ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50030000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจคลองในพื้นที่และจัดทำแผนปรับภูมิทัศน์คลองตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า ราวกั้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า ตลอดจนปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับริมคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาคุณภาพน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืชในน้ำ สาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้ค้าขายริมคลองช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ดังนี้ 1. โอ่งอ่างบางลำพู (สะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์) - พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in บริเวณสะพานหัน - รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงามปรับปรุงท่าน้ำและบ้านเรือนของประชาชนริมคลองให้สวยงามหรือมีสภาพที่ดีขึ้น - บริหารจัดการไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลองโดยการประชาสัมพันธ์ - บริหารการจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง โดยจัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ 05.00 – 21.00 น. - สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพาน และราวกันตก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น - จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว - จัดตั้งกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างขึ้น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึง โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา) - ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบ ทางเท้า ราวกั้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า ตลอดจนปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับริมคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว - สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลองเพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ - ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง - พัฒนาคุณภาพน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืช ในน้ำ - สาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอม - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้ค้าขายริมคลองช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงสถานที่และเครื่องออกกำลังกายที่อยู่บริเวณริมคลองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาให้ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการประจำทั้งสิ้น 49 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการประจำทั้งสิ้น 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 48 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการประจำทั้งสิ้น 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 46 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(3) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :22.68

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.50

100 / 100
2
15.36

0 / 0
3
22.68

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเหนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 สามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ 8.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเหนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 สามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ 15.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเหนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึงมิถุนายน 2564 สามารถจัดเก็บได้ ร้อยละ 22.684

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจประเมินด้านกายภาพสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและแผนปฏิบัติงานค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการออกตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมทั้งแนะนำด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ 2.สำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 3.ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.2545 4.ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 5.ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 6.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินงาน 1.ดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.2545 2.ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3.ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารในสถานประกอบการพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ร้านอาหาร 2. แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 3.ตลาด 4.ซูเปอร์มาร์เก็ต 5.มินิมาร์ท ในพื้นที่เขต คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินงาน 1.ดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ.2545 2.ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3.ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารในสถานประกอบการพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ร้านอาหาร 2. แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 3.ตลาด 4.ซูเปอร์มาร์เก็ต 5.มินิมาร์ท ในพื้นที่เขต คิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(5) เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.24

100 / 100
2
0.50

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ ประชุมหารือจัดตั้งประชาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างเขตสัมพันธวงศ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านคลองโอ่งอ่างฝั่งสัมพันธวงศ์ ดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(6) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ ประชาสัมพันธ์เขิญชวนผู้ค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนนำชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมจัดจำหน่าย ณ ตลาดตะลักเกี้ยะ ตลาดน้อยและ ถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างสรุปแบบประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด