ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED


๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(1) กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 2. จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดการดำเนินการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการ covid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและตัวชี้วัดฯ เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และให้ดำเนินการในปีต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 2. ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมฯ และจัดทำคำสั่งข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม 3. จัดการฝึกอบรมข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและประเมินผลการฝึกอบรม เสนอผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเสนอโครงการฯเข้ารับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้หารือร่วมกันกับกองพัฒนาระบบงานระบบ ERP และกองควบคุมระบบเครือข่าย สยป.ในประเด็นข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน Data Center 2. ประชุมบอร์ดอนุกรรมการฯ มีมติให้สำนักงานระบบงบประมาณปรับรายละเอียดและนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการฯอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 / 2.รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เสอนผู้บริหารทราบ 3.เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance based Budgeting Information System) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการวางแผนการดำเนินโครงการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล 2. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 3. ประสานจัดหาสถานที่ในการอบรมสัมมนาและทีมวิทยากรดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประสานวิทยากร กำหนกหลักสูตรวิเคราะห์คำขอฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัดเนื่องติดมาตรการcovid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เห็นชอบได้ยกเลิกโครงการและตัวชี้วัด เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 และให้ดำเนินการในปีต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิช์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิช์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2563 ให้กับหน่วยงานและ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม.เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 2. สำนักงานระบบงบประมาณสรุปรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ 3. ติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานตามข้อตกลงฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯไตรมาสที่1 ของทุกหน่วยงาน 2.เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่สำนักป้องกันฯ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรฯ และสำนักงานเขตปทุมวันในวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 14.00น. โดยมีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร(ท่านโสภณ)เป็นประธานติดตามผลการก่อหนี้ของหน่วยงาน 3. เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันฯ สำนักการแพทย์ เริ่มวันที่ 18 มี.ค.63 เวลา10.30น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขอปรับค่าเป้าหมายตัสชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovud

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สภา กทม. เห็นชอบให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 257 รายการ เป็นเงิน 439,285,011.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการคลังได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 วันที่ 14 พ.ย.62 และวันที่ 17 ธค 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักการคลังได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 ก.พ.2563 2. อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกทม.เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและดำเนินการตามแผน ดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ป.กทม.เห็นชอบแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 และสำนักการคลังได้เวียนหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกทม.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานงบกลางของกทม.ประจำเดือนเมษายน - เดือนมถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ดังนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวม 12 เรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 6 เรื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวม 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รวม 28 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่มีการอนุมัติเงินประจำงวด เนื่องจากติดมาตรการ covid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต รวม 24 เรื่อง สามารถดำเนินการภายใน 15 วันทำการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่มีจำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ไม่มีเรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 เรื่อง สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 1 เรื่อง จากสำนักงานเขตลาดกระบัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัตืฯ จำวน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ 100 ของหนังสือที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (จำนวน 3 เรื่อง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการให้ทุกหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันและโอนเข้างบกลางภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **