ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหา

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :52.40

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
33.00

0 / 0
3
52.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหาร ได้รับการตรวจ 72 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 72 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 470 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 155 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 244 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(2) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :34.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
5.00

0 / 0
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และสำนักการศึกษาได้จัดการทดสอบ Pre O-NET ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยผลคะแนนของนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ ภาษาไทย = 45.97 ภาษาอังกฤษ = 27.35 คณิตศาสตร์ = 29.19 วิทยาศาสตร์ = 30.61 อยู่ระหว่างการรายบงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรอผลการเปรียบเทียบโดยสรุปจากทางสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน สมัครใจเข้าทดสอบจำนวน 31 ราย เข้าทดสอบ 30 ราย ขาดสอบ 1 ราย อยู่ระหว่างการรอประกาศผลการทดสอบฯ และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่มีการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2563 และยกเลิกการดำเนินการสอนเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน สมัครใจเข้าทดสอบจำนวน 31 ราย เข้าทดสอบ 30 ราย ขาดสอบ 1 ราย มีการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่มีการสอนเสริมในเดือนธันวาคม 2563 และยกเลิกการดำเนินการสอนเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบ มีดังนี้ ภาษาไทย ร้อยละ 66.32 (ระดับประเทศ 56.20) ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 38.33 (ระดับประเทศ 43.55) คณิตศาสตร์ ร้อยละ 22.33 (ระดับประเทศ 29.99) วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 35.80 (ระดับประเทศ 38.78)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(3) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายจำนวน 1 เครือข่าย โดยมีสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีประชาคมเขต จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดประชุมเครือข่าย พิจารณาจัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดไผ่ตัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

(4) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้าจากชุมชนในราคาย่อมเยาว์และการประดิษฐ์กระทงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดไผ่ตัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชนในชุมชน สภาวัฒนธรรมเขตพญาไท เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวและมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน เช่น น้ำอบไทย เทียนอบขนม ถุงหอมบุหงา การบูรฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำเพจ "ที่นี่พญาไท" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพญาไทและประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บางส่วนตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด