ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50020000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ ทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ ทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ ทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการงานประจำ ทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำข้อมูลรายละเอียดแหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดจำนวน 1 ฐานข้อมูล จำนวนและรายชื่อตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนธันวาคม 2562 2. ส่งหนังสือรให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารประเภท กและ ข กลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มที่ดินจัดสรร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 3. ส่งรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 แห่ง ให้สำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
46.53

100 / 100
3
61.58

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 57 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,550 บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 64 ราย ปริมาณ 79 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,850 บาท เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 58 ราย ปริมาณ 68 ลบ.ม. จำนวนเงิน 15,450 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 35 ราย ปริมาณ 48.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,150 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 78 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,550 บาท เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 17 ราย ปริมาณ 30.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 7,650 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 30 ราย ปริมาณ 33.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8.400 บาท -เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 32 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,150 บาท -เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 35 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8,750 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 66 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท - เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 55 ราย ปริมาณ 70 ลบ.ม. จำนวนเงิน 17,500 บาท - กันยายน 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 46 ราย ปริมาณ 67.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 16,950 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :17.81


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
13.14

0 / 0
4
17.81

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะ - อยู่ในขั้นตอนเนินการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (77.60 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (83.39 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (2 ตัน) - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย (53.94 ตัน), เลี้ยงสัตว์ (86.15 ตัน), น้ำหมักชีวภาพ (1.5 ตัน) - เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 77.50 ตัน เลี้ยงสัตว์ 81.00 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 2 ตัน -เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 89.81 ตัน เลี้ยงสัตว์ 81.85 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 2.5 ตัน -เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 82.15 ตัน เลี้ยงสัตว์ 84 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 2 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 96.95 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 84.28 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน - เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 103.80 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 80.30 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน - เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ คือ ส่งโรงงานทำปุ๋ย 104.58 ตัน เลืี้ยงสัตว์ 71.85 ตัน และน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.99


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
7.68

100 / 100
3
10.35

0 / 0
4
10.99

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้ทั้งสิ้น 4,000 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 400 กก. คือ หลอดไฟ 250 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 50 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 100 กก. - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,100 กก. - เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 490 กก. -เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 460 กก. -เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 470 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก. - เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก. - เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,880 กก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
74.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน ทั้งสิ้น จำนวน 37 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน ทั้งสิ้น จำนวน 13 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสายตรวจ รวม 7 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 89 จุด ทุกวัน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น บริเวณหน้าสถานศุึกษา จำนวน 7 จุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสายตรวจ รวม 7 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 89 จุด ทุกวัน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น บริเวณหน้าสถานศุึกษา จำนวน 7 จุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสายตรวจ รวม 7 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 89 จุด ทุกวัน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น บริเวณหน้าสถานศุึกษา จำนวน 7 จุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสายตรวจ รวม 7 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 89 จุด ทุกวัน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น บริเวณหน้าสถานศุึกษา จำนวน 7 จุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการขออนุมัติ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนกำหนดการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนงบประมาณ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนงบประมาณ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย - เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย - เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย - เลื่อนกำหนดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงทางเท้าตามแผนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงทางเท้าตามแผนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ถนนเฉลิมเขต 4 ประกาศประกวดราคาอิเรกทรอนิค 29 พย 2562- 9 ธ.ค 2562 เสนอราคา 11 ธ.ค.2562 พิจารณาผล 12 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาเพื่อลงนามในสัญญาจ้าง - ถนนเฉลิมเขต 4 ประกาศประกวดราคาอิเรกทรอนิค 29 พย 2562- 9 ธ.ค 2562 เสนอราคา 11 ธ.ค.2562 พิจาราณาผล 12 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาเพื่อลงนามในสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อถอนและปรับปรุง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งมอบงานเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งมอบงานเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ออกดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง - ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด - กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านในรัศมี 100 เมตร - การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร - สำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ วัด ชุมชน โรงเรียน ตลาดฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.68


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
99.68

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำพร้อมขออนุมัติโครงการ - เตรียมการที่จะออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โดยเริ่มในเดือนธันวาคม 2562 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าวัสดุย่านอาหารปลอดภัยและกิจกรรมพัฒนาตลาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ออกปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเรียบร้อยแล้ว 3. ประชุมติดตามงบประมาณกับคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,436.-บาท และประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,680.-บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 5. เตรียมวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมป้อมปราบฯ สัมพันธ์ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดกิจกรรมป้อมปราบฯ สัมพันธ์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยกเลิกการจัดกิจกรรมกีฬาป้อมปราบฯสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เนื่องจากทางสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการยกเลิกการจัดกิจกรรมกีฬาป้อมปราบฯสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เนื่องจากทางสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :95.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
95.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการ คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สำรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่ เตรียมเอกสารสำหรับการตรวจและรายงานผลการปฏิบัติ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 251 252 253 และ 254 ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 28 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษอย่างสมำ่เสมอและต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 28 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษอย่างสมำ่เสมอและต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 28 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษอย่างสมำ่เสมอและต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 28 จุด ทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจกับประชาชนที่สัญจรและอยู่อาศัยในพื้นที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :96.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
96.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน กำหนดจุดจับ - ปรับ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดจับ-ปรับ ดังนี้ 1. บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ - ปรับ ดังนี้ 1.บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร (หน้าตลาดวรจักร) 2. บริเวณปากซอยยมราชสุขุม อาคารล๊อกเลย์ ถนนเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในวันราชการปกติ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.10


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
88.10

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในวันราชการปกติ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น เจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า จำนวน 2 จุด/วัน บริเวณถนนสายหลัก (ถนนสายหลักได้แก่ ถนนหลานหลวง, ถนนหลวง, ถนนนครสวรรค์, ถนนวรจักร, ถนนจักรพรรดิพงษ์, ถนนบำรุงเมือง, ถนนกรุงเกษม, ถนนเจริญกรุง, ถนนดำรงรักษ์, ถนนเสือป่า, ถนนพลับพลาไชย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในวันราชการปกติ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น เจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า จำนวน 2 จุด/วัน บริเวณถนนสายหลัก (ถนนสายหลักได้แก่ ถนนหลานหลวง, ถนนหลวง, ถนนนครสวรรค์, ถนนวรจักร, ถนนจักรพรรดิพงษ์, ถนนบำรุงเมือง, ถนนกรุงเกษม, ถนนเจริญกรุง, ถนนดำรงรักษ์, ถนนเสือป่า, ถนนพลับพลาไชย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในวันราชการปกติ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น เจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า จำนวน 2 จุด/วัน บริเวณถนนสายหลัก (ถนนสายหลักได้แก่ ถนนหลานหลวง, ถนนหลวง, ถนนนครสวรรค์, ถนนวรจักร, ถนนจักรพรรดิพงษ์, ถนนบำรุงเมือง, ถนนกรุงเกษม, ถนนเจริญกรุง, ถนนดำรงรักษ์, ถนนเสือป่า, ถนนพลับพลาไชย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในวันราชการปกติ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า - เย็น เจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า จำนวน 2 จุด/วัน บริเวณถนนสายหลัก (ถนนสายหลักได้แก่ ถนนหลานหลวง, ถนนหลวง, ถนนนครสวรรค์, ถนนวรจักร, ถนนจักรพรรดิพงษ์, ถนนบำรุงเมือง, ถนนกรุงเกษม, ถนนเจริญกรุง, ถนนดำรงรักษ์, ถนนเสือป่า, ถนนพลับพลาไชย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ ร่วมดำเนินการวางแผนกับสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคลองเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์และสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

วันที่ 22 พ ค 2563 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักการระบายน้ำ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด โดยการตัดแต่งกิ้งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดฉีดล้างคันคลอง และร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ บริเวณคลองโอ่งอ่าง บางลำภู

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ประกอบด้วย 1. รณรงค์เชิญชวนเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง 2. เก็บขยะและทำความสะอาดถนนทางเท้าริมคลอง 3. ตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อมริมคลอง 4. ทาสีและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด 5. ย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลองที่ไม่เป็นระเบียบ 6. เทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(18) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขอจ้างเหมาจัดทำกระถางไฟเบอร์กลาส ชนิดพิมพ์ลายในตัวพร้อมฐานตั้งพ้ืน จำนวน 68 กระบะ - เดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมฐานตั้งพื้น จำนวน 68 กระบะ - เดือนธันวาคม 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณแยกหัวลำโพง พื้นที่ 16 ตร.ม. ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณแยกหัวลำโพง พื้นที่ 16 ตร.ม. ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณแยกหัวลำโพง พื้นที่ 16 ตร.ม. ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(19) จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ที่ถูกนำมาเผยแพร่และขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ที่ถูกนำมาเผยแพร่และขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุย่านนางเลิ้ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. การแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ย่านนางเลิ้ง 2. การสาธิตผลงาน อาทิ การทำบะหมี่ฮกเกี๋ยน การทำบาตรพระ การแพทย์แผนไทย ยาไทย การสานตะกร้า การทำสบู่ การทำของจิ๋ว 3. การเสวนาของภูมิปัญญาผู้สูงอายุย่านนางเลิ้ง 4. ชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่เป็นสมบัติล้ำค่าและความภาคภูมิใจของชาวย่านนางเลิ้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว มีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1. นางกฤษณา แสงไชย สาขาหัตถกรรมการทำบาตรพระ 2. นายวิเชียร มีสุขสบาย สาขาอาหาร (บะหมี่อกเกี๋ยน ตลาดนางเลิ้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว มีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1. นางกฤษณา แสงไชย สาขาหัตถกรรมการทำบาตรพระ 2. นายวิเชียร มีสุขสบาย สาขาอาหาร (บะหมี่อกเกี๋ยน ตลาดนางเลิ้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว มีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1. นางกฤษณา แสงไชย สาขาหัตถกรรมการทำบาตรพระ 2. นายวิเชียร มีสุขสบาย สาขาอาหาร (บะหมี่อกเกี๋ยน ตลาดนางเลิ้ง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.21


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.03

100 / 100
2
97.03

100 / 100
3
97.03

0 / 0
4
97.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. ประกาศลงในเว็บไซต์สำนักงานเขตฯ 2. ประกาศลงในเพจ Facebook สำนักงานเขตฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ประกาศลงในไลน์กลุ่ม 14 ชุมชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4. ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆในชุมชน 5. เดินแจกป้ายประชาสัมพันธ์ตามบ้านแต่ละหลังในชุมชน - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 97.03 - ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งดการทำแบบสอบถาม) - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรับเงิน จำนวน 10 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2563 จำนวน 44 ราย - วันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 59 ราย - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2563 จำนวน 23 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มีการลงพื้นที่ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 จำนวน 19 ราย - ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 23 ราย - ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวน 16 ราย - ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 23 ราย - ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563 จำนวน 26 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(21) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อให้คนกรุงเทพรู้ใช้ รู้เก็บ เพื่อชีวิตมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อให้คนกรุงเทพรู้ใช้ รู้เก็บ เพื่อชีวิตมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :8.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
8.00

0 / 0
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อใช้ในเดือน ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(22) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.60

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
66.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนตัวชี้วัด - อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน รอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(23) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามแผนของสำนักงานเขตฯ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามแผนของสำนักงานเขตฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมของขวัญวันเด็ก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประจำปี 2563 โดยจะส่งมอบของขวัญให้แต่ละชุมชนในวันที่ 9 มกราคม 2563 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 11 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งมอบของขวัญวันเด็กให้ชุมชนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 11 มกราคม 2563 - ยกเลิกการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงระยะเวลานี้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ COVID - 19 ประกอบกับหนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง ให้ชะลอการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง ให้ชะลอการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(24) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ทั้งนี้ ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ทั้งนี้ ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ทั้งนี้ ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการอนุญาตก่อสร้างจำนวน 1 รายดังนี้ 1.รายนายประมุข บันทัดทอง เลขที่ ปศ.3/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ให้ก่อสร้าง ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย พื้นที่ 238 ตรม. ที่ซอยวัดโสมนัส แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(25) จำนวนครั้งของการจัด กิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งของการจัด กิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเขตฯ เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตฯ แทนผู้ที่หมดวาระในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งรายชื่อกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่มีการเปิดเวที เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนครบตามจำนวนชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ชุมชน และดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(27) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 - อยู่ในระหว่างแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 โดยฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. 63 ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขบัญชีฯ ฝ่ายรายได้ทำการปรับปรุงข้อมูลตามที่ผู้เสียภาษีมาทำการแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณภาษีให้ถุกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเริ่มจัดเก็บในปี 2563 โดยกำหนดให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พ.ย.62 และแจ้งการประเมินภาษีฯ ภายในเดือน ก.พ.63 ซึ่งฝ่ายรายได้ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดติดไว้ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจัดส่งประกาศแจ้งเป็นรายบุคคลภายในเดือน พ.ย. 62 แล้ว แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก นั่นคือ ให้มีการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มี.ค. 63 และให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.ค. 63 ขณะนี้ฝ่ายรายได้ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งการประเมินภาษีฯ และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี ซึ่งคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด