ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 17000000

Home Home SED


๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(1) 1.(1)ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อแก้ไขและลดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.(1)ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อแก้ไขและลดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

90 / 100
3
20.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานงานสำนักเทศกิจ เพื่อให้ส่งข้อมูลตามที่ สยป. กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดรายละเอียดข้อมูลตามที่ สยป. กำหนด เพื่อนำมาใช้กับการทำงานต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการปรับปรุงการเก็บข้อมูล ของเทศกิจ และ ตำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
15.00

90 / 100
3
40.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการขอข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการขอข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

90 / 100
3
40.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างออกแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เริ่มส่งแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :78.89


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

95 / 100
3
78.89

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 2-65 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 34.32 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง และขออนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 12 วันทำการ และยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสอง (มกราคม-มีนาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 0-100 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.78 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินตามสัญญา 10,978,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 โครงการ ของกองระบบเทคโนโลยีจราจร จำนวน 17 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสาม(เมษายน-มิถุนายน) อยู่ระหว่างร้อยละ 30-100 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 78.89 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินตามสัญญา 10,978,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(5) 4.(4)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4.(4)ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

90 / 100
3
65.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 1.) กำหนดจุดเสี่ยง 102 จุด ใน 4 โซน 27 เขต -ดำเนินการแล้ว 33 จุด(สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 33 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร)) 2.) อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 17 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 8 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 10 จุด 3.) เสนอของบประมาณดำเนินการ 28 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 17 จุด- สำนักการโยธา (สนย.) 2 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 9 จุด -ประสานหน่วยงานอื่น 6 จุด -กรมทางหลวง 5 จุด -สำนักงานเขต 1 จุด 3.ผลการดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2563 -กำหนดจุดเสี่ยง 154 จุด ใน 4 โซน 37 เขต -ดำเนินการแล้ว 37 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) 4.)อยู่ระหว่างดำเนินการ 110 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 70 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 19 จุด -สำนักงานเขต 4 จุด -หน่วยงานอื่น 2 จุด 5.) เสนอของบประมาณดำเนินการ 7 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 1 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 6 จุด ผลการดำเนินโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2563 1.)กำหนดจุดเสี่ยง 154 จุด ใน 4 โซน 37 เขต -ดำเนินการแล้ว 37 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) 2.)อยู่ระหว่างดำเนินการ 110 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 70 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 19 จุด -สำนักงานเขต 4 จุด -หน่วยงานอื่น 2 จุด 3.)เสนอของบประมาณดำเนินการ 7 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 1 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 6 จุด ผลการดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2563 1.)กำหนดจุดเสี่ยง 160 จุด ใน 6 โซน 43 เขต -ดำเนินการแล้ว 37 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) 2.)อยู่ระหว่างดำเนินการ 101 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 34 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 21 จุด -สนย. ร่วมกับ สจส. 40 จุด -สำนักงานเขต 2 จุด -หน่วยงานอื่น 4 จุด 3.)เสนอของบประมาณดำเนินการ 7 จุด -สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 20 จุด -สำนักการโยธา (สนย.) 2 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2563 กำหนดจุดเสี่ยง 175 จุด ใน 6 โซน 50 เขต ดำเนินการแล้ว 47 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) อยู่ระหว่างดำเนินการ 106 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 32 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 19 จุด สนย. ร่วมกับ สจส. 40 จุด สำนักงานเขต 2 จุด หน่วยงานอื่น 13 จุด เสนอของบประมาณดำเนินการ 22 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 20 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 2 จุด เดือนกุมภาพันธ์ กำหนดจุดเสี่ยง 175 จุด ใน 6 โซน 50 เขต ดำเนินการแล้ว 71 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 29 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด สนย. ร่วมกับ สจส. 14 จุด สำนักงานเขต 16 จุด หน่วยงานอื่น 7 จุด เสนอของบประมาณดำเนินการ 19 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 19 จุด เดือนมีนาคม กำหนดจุดเสี่ยง 175 จุด ใน 6 โซน 50 เขต ดำเนินการแล้ว 71 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) 37 จุด (สำนักงานวิศวกรรมจราจร) อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 29 จุด สำนักการโยธา (สนย.) 15 จุด สนย. ร่วมกับ สจส. 14 จุด สำนักงานเขต 16 จุด หน่วยงานอื่น 7 จุด เสนอของบประมาณดำเนินการ 19 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) 19 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จุดเสี่ยงทั้งหมด 102 จุด จุดเสี่ยงในความรับผิดชอบของ สวจ. จำนวน 51 จุด ดำเนินการแล้ว 28 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 จุด จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขเดือน มิ.ย. 64 จำนวน 2 จุด อยู่ในเขตราชเทวี 1 จุดและเขตตลิ่งชัน 1 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
5.ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
48.00

90 / 100
3
50.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด อยุ่ระหว่างการจัดทำราคากลาง -ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามทางพร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร 100 ชุด อยู่ระหว่างการจักทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด อยู่ระหว่างขอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด อยุ่ระหว่างการจัดทำราคากลาง -ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามทางพร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร 100 ชุด อยู่ระหว่างการจักทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 8 ก.ค. 64 -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม 50 จุด รอเงินงวดเพื่อลงนามสัญญา -ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามทางพร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร 100 ชุด ลงนามสัญญาวันที่ 21 เม.ย. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 เม.ย. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 6.สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
6.สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :48.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

90 / 100
3
48.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหาตัวผู้รับจ้าง ประกาศประชาพิจารณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง -ลงนามสัญญาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2564 จะมีการประชุ่มครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - แถลงข่าวรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 -ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ทั้งหมด 15 จุด เดือนพฤษภาคม -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดรถตู้ เดือนมิถุนายน - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 - ดำเนินการสำรวจรถตู้เพื่อเข้าร่วมการติดสติ๊กเกอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ จากหน่วยงานต่างๆสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :77.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
77.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 สัญญา ดังนี้ 1. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก พื้นที่พระนครใต้ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก พื้นที่ธนบุรี 3. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่พระนครเหนือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 11 สัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
43.80

95 / 100
3
66.40

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 5 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 10-60 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.00 - จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง และขออนุมัติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ร่างประกาศ เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา กับบริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินตามสัญยา 592,500.- บาท - โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติค่าปรับจ้างช่วงฯ และจัดทำรายงานขอจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 5 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสอง (มกราคม-มีนาคม) อยู่ระหว่างร้อยละ 27-67 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 43.80 - จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนฯ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 อยู่ระหว่่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน - โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก ยกเลิกการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้ยื่นขอเสนอราคามี จำนวน 1 ราย และยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตของงานและโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 5 โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 โครงการ ของสำนักงานวิศวกรรมจราจร จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงานไตรมาสสาม (เมษายน-มิถุนายน) อยู่ระหว่างร้อยละ 50-100 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.40 - จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนฯ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 11 มิถุนายน 2564 - โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด สัญญาเลขที่ 22-6-64 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 8 เดือน วงเงินตามสัญญา 588,500.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) 7.(5)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
7.(5)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

95 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขั้นตอนรายงานแบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลอง - อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบริเวณแสดงข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่ข้อมูลคลองในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบริเวณแสดงข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่ข้อมูลคลองในพื้นที่ -อยู่ระหว่างกำหนดจุดติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ตามจุดเชคอินของสำนักงานเขตต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบริเวณแสดงข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่ข้อมูลคลองในพื้นที่ -อยู่ระหว่างกำหนดจุดติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ตามจุดเชคอินของสำนักงานเขตต่างๆ -ผลิตป้ายคลอง ตามที่สำนักงานเขตแจ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 8.ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
8.ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
59.00

100 / 100
2
60.00

90 / 100
3
70.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

95 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(13) 12.(2)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณย่านบางหว้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
12.(2)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณย่านบางหว้า

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :25.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

90 / 100
3
25.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณย่านบางหว้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณย่านบางหว้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 14.(3)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
14.(3)ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

90 / 100
3
30.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดงุกรุงเกษม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดงุกรุงเกษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำคลองผดงุกรุงเกษม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 9.ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำส่วนต่อขยายระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
9.ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำส่วนต่อขยายระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

90 / 100
3
25.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ ช่วงบางหว้า–ตลิ่งชัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อยู่ระหว่างขั้นตอนรับโอนสัมปทานจาก รฟม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ ช่วงบางหว้า–ตลิ่งชัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อยู่ระหว่างขั้นตอนรับโอนสัมปทานจาก รฟม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ ช่วงบางหว้า–ตลิ่งชัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา - โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อยู่ระหว่างขั้นตอนรับโอนสัมปทานจาก รฟม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 10.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
10.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
40.00

90 / 100
3
45.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างออกแบบแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่องลงประกาศทางอิเล็กทรอนิดส์ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ครั้งที่ 2 เพื่องลงประกาศทางอิเล็กทรอนิดส์ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

หน่วยนับ :ต่อโครงการ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต่อโครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
41.00

100 / 100
2
55.00

90 / 100
3
30.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 13.ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
13.ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :68.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 0
2
48.00

90 / 100
3
68.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เดือนตุลาคมให้บริการจักรยานสาธารณะกับประชาชน ยืมจักรยาน 3,755 ครั้ง คืนจักรยาน 3,727 ครั้ง 2.เดือนพฤศจิกายน ให้บริาการจักรยานสาธารณะกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 3,995 ครั้ง คืน 4,120 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เดือนธันวาคม ให้บริการจักรยานสาธารณะกับกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 2,406 ครั้ง คืน 2,570 ครั้ง) 2. เดือนมกราคม ให้บริการจักรยานสาธารณะกับกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 1,803 ครั้ง คืน 1,830 ครั้ง) 3. เดือนกุมภาพันธ์ ให้บริการจักรยานสาธารณะกับกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 1,915 ครั้ง คืน 1,968 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เดือนมีนาคม การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา จำนวนการยืมจักรยาน 2308 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 2329 ครั้ง 2.เดือนเมษายน จำนวนการยืมจักรยาน 1488 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 1471 ครั้ง 3.เดือนพฤษภาคม จำนวนการยืมจักรยาน 1103 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 1105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ที่ต้องดำเนินการชำระในปีงบประมาณ 2564 ได้ทำการชำระครบถ้วนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
35.00

95 / 100
3
50.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) 2. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2563-2568)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

95 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดพิมพ์วารสำนักการจราจรและขนส่ง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และราคากลางและรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด 4. โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง (Inhouse) เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 5. โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2021)จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 เนื่องจากโครงการมีกำหนดจัดงานในวันคาร์ฟรีเดย์ ในเดือนกันยายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดพิมพ์วารสำนักการจราจรและขนส่ง ค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบ เพื่อจัดทำร่างวารสาร ส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างเพื่อออกแบบและปรับแก้ไขการออกแบบครั้งที่ 1 เพื่อให้วารสารมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย 4. โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง (Inhouse) เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น และวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ อยู่ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 2 5. โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free Day 2021)จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 เนื่องจากโครงการมีกำหนดจัดงานในวันคาร์ฟรีเดย์ ในเดือนกันยายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดพิมพ์วารสำนักการจราจรและขนส่ง ส่งร่างวารสารให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบและเนื้อหาวารสาร คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วและจัดส่งวารสาร สจส. ทางสะดวก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว 2.งานบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่ม A จำนวน 286 หลัง อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5 6.งานบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่ม C จำนวน 294 หลัง อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 15.พื้นที่(ทางแยก)ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร (ร้อยละของทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจร)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
15.พื้นที่(ทางแยก)ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร (ร้อยละของทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจร)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.00

100 / 100
2
48.00

90 / 100
3
49.00

95 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด อยู่ระหง่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 เงินงวดมาแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุด อนุมัติลงนามสัญญา 30 เม.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญา 7 ต.ค. 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

95 / 100
3
65.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2
[มิติที่ 1 : ]

๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

95 / 100
3
70.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(25) 16.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
16.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :35.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
32.00

95 / 100
3
35.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) 17.ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
17.ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีดวงโคมประกอบทางข้ามแบบเดิมได้รับการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
48.00

95 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด อยุ่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด อยุ่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 เริ่มงานวันที่ 10 เม.ย.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มิ.ย. 64 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วภายในระยะเวลาตามสัญญา อยูรระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 เริ่มงานวันที่ 10 เม.ย.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มิ.ย. 64 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วภายในระยะเวลาตามสัญญา อยูรระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :72.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
72.00

100 / 100
2
72.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(28) 18.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานเสร็จภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
18.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานเสร็จภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

90 / 100
3
68.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
75.00

95 / 100
3
83.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ปกติ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 1 ก.พ.64 - ตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 5 ก.พ.64 - ตรวจรับงานงวดที่ 4 วันที่ 4 มี.ค. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจรับงานงวดที่ 5วันที่ 8 เม.ย. 64 - ตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 11 พ.ค. 64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

95 / 100
3
88.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด