ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 22000000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97  ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :49.97

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
17.04

100 / 100
3
10.46

100 / 100
4
49.97

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,099.87 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 732.54 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2,832.41 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,999.76 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 673.25 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2,673.01 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,817.67 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 811.55 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 3,629.22 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :14.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
14.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต และรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต สามารถดำเนินการได้ 389 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :12.56


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.83

100 / 100
2
6.10

100 / 100
3
9.96

100 / 100
4
12.56

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม - ธันวาคม เท่ากับ 292.13 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 464.86 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 758.63 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เท่ากับ 1,117.69 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (138 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (138 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.43

100 / 100
2
4.25

100 / 100
3
7.56

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่งระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เท่ากับ 45.43 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่งระหว่างเดือนตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 79.22 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่งระหว่างเดือนตุลาคม 2562- พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 140.97 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่งระหว่างเดือนตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563 เท่ากับ 225.18 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทบทวนผลการสำรวจความพึงพอใจของปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแบบสอบถาม ออกแบบและเตรียมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขอความร่วมมือสำนักงานเขตทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการเก็บขนมูลฝอยและการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ออกแบบการทอดแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google form 2.จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีค่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน 2. รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านระบบ google form 3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ google form ผลการสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,008 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอย ร้อยละ 97.3 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน จำนวน 2,165 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ร้อยละ 99.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน 2. รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผ่านระบบ google form 3. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ google form ผลการสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,008 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอย ร้อยละ 97.3 2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน จำนวน 2,165 ชุด พบว่าภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ร้อยละ 99.1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :9.20


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.84

100 / 100
3
7.35

100 / 100
4
9.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 63 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เฉลี่ย 9,753.62 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - ส.ค. 63 เฉลี่ย 9,558.60 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 -ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 63 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เฉลี่ย 9,753.62 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - ส.ค. 63 เฉลี่ย 9,558.60 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :68.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
21.70

100 / 100
4
68.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,736 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-เมษายน 2562 เท่ากับ 1,748 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-สิงหาคม 2563 เท่ากับ 2,417.25 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ

หน่วยนับ :ลบ.ม.

เป้าหมาย :45,000.00

ผลงาน :69,867.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลบ.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18,856.00

100 / 100
2
30,365.00

100 / 100
3
46,108.00

100 / 100
4
69,867.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ปริมาตรไขมัน (ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 เท่ากับ 18,856 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาตรไขมัน (ต.ค. 62 - ก.พ. 63 เท่ากับ 30,365 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาตรไขมัน (ต.ค. 62 - พ.ค. 63 เท่ากับ 46,108 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาตรไขมัน (ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เท่ากับ 69,867 ลบ.ม.)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

หน่วยนับ :ตัน/ปี

เป้าหมาย :12,000.00

ผลงาน :12,090.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3,066.23

100 / 100
2
5,855.87

100 / 100
3
8,563.95

100 / 100
4
12,090.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 3,066.23 ตัน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 5,855.87 ตัน (ต.ค.62 - มี.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 8,563.95 ตัน (ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 12,090.43 ตัน (ต.ค.62 - ก.ย.63)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :11.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
11.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักเทศกิจ ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี วันที่ 15 ต.ค. 62 2.ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าพระจันทร์ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย.62 3.ชุมชนบ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.62 4.ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักเทศกิจ ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี วันที่ 15 ต.ค. 62 2.ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าพระจันทร์ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย.62 3.ชุมชนบ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.62 4.ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.วันที่ 14 มี.ค. 63 พื้นที่เขตธนบุรี (ร่วมกับสำนักเทศกิจ ชุมชนวัดดาวคะนอง) 2.วันที่ 9 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางซื่อ (ร่วมกับ สนข.บางซื่อ ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำบางโพ) 3.วันที่ 14 ก.ค.63 พื้นที่เขตคลองสาน (ร่วมกับ สนข.คลองสาน ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าดินแดง) 4.วันที่ 16 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางรัก (ร่วมกับ สนข.บางรัก ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสี่พระยา) 5.วันที่ 21 ก.ค.63 พื้นที่เขตสาทร (ร่วมกับ สนข.สาทร ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสาทร) 6.วันที่ 23 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางคอแหลม (ร่วมกับ สนข.บางคอแหลม ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำวัดราชสิงขร) 7.วันที่ 29 ก.ค.63 พื้นที่เขตยานนาวา (ร่วมกับ สนข.ยานนาวา ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำ สาธุประดิษฐ์) 8.วันที่ 31 ก.ค.63 พื้นที่เขตดุสิต (ร่วมกับ สนข.ดุสิต ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสามเสน) 9.วันที่ 4 ส.ค.63 พื้นที่เขตบางพลัด (ร่วมกับ สนข.บางพลัด ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าเรือบวรมงคล) 10.วันที่ 6 ส.ค.63 พื้นที่เขตบางกอกน้อย (ร่วมกับ สนข.บางกอกน้อย ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำพรานนก) 11.วันที่ 11 ส.ค.63 พื้นที่เขตพระนคร (ร่วมกับ สนข.พระนคร ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำเทเวศน์)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงานประจำ ได้แก่ 1. การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 2. การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง 3. การติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 4. การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :7.93


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.93

100 / 100
2
4.45

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
7.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการตวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 4,550 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,425 คัน คิดเป็นร้อยละ 31.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 6,664 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1,855 คัน คิดเป็นร้อยละ 27.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 11,049 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2,540 คัน คิดเป็นร้อยละ 22.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจำนวน 17,959 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2,869 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :94.00

ผลงาน :97.21


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
80.62

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
97.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 264 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 299 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 620 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 769 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 80.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 974 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 974 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 11,556 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 11,888 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.21

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :99.00

ผลงาน :98.78


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.78

100 / 100
2
91.90

100 / 100
3
99.94

100 / 100
4
98.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,622 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,642 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 98.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,459 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,588 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 91.9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,636 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,637 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 99.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9,486 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 9,654 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 98.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :98.00

ผลงาน :96.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.31

100 / 100
2
62.38

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
92.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3,578 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 3,715 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 96.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,214 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,946 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 62.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,660 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,660 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 13,030 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 14,128 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 92.23

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :98.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
98.95

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
99.73

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,446 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,446 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,407 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,422 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 98.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,443 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,443 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10,704 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 10,733 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 99.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพริเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การพัฒนาแอปพริเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศแล้วเสร็จ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แอปพลิเคชั่น : AirBkk

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พัฒนาระบบแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. Source code มีการ update application : ในส่วนของ Web site และ AirBKK จะทำการอัพเดต เดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าตรวจเจอปัญหาหรือมีความสามารถอื่น ๆ ที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะไม่มีการอัพเดต 2. มีการ back up ฐานข้อมูล การบำรุงรักษาฐานข้อมูล - สำรองข้อมูลบนฐานข้อมูลไปยัง Cloud server กลางภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับ Source code บริษัทผู้รับจ้าง จะจัดเก็บสำรองไว้ 1 ชุด และคัดลอกไปเก็บไว้บน cloud server กลางภาครัฐ - การ back up ข้อมูล เฉพาะข้อมูลบนฐานข้อมูล วันละ 1 ครั้ง 3. มีคนเข้ามาใช้ Application Airbkk : ระบบ Android = 566 ราย ระบบ IOS = 91 ราย (ต.ค. 62 – ส.ค. 63)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1. ได้รับอนุมัติโครงการและสำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณในการดำเนินงานให้สำนักงานเขต 50 เขตแล้ว และขอรายชื่อคณะกรรมการจัดประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบในกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โครงการที่ 2.ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมรายละเอียดของข้อมูล โครงการที่ 3. ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว กำลังเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบฯ เวียนแจ้งให้สำนักงานเขตทราบแล้ว 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 188 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จำนวน 240 ราย 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรมการอบรมฯ และคืนงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จำนวน 240 ราย 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรมการอบรมฯ และคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
96.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
96.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนตุลาคม 2562 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 30 พื้นที่เขต ได้แก่ พื้นที่เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตลาดกระบัง เขตคลองเตย เขตบางขันเทียน เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตภาษีเจริญ เขตวัฒนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตราษฎร์บูรณะ เขตราชเทวี โดยทั้ง 30 พื้นทีเขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ครบ 30 เขต คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนมกราคม 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 50 พื้นที่เขต โดยมี 48 พื้นทีเขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนเมษายน 2563 (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) เกินมาตรฐาน 7 เขต โดยมี 7 พื้นที่เขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 1 พื้นที่เขต โดยมี 1 พื้นที่เขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนกรกฎาคม 2563 คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ จากการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด พบว่าการดำเนินตามข้อเสนอและมาตรการในช่วงวิกฤตเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานสูงสุด 50 เขต และได้มีการรายงานผลการดำเนินมาตรการ 48 เขต คิดเป็น ร้อยละ 96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจวัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 25 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 25 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 109 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 109 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(23) พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มเติม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มเติม

หน่วยนับ :ไร่

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :210.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.11

100 / 100
2
210.00

100 / 100
3
210.00

100 / 100
4
210.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) ปลูกต้นโกงกาง เดือน ต.ค.62 - ธ.ค.62 จำนวน 7,245 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 18.11 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) เดือนตุลาคม 2562 ปลูกต้นกล้า จำนวน 5,337 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 13.3425 ไร่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ปลูกต้นกล้า จำนวน 3,568 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 8.92 ไร่ เดือนธันวาคม 2562 ปลูกต้นกล้า จำนวน 285 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.7125 ไร่ เดือนมกราคม 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 349 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.8725 ไร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 836 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.09 ไร่ เดือนมีนาคม 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 938 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.345 ไร่ เดือนเมษายน 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 980 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.45 ไร่ เดือนพฤษภาคม 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,260 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.15 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 5,651 คน ปลูกต้นกล้า รวมจำนวน 22,439 ต้น คิดเป็นพื้นที่ รวมจำนวน 56.0975 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า รวมจำนวน 33,100 ต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง 4.7 ก.ม.
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง 4.7 ก.ม.

หน่วยนับ :เมตร

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) ปลูกต้นโกงกาง เดือน ต.ค.62 - ธ.ค.62 จำนวน 7,245 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 18.11 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) ปลูกต้นโกงกาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) เดือนตุลาคม 2562 ปลูกต้นกล้า จำนวน 5,337 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 13.3425 ไร่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ปลูกต้นกล้า จำนวน 3,568 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 8.92 ไร่ เดือนธันวาคม 2562 ปลูกต้นกล้า จำนวน 285 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.7125 ไร่ เดือนมกราคม 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 349 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 0.8725 ไร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 836 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.09 ไร่ เดือนมีนาคม 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 938 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.345 ไร่ เดือนเมษายน 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 980 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 2.45 ไร่ เดือนพฤษภาคม 2563 ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,260 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.15 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ปลูกซ่อมป่าชายเลนในพื้นที่เดิม (210 ไร่) รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 5,651 คน ปลูกต้นกล้า รวมจำนวน 22,439 ต้น คิดเป็นพื้นที่ รวมจำนวน 56.0975 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า รวมจำนวน 33,100 ต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(25) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.05

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.91

100 / 100
2
6.96

100 / 100
3
6.98

100 / 100
4
7.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 6.91 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 6.96 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 6.98 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 7.05 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :2.19

ผลงาน :2.80


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.77

100 / 100
2
1.77

100 / 100
3
2.79

100 / 100
4
2.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.77 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.77 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.78 ตร.ม./คน - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น 1.01 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.79 ตร.ม./คน - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น 1.01 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :1.05

ผลงาน :1.06


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.05

100 / 100
2
1.05

100 / 100
3
1.05

100 / 100
4
1.06

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม 1.05 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม 1.05 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม 1.05 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม 1.06 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กทม.
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กทม.

หน่วยนับ :ตร.ม

เป้าหมาย :12.25

ผลงาน :12.71


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.45

100 / 100
2
12.57

100 / 100
3
12.63

100 / 100
4
12.71

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.71

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรกทม.ในการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี จำนวน 59 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี จำนวน 61 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9 จำนวน 60 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9 จำนวน 53 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร จำนวน 58 คน เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพรรณไม้เมือง การป่าไม้ในเมืองและการเลือกพรรณไม้ปลูกเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและภูมิทัศน์เมือง การประเมินสุขภาพต้นไม้ การประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ การใช้อุปกรณ์สำหรับปีนต้นไม้และการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ และการศัลกรรมและบำรุงรักษาต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรกทม.ในการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี จำนวน 59 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี จำนวน 61 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9 จำนวน 60 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9 จำนวน 53 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร จำนวน 58 คน เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพรรณไม้เมือง การป่าไม้ในเมืองและการเลือกพรรณไม้ปลูกเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและภูมิทัศน์เมือง การประเมินสุขภาพต้นไม้ การประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ การใช้อุปกรณ์สำหรับปีนต้นไม้และการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ และการศัลกรรมและบำรุงรักษาต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรกทม.ในการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี จำนวน 59 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี จำนวน 61 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9 จำนวน 60 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.9 จำนวน 53 คน - ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร จำนวน 58 คน เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพรรณไม้เมือง การป่าไม้ในเมืองและการเลือกพรรณไม้ปลูกเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและภูมิทัศน์เมือง การประเมินสุขภาพต้นไม้ การประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ การใช้อุปกรณ์สำหรับปีนต้นไม้และการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ และการศัลกรรมและบำรุงรักษาต้นไม้ - กิจกรรามปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 1,000 ต้น และเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน พื้นที่ 5 ไร่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.06 อายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.13 ไม่เคยปลูกต้นไม้ป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ 53.19 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นว่า สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.19 ระยะเวลาจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.17 การร่วมทำ workshop เรื่องการเพาะพันธ์ต้นไม้ป่าชายเลน ทำให้ตะหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.32 การปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ทำให้ตะหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.51 ภาพรวมในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนครั้งนี้มีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.64 และเห็นว่ากิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลน มีประโยชน์และควรจัดครั้งต่อไป ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 61.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

(30) อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง

หน่วยนับ :ไม่เกินร้อยละ

เป้าหมาย :1.22

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่อผู้รับผิดชอบและรวบรวมข้อมูลการรายงานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้รับทราบนโยบายจากรัฐบาลในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานในระบบข้อมูลพลังงานแบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร และรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2562 ผ่านหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อแจ้งเวียนผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(31) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :45.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก - จัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ - จัดทำหนังสือขอรายชื่อ และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ โครงการ ที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก - จัดเตรียมการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ - สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการ ฯ - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมการฝึกอบรมฯ โดยได้จัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ อยู่ระหว่างการชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 –2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก ได้มีการประชุมทางไกลออนไลน์กับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญ JICA เพื่อสรุปแนวทางและวิธีการในการคำนวณเพื่อกำหนดเป้าหมาย และฝึกอบรม (Training Module 3) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ ฉบับใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ ถูกยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และถูกเรียกงบประมาณคืน โดยได้จัดทำหนังสือขอเลื่อนการฝึกอบรมเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จำนวน 2 ครั้ง โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก ได้มีการจัดฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ ครั้งที่ 4-5 (Training Module 4-5) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครภายหลังปี พ.ศ. 2563 และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ และจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมรวมถึงแนวทางการจัดทำเป้าหมายและการคัดเลือกการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมการสำหรับแผนแม่บทฉบับใหม่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(32) ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.72

ผลงาน :4.72


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
4.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดการประชุมเพื่อดำเนินการโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดแถลงข่าวในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงสั่งการด้วยวาจาให้งดการจัดแถลงข่าวดังกล่าว แต่จะจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) แบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดไฟฯ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงสั่งการด้วยวาจาให้งดการจัดแถลงข่าว แต่จะจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) แบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดไฟฯ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 2,482 เมกกะวัตต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) แบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดไฟฯ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 2,482 เมกกะวัตต์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(33) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่อผู้รับผิดชอบและรวบรวมข้อมูลการรายงานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้รับทราบนโยบายจากรัฐบาลในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานในระบบข้อมูลพลังงานแบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร และรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2562 ผ่านหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด