2. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563) จำนวนกล้อง 460 กล้อง 3. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) จำนวนกล้อง 382 กล้อง 4. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) จำนวนกล้อง 481 กล้อง 5. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) จำนวนกล้อง 435 กล้อง 6. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) จำนวนกล้อง 446 กล้อง 7. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) จำนวนกล้อง 420 กล้อง 8. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) จำนวนกล้อง 449 กล้อง 9. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) จำนวนกล้อง 450 กล้อง 10. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) จำนวนกล้อง 600 กล้อง 11. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) จำนวนกล้อง 555 กล้อง 12. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) จำนวนกล้อง 200 กล้อง 13. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) จำนวนกล้อง 510 กล้อง 14. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2563 - 2566) จำนวนกล้อง 450 กล้อง 15. โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงาน บริเวณภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (งบ 2563 - 2564) จำนวนกล้อง 63 กล้อง 16. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ PTZ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ แบบ 3 จี ชนิดเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ จำนวนกล้อง 50 กล้อง 17. บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน แบบ Stand Alone ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวนกล้อง 8094 กล้อง 18. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) จำนวนกล้อง 144 กล้อง 19. ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมกล้อง 14423 กล้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ งวด 1- 3 เบิกจ่ายแล้ว รอง ผว. กทม (นายสกลธี) ปฏิบัติแทน ผว. กทม อนุมัติขออนุมัติแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน และ ขออนุมัติขยายสัญญา ตามหนังสือ ที่ กท 0405/531 24 มค. 63 อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(5) 6. (2) ความสำเร็จของการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
6. (2) ความสำเร็จของการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งงาน 5 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน20 มีนาคม 63 กรรมการรายงานผลการตรวจรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งงาน 5 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน20 มีนาคม 63 ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งงาน 5 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน20 มีนาคม 63 ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
8. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :125.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

95 / 100
4
125.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างบันทึกข้อตกลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างบันทึกข้อตกลง ขอนุมัติบันทึกข้อตกลง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล 3 ฝ่าย (กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างจัดทำระบบเชื่อมประสานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากบริษัทกลางฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Driver

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างประสานแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง ศปถ.กทม.ที่ 02/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 และจัดทำรายงานการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความสำเร็จของแต่ละองค์ประกอบ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบ ๆ ละ 20 คะแนน (รวมร้อยละ 100) องค์ประกอบ 1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้คะแนนร้อยละ 20 ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบ 2 มีกระบวนการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยแหล่งข้อมูลต้องประกอบด้วย ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดช่องทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (web api) ให้กับ กทม. ตามการลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาระบบ DRIVER 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล สจส. ศูนย์เอราวัณ และบริษัทกลางฯ ร่วมกันรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ กทม. ผ่านระบบ line application (Line Group : ศูนย์รวบรวมข้อมูล อบ.ทางถนนในพื้นที่ กทม.) องค์ประกอบ 3 มีการแสดงข้อมูลเป็นรายเดือนได้ (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 (12 เดือน) โดยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นรายเดือน โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่าน เวปไซต์ www.ThaiRSC.com และได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นหนังสือสถิติจราจรประจำปีของและสำนักการจราจรขนส่ง องค์ประกอบที่ 4 มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งเป็นรายไตรมาส (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว 4 ไตร ได้คะแนนร้อยละ 20 โดยกองนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานสถิติและวิจัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครต่อผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งทุกไตรมาส องค์ประกอบที่ 5 มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ ทุกครั้ง (คะแนนร้อยละ 20) ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 โดยในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีการรายงานโดย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 กรณีหน่วยงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ได้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มเติม ร้อยละ 25 ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว โดยได้สนับสนุนด้านข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่สำนักงานเขต 50 เขต ไปใช้ในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยส่งข้อมูลทาง กลุ่มไลน์ ศปถ.กทม. และจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ที่ปฏิบัติงานใน ศปถ.เขต และเจ้าหน้าที่ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 55 คน จัดการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 หัวข้อสำคัญในการจัดอบรม ได้แก่ การนำข้อมูลและการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ โดยนำข้อมูลที่เขตมีอยู่แล้วร่วมกับการนำข้อมูลของเวปไซต์ ThaiRSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มาฝึกการปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร คิดเป็นคะแนน 25 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
3. ความสำเร็จของการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายจราจรตามแผนงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :85.62


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.78

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
70.00

85 / 100
4
85.62

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทั้งหมด 9 โครงการ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายการที่ 1 และรายการที่ 8 อยู่ระหว่างรอเงินงวด -รายการที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง -รายการที่ 7 ยกเลิกโครงการเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรคืนเงินงบประมาณประจำปี 2563 *หมายเหตุ* เปอร์เซ็นงานไม่ได้นำรายการที่ยกเลิกมาคิดด้วย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :87.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

95 / 100
4
87.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินโครงการตัวชีวัดดังกล่าว มีโครงการที่รองรับตัวชีวัด จำนวน 14 โครงการ ซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าในไตรมาสที่ 1 เท่ากับร้อยละ 23

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินโครงการตัวชีวัดดังกล่าว มีโครงการที่รองรับตัวชีวัด จำนวน 14 โครงการ ซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าในไตรมาสที่ 2 เท่ากับร้อยละ 52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--การดำเนินโครงการตัวชีวัดดังกล่าว มีโครงการที่รองรับตัวชีวัด จำนวน 14 โครงการ ซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าในไตรมาสที่ 3 เท่ากับร้อยละ 76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินโครงการตัวชีวัดดังกล่าว มีโครงการที่รองรับตัวชีวัด จำนวน 14 โครงการ ซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าในไตรมาสที่ 4 เท่ากับร้อยละ 87

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :67.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
56.00

85 / 100
4
67.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานขอจ้าง เพื่อดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขึ้นตอนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการขึ้นตอนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการตามสัญญาฯ -ดำเนินการตรวจรับงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 2 โครงการ -ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด 6 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 7. จำนวนของกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
7. จำนวนของกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - เห็นชอบ TOR ราคากลางแล้ว ส่งรายงานขอจ้างให้ สำนักงานเลขานุการสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการต่อไป โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน - ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมข้อมูลโครงการฯ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ในการสนับสนุนวิทยากร ประสานงานจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมจัดหาวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ในการสนับสนุนวิทยากร และขออนุมัติเงินประจำงวด 2 (ค่าวัสดุ 10,000) -โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระงับการก่อหนี้ตามประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ยกลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด -อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 22-7-63 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งรายงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 9. สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
9. สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
85.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-หาตัวผู้รับจ้าง -อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ้าง -Ebidding แล้ว -ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว -ลงนามสัญญาเลขที่ 22-3-63 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด -จัดงานแถลงข่าว จัดกิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน 15 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

+ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 +มีหนังสือแจ้งเลื่อนการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 งานบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ศปถ.กทม.ส่งฎีกาเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563 เบิกเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีหนังสือขอปรับเพิ่ม ลด เนื้องาน เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 และ เบิกเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติปรับเปลี่ยนเนื้องานแล้ว อยู่ระหว่างขยายระยะวลาสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน

หน่วยนับ :ไม่เกิน...รายต่อแสนคน

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...รายต่อแสนคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
85.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการโครงการที่สนับสนุน ของตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน มีผลงานที่ทำได้ในไตรมาสที่ 1 แล้วผลรวม 27% ของจำนวนโครงการที่สนับสนุน 4 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จำนวนโครงการที่สนับสนุน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนโครงการที่สนับสนุน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ3 โครงการ ดำเนินการตามสัญญา 1 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.15


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
86.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 14 โครงการ (โครงการของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 13 โครงการ/งาน ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ) ผลการดำเนินการคืบหน้าเฉลี่ย 20%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 14 โครงการ (โครงการของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 13 โครงการ/งาน ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ) ผลการดำเนินการคืบหน้าเฉลี่ย 55.36% อยู่ระหว่างร้อยละ 25-70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินการโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 14 โครงการ (โครงการของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 13 โครงการ/งาน ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ) ผลการดำเนินการคืบหน้าเฉลี่ย 70% อยู่ระหว่างร้อยละ 35-100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 14 โครงการ (โครงการของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 13 โครงการ/งาน ของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ) ผลการดำเนินการคืบหน้าเฉลี่ย 86.15% อยู่ระหว่างร้อยละ 50-100 ยกเว้นโครงการลำดับที่ 1 ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :350.00

ผลงาน :13.70

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.50

90 / 100
4
13.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู๋ระหว่างลงนามสัญญาจ้างนำสายสื่อสัญญาณของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน - อยู่ระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน โดยเริ่มก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในเส้นทางต้นแบบ ระยะทางประมาณ 7 กม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทางทั้งหมด 53.65 - ลงนามสัญญาจ้างนำสายสื่อสัญญาณของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในถนนแจ้งวัฒนะ ถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท - ถนนราชปรารถ) และถนนชิดลม ระยะ ทางรวม 14.56 กม. แล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแบบ - ในส่วนของการดำเนินการที่เหลือในถนนลาดพร้าว อังรีดูนังค์ สามเสน อรุณอัมรินทร์ ชิดลม อยู่ระหวางรอลงนาม สัญญา - อยู่ระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน โดยเริ่มก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในเส้นทางต้นแบบ ระยะทางประมาณ 7 กม.ผลงาน 85%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทางทั้งหมด 53.65 ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างลดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสารของกล้อง CCTV ใต้ดิน และนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน และได้ดำเนินการแล้วเสร็จระยะทาง 5.5 กม. - การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ บริษัทฯ ได้ก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้วเสร็จระยะทางประมาณ 7 กม.ได้แก่ ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต - หน้าซอยร่มฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 –หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)และถนนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- การนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทางทั้งหมด 53.65 ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างไดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสารของกล้อง CCTV ใต้ดิน และนำสายสื่อสารของกล้อง CCTV ลงใต้ดิน แล้วเสร็จระยะทาง 40.52 กม. - การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ บริษัทฯ ได้ก่อสร้องท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แล้วเสร็จระยะทางประมาณ 7.256 กม.ได้แก่ ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต - หน้าซอยร่มฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 –หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)และถนนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(15) 18. (4) ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำสายใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
18. (4) ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำสายใหม่

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

85 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจเส้นทางสัญจรทางน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางการเดินเรือในคลองประเวศบุรีรมย์ จัดทำแผนที่การเดินเรือและกำหนดจุดก่อสร้างท่าเทียบเรือที่เหมาะสม -อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานการศึกษาต่อผู้บริหาร กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 19. (5) ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
19. (5) ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การให้บริการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ (มอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี ) - การให้บริการเดินเรือในเส้นทาง คลองบางกอกใหญ่ แม่น้ำเจ้าพระยา (บางหว้า-บางกอกใหญ่-แม่น้ำเจ้าพระยา) (สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และพบปัญหาระดับน้ำในคลองลดต่ำเน่องจากสภาวะน้ำแล้งจึงทำให้ไม่สามารถเปิดประตูน้ำคลองบางกอใหญ่ได้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเวลาการเดินเรือได้ ประกอบกับมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT เต็มรูป จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลักสอง -การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม (โดยความร่วมมือเรือจากสำนักการระบายน้ำ 6 ลำ และเรือจากบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด 2 ลำ) ส่วนการจัดซื้อเรือไฟฟ้าและจ้างเดินเรือแบบเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-ห้างพิซิโอ้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2563) ส่วนการให้บริการเต็มรูปแบบจากวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ติดปัญหาการทำเชื่อนของ สนน. การของบปรับปรุงก่อสร้างท่าเรือ และการจัดซื้อเรือไฟฟ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ -การให้บริการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ (มอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี ) -การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม (โดยความร่วมมือเรือจากสำนักการระบายน้ำ 6 ลำ และเรือจากบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด 2 ลำ) ส่วนการจัดซื้อเรือไฟฟ้าและจ้างเดินเรือแบบเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-ห้างพิซิโอ้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2563) ส่วนการของบประมาณเพื่อเดินเรือต่อนั้น อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการใหม่ (คาดว่าจะไม่สามารถเดินเรือต่อเนื่องจากวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้ทัน) -การเดินเรือในคลองแสนแสบให้บริการเต็มรูปแบบจากวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ติดปัญหาการทำเชื่อนของ สนน. การของบปรับปรุงก่อสร้างท่าเรือ และการจัดซื้อเรือไฟฟ้า -การเดินเรือในคลองเส้นทาง บางหว้า-วัดกำแพงบางจาก ในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน (ประสานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ให้บริการเดินเรือ) -การขอจัดสรรงบประมาณเดินเรือสนับสนุนการท่องเที่ยวในเส้นทาง บางหว้า-วัดกำแพงบางจาก-ตลิ่งชัน เสนอของบประมาณแล้ว แต่ผู้บริหารให้ทบทวนเรื่องความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ รวมถึงแนวทางการเก็ค่าโดยสารของการให้บริการเดินเรือ -** การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-ห้างพิซิโอ้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2563) - การเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 และขณะนี้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว - การเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี อยู่ระหว่างการของบประมาณ ก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเรือที่ชำรุด จำนวน 5 ท่า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 - คลองแสนแสบ อยุ่ระหว่างเห็นชอบ แบบรูปรายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 22. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้อง CCTV ด้านการจราจรให้ใช้การได้ ภายใน 24 ชั่วโมง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
22. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้อง CCTV ด้านการจราจรให้ใช้การได้ ภายใน 24 ชั่วโมง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร จำนวนกล้อง 238 กล้อง -บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร จำนวนกล้อง 498 กล้อง รวมจำนวนกล้องด้านการจราจรทั้งหมด 736 กล้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 13. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
13. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :55.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
55.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดให้มีหลังคาคลุมทางเท้าและติดตั้งแผ่นกันเสียงในระบบขนส่งมวลชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งานจัดหาและติดตั้งแผ่นกันเสียง (Noise Barrier) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (S12) ความยาว 3 ม. (2 ฝั่ง ฝั่งละ 150 ม.) ยกเลิกการประมูลเนื่องจากมีผู้ผ่านการค้ดเลือกเพียงเจ้าเดียว ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ e bidding ครั้งที่ 2 - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ 876 ตร.ม. อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งานจัดหาและติดตั้งแผ่นกันเสียง (Noise Barrier) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (S12) ความยาว 3 ม. (2 ฝั่ง ฝั่งละ 150 ม.) ยกเลิกการประมูลเนื่องจากมีผู้ผ่านการค้ดเลือกเพียงเจ้าเดียว ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ e bidding ครั้งที่ 2 - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ 876 ตร.ม. อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 17. จำนวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
17. จำนวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
70.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนท่าเรือคลองภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าเรือ ท่าเรือแฟลต กทม. และท่าเรือบางบอน 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 20. ร้อยละของจำนวนศาลาที่พักที่ดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
20. ร้อยละของจำนวนศาลาที่พักที่ดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ จำนวน 10 หลัง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว - โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นศาลาขนาดเล็กที่มีมาตรฐานจำนวน 95 หลัง อยู่ระหว่างเสนอราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ จำนวน 10 หลัง อยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณ แก้ไขรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ - โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นศาลาขนาดเล็กที่มีมาตรฐานจำนวน 95 หลัง เริ่มกระบวนการจัดทำแบบรูปรายการ,ราคากลางใหม่ เนื่องจากในครั้งแรก ไม่มีผู้เสนอราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ จำนวน 10 หลัง อยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย -โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต็นท์ชั่วคราวเป็นศาลาขนาดเล็กที่มีมาตรฐานจำนวน 95 หลัง อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางใหม่ และเพื่อประกาศหาตัวผู้รับจ้างอีกครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการก่อสร้างสาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติ - โครงการพัฒนาศาลารูปแบบเต๊นท์ชั่วคราวเป็นที่พักผู้โดยสารขนาดเล็กที่มีมาตราฐาน อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 12.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
12.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :81.82


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
81.82

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-หาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 -ส่งมอบงานงวดที่ 1 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขณะนี้โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2564) และได้นำงานที่ได้รับมอบหมายตามตามใบสั่งงานจากส่วนราชการภายในสำนักการจราจรและขนส่ง ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563 มาคำนวณหาร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมกำหนด ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90 ผลงานที่ทำได้ คือ 81.82

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 12.2 ร้อยละของโครงการ/งานที่ได้รับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
12.2 ร้อยละของโครงการ/งานที่ได้รับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

หน่วยนับ :รอยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :85.85


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รอยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
85.85

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการที่สำคัญ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการที่สำคัญ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ขณะนี้แล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขณะนี้โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2564) และได้ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ/งานที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563 มาคำนวณหาร้อยละของโครงการ/งานที่ได้รับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 60 ผลงานที่ทำได้ คือ 85.848

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) 14. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
14. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แต่งตั้ง คกก. TOR -เห็นชอบ TOR -แต่งตั้ง คกก. ราคากลาง -เห็นชอบราคากลาง -เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง -เผยแพร่ TOR และร่างประกาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักการโยธาได้รับงบประมาณกลางปี 2563 ปรับปรุงถนนพร้อมเส้นทางจักรยานบางขุนเทียน (อยู่ระหว่างรอเอกสารจากสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 15. ระดับความสำเร็จของการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
15. ระดับความสำเร็จของการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก บก.จร. มีความคิดเห็นต่างในการสนับสนุนให้มีทางจักรยานเพราะไม่ปลอดภัยบนผิวถนนต่อผู้ขับขี่จักรยาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก บก.จร. มีความคิดเห็นต่างในการสนับสนุนให้มีทางจักรยานเพราะไม่ปลอดภัยบนผิวถนน ต่อผู้ขับขี่จักรยาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการเนื่องจาก บก.จร. มีความคิดเห็นต่างในการสนับสนุนให้มีทางจักรยาน เพราะไม่มีความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 16. ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
16. ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการให้สัมปทานเอกชนให้บริการจักรยานปันปั่น และรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขตในการจัดหาพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการใช้จักรยาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการให้สัมปทานเอกชนให้บริการจักรยานปันปั่น และรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขตในการจัดหาพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการใช้จักรยาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 20 โครงการ (สำนักงานระบบขนส่ง จำนวน 12 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมจราจร 6 โครงการ กองนโยบายและแผนงาน 1 โครงการ สำนักงานเลขานุการ 1 โครงการ) ความคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 20 โครงการ (สำนักงานระบบขนส่ง จำนวน 12 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมจราจร 6 โครงการ กองนโยบายและแผนงาน 1 โครงการ สำนักงานเลขานุการ 1 โครงการ) ความคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 38 อยู่ระหว่างร้อยละ 1-60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 20 โครงการ (สำนักงานระบบขนส่ง จำนวน 12 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมจราจร 6 โครงการ กองนโยบายและแผนงาน 1 โครงการ สำนักงานเลขานุการ 1 โครงการ) ความคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 50.3 อยู่ระหว่างร้อยละ 5-98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินโครงการฯ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 20 โครงการ (สำนักงานระบบขนส่ง จำนวน 12 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมจราจร 6 โครงการ กองนโยบายและแผนงาน 1 โครงการ สำนักงานเลขานุการ 1 โครงการ) ความคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ 68 อยู่ระหว่างร้อยละ 10-100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) 4.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
4.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(28) 24. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
24. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ

หน่วยนับ :ร้อยลั

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยลั)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานขอจ้าง เพื่อดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนทำสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รอลงนามในสัญญาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ลงนามในสัญญาฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) 25. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
25. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
75.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินโครงการตัวชี้วัดดังกล่าว ของโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น มีความก้าวหน้าการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 เท่ากับร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(30) 23. ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
23. ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งานก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 16 สถานี 22 จุด ประกาศ มีคนซื้อ 2 ราย แต่ไม่มีคนยื่น อยู่ระหว่างการพิจารณาทวบทวนราคากลางใหม่ - โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวสัมปทาน อยู่ระหว่ารอลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งานก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 16 สถานี 22 จุด ประกาศ มีคนซื้อ 2 ราย แต่ไม่มีคนยื่น อยู่ระหว่างการพิจารณาทวบทวนราคากลางใหม่ - โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวสัมปทาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) 6.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 3.1 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
6.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 3.1 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
65.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินงานหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(32) 27. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
27. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง (Fiber Optic) ดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563) ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง ดำเนินการ 2 ปี (งบ 2563 - 2564) 15/6/2563 : บ มัลติอินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 73500000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ 2 ปี (งบ 2563 - 2564) 21/5/2563 : สำนักงบประมาณ ชะลอโครงการ กท 1604/294 15/6/2563 : บ. มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ จำกัด วงเงินจ้าง 96000000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(33) 26. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจราจรและขนส่ง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
26. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจราจรและขนส่ง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (2562-2563) วงเงินโครงการ 27,554,000 บาท ได้รับงบประมาณ 2562 จำนวน 16,532,000 บาท ปี 2563 ได้รับ 11,022,000 บาท สัญญาเลขที่ 22-10-62 ลว.22 ก.ค.62 สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค. 63 ระยะเวลา 10 เดือน จำนวนเงินจ้าง 26,850,000 บาท ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 22 ส.ค.62 ส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 22 ต.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล/ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์/พัฒนา Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง/พัฒนา Mobile Application

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ชื่อ "มานะ กรุงเทพฯ" -พัฒนา Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **