ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

หน่วยนับ :จำนวนฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1.โรงงานจำพวก 2 2.โรงงานจำพวก 3 3.โรงพยาบาล 4.ตลาด 5.ภัตตาคาร 6.หอพัก 7.สถานีบริการน้ำมัน 8.ห้างสรรพสินค้า 9.ศูนย์อาหาร 10.สถานศึกษา โรงเรียนที่มี่ พื้นที่ 25,000 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1.โรงงานจำพวก 2 2.โรงงานจำพวก 3 3.โรงพยาบาล 4.ตลาด 5.ภัตตาคาร 6.หอพัก 7.สถานีบริการน้ำมัน 8.ห้างสรรพสินค้า 9.ศูนย์อาหาร 10.สถานศึกษา โรงเรียนที่มี่ พื้นที่ 25,000 ตารางเมตร. - ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1.โรงงานจำพวก 2 2.โรงงานจำพวก 3 3.โรงพยาบาล 4.ตลาด 5.ภัตตาคาร 6.หอพัก 7.สถานีบริการน้ำมัน 8.ห้างสรรพสินค้า 9.ศูนย์อาหาร 10.สถานศึกษา โรงเรียนที่มี่ พื้นที่ 25,000 ตารางเมตร. - ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด จำนวน 65 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลให้สำนักระบายน้ำ ตามกำหนดเดือนมิถุนายน จำนวน 248 ราย - มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่สถานประกอบการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.23

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
82.24

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในไตรมาสแรกได้ 7,820 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในไตรมาสแรกได้ 8,628 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในไตรมาสแรกได้ 3,219.16 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในไตรมาส 4 ได้ จำนวน 9,144.39 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม(ฝ่ายเทศกิจ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม(ฝ่ายเทศกิจ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 2.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 2ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 2ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวันละครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการและดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการและดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการและดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการและดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
49.00

100 / 100
4
95.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ 2. ค่าอาหารทำการนอกเาราชการ 3.ค่าตอบแทนบุคลากรป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านอาหาร 4.ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลในโรงเรียน 5.ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน ร้านอาหารและสถานที่สะสมอาหาร รวม 746 ร้าน ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร 212 ร้าน หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 334 ร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 ร้าน มินิมาร์ท 189 ร้าน ส่งร้านอาหาร 78 แห่ง รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจสอบ และ ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 215 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ และ ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 350 ราย และ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักอนามัย (กองสุขาภิบาลอาหาร) ที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8เมษายน 2563 ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งทำให้การตรวจประเมินด้านคุณภาพอาหารและด้านสุขลักษณะต้องชะลอการตรวจออกไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 708 ราย ดำเนินการตรวจสอบเพื่อส่งขอรับป้ายรับรองอาหารปลอดภัยทั้งสิ้น 579 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(6) 8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า(ฝ่ายเทศกิจ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า(ฝ่ายเทศกิจ)

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง/วัน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนออนุมัติกิจกรรม 2.จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถขับขี่หรือจอดบนทางเท้าตามถนนสายต่างๆ นำผู้กระทำความผิดเปรียบเทียบปรับกรณีฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถขับขี่หรือจอดบนทางเท้าตามถนนสายต่างๆ เช่น ถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรี ถนนลาดพร้าว เป็นต้น และเปรียบเทียบปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าตามถนนต่างๆในพื้นที่เขตห้วยขวาง และเปรียบเทียบปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถขับขี่หรือจอดบนทางเท้าตามถนนสายต่างๆ เช่น ถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรี ถนนลาดพร้าว เป็นต้น และเปรียบเทียบปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 10.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง(ฝ่ายโยธา)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
10.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง(ฝ่ายโยธา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตได้นำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ต้องนำเข้ามาพิจารณาใหม่ ทั้งนี้ให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขส่งให้สำนักงาน ก.ก. ภายใน 10 วันทำการ / 27/11/2562 : มีการประชุมมอบหมายงานแต่ละฝ่ายแล้ว ซึ่งฝ่ายรักษาฯ รับดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้เพาะชำต้นทองอุไรได้จำนวน 200 ต้นแล้ว / 23/12/2562 : จัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ดอก เพื่อปรับทัศนียภาพริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพกลางพัฒนาคลองเป้าหมายให้มีมีความสะอาดและปลอดขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดช่วงไตรมาสที่2 แต่ในช่วงเดือนมีนาคม2563 ได้ชะลอการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมีวิกฤตแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพกลางพัฒนาคลองเป้าหมายให้มีมีความสะอาดและปลอดขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดช่วงไตรมาสที่2 แต่ในช่วงเดือนมีนาคม2563 ได้ชะลอการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมีวิกฤตแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) (ยุทศาสตร์)จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day(ฝ่ายรักษาฯ)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(ยุทศาสตร์)จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day(ฝ่ายรักษาฯ)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

100 / 100
2
23.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจำนวน ๑๑ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจำนวน ๑2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจำนวน 37 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจำนวน 18 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) (ยุทธศาสตร์)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต(ฝ่ายเทศกิจ)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(ยุทธศาสตร์)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต(ฝ่ายเทศกิจ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติกิจกรรม 2.จัดเจ้าหน้ากวดขันทิ้งจับปรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ -เปรียบเทียบปรับกับผู้ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งในที่สาธารณะ และเปรียบเมียบปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ และเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) (ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครการ 2.จัดเจ้าหน้าที่กวดขันจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กวดขันไม่ให้ผู้ค้าทำการค้าขายในจุดผ่อนผันเด็ดขาด เช่น ทางม้าลาย ข้างตู้โทรศัพท์ ทางเดินสะพานลอย เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กวดขันไม่ให้ผู้คำสำหน่ายสินค้าในจุดห้ามขาย เช่น ทางม้าลาย ข้างตู้โทรศัพท์ ทางเดินสะพานลอย เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กวดขันไม่ให้ผู้คำสำหน่ายสินค้าในจุดห้ามขาย เช่น ทางม้าลาย ข้างตู้โทรศัพท์ ทางเดินสะพานลอย เป็นต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น(ฝ่ายรักษาฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น(ฝ่ายรักษาฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :102.73

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.40

100 / 100
4
102.73

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจพื้นที่ได้จำนวน 1,200 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจพื้นที่ได้เพิ่มอีกจำนวน 400 ตร.ม. รวม 1,600 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจพื้นที่ได้เพิ่มจำนวน 300 ตร.ม. รวม 1,900 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการสำรวจและลงระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1.สวนหย่อมศุภาลัยปาร์ค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ข้างสวนสมเด็จฯ เนื้อที่ 1,868 ตร.ม. 2.สวนหย่อมหน้าอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เนื้อที่ 708 ตร.ม. 3.สวนหย่อมศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก เนื้อที่ 676 ตร.ม. 4.สวนหย่อมลุมพินีปาร์ค ภนน จตุรทิศ เนื้อที่ 992 ตร.ม. 5.สวนหย่อมหน้าแคปปิตอล คอนโด ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทองหล่อ เนื้อที่ 380 ตร.ม. 6.สวนหย่อมหน้าเฟอรารี่ ไทยแลนด์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เนื้อที่ 1,232 ตร.ม. 7.สวนหย่อมหน้าอาคาร ทรู ทองหล่อ เนื้อที่ 308 ตร.ม. รวมเนื้อที่ 6,164 ตร.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) ร้อยละของชุมชนที่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละของชุมชนที่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 1. ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎ์ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
1. ร้อยละของผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎ์ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) (ยุทธศาสตร์)1.ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(ยุทธศาสตร์)1.ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่1 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการตามแผนฯ เป็นประจำสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดซื้อแก้วน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในแต่ละศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดซื้อแก้วน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในแต่ละศูนย์ ดำเนินการเสร็จเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 9.ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 1.จำนวนช่วงทางการประชาสัมพันธ์ฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สุงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
9.ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 
1.จำนวนช่วงทางการประชาสัมพันธ์ฯ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สุงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :จำนวน 3 ช่องทาง ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 3 ช่องทาง ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การประชาสัมพัธ์ในชุมชนและตามท้องถนนเรื่องการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเคสขอสนับสนุนบุตรและการขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลตามเคสที่ยื่ยคำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเคสผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งค่าบริหารจัดการศพตามประเพณี ดำเนินการเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) (ยุทธศาสตร์) จำนวนภูมิปัญญาผู้สุงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(ยุทธศาสตร์) จำนวนภูมิปัญญาผู้สุงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวนภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กำหนดจัดกิจกกรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คืนงบประมาณเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรับส Covid-19 (ได้ดำเนินการยกเลิกโครงการธนาคารสมอง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) (ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในพื้นที่เขตห้วยขวาง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
(ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในพื้นที่เขตห้วยขวาง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบึงพระราม 9 และชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลพร้อมแจกถุงยังชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(20) (ยุทธศาสตร์)ร้อยละขอผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
(ยุทธศาสตร์)ร้อยละขอผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเตรียมเอกสารและการลงพื้นที่ประชาสัมพันธืการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการวางแผนทางการเงินและการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรื่องได้เพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การเตรียมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินเพื่ออนาคต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) (ยุทธศาสตร์)ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
(ยุทธศาสตร์)ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การสำรวจราคาค่าวัสดุตามท้องตลาดเพื่อเปรียบเทียบราคา และอยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งเริ่มจัดกิจกกรรมในวันที่ 16 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครบทุกหลักสูตร ตามเป้าหมาย และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(23) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(O-NET)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(O-NET)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ / 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร.ร.มล. อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติในการจัดการสอนเสริมแบบเข้ม และขออนุมัติตัวบุคคลและอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนนรู้ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 13/12/2562 : จัดการทดสอบ Pre-o-net ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. มีการจัดสอนเสริมเพื่อยกระดับศักยภาพทางการเรียนและทดสอบ ONET ช่วงพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 เป็นเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์ 2. เข้าร่วมการทดสอบ Ordinary National Education Test เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 3. รอการประกาศผล 25-26 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. มีการจัดสอนเสริมเพื่อยกระดับศักยภาพทางการเรียนและทดสอบ ONET ช่วงพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 เป็นเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์ 2. เข้าร่วมการทดสอบ Ordinary National Education Test เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 3. รอการประกาศผล 25-26 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. มีการจัดสอนเสริมเพื่อยกระดับศักยภาพทางการเรียนและทดสอบ ONET ช่วงพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 เป็นเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์ 2. เข้าร่วมการทดสอบ Ordinary National Education Test เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 3. รอการประกาศผล 25-26 มีนาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(24) (ยุทธศาสตร์)จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันสำคัญฯ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
(ยุทธศาสตร์)จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันสำคัญฯ

หน่วยนับ :จำนวน 5 ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 5 ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดกิจกรรมตามแผนประจำปี ตามวันสำคัญต่างๆได้กำหนด สถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมจัดกิจกกรรมวันสงกรานต์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 13 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการเล่นกีฬาและลานออกกำลังกายในลานกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการเล่นกีฬาและลานออกกำลังกายในลานกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(27) (ยุทธศาสตร์)ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(ยุทธศาสตร์)ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ลงจุดฯ 8 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 7 ราย ลงจุดฯ 7 ราย รวม 2 เดือน มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ลงจุดฯ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ลงจุดฯ 15 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 17 ราย ลงจุดฯ 17 ราย รวม 2 เดือน มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 32 ราย ลงจุดฯ 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 7 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 7 ราย 3. เดือน ธ.ค. 62 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 15 ราย 4. เดือน ม.ค. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 5. เดือน ก.พ. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 12 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 12 ราย รวมมีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 51 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 15 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 17 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 17 ราย 3. เดือน ธ.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 14 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 14 ราย 4. เดือน ม.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 5. เดือน ก.พ. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน - ราย ดำเนินการลงจุดฯ - ราย รวม 3 เดือน มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 46 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 7 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 7 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย 3. เดือน ธ.ค. 62 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 15 ราย 4. เดือน ม.ค. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 5. เดือน ก.พ. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 12 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 12 ราย 6. เดือน มี.ค. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 7. เดือน เม.ย. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 5 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 5 ราย 8. เดือน พ.ค. 63 มีผู้ขอเลขหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย รวมมีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 73 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 15 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 17 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 17 ราย 3. เดือน ธ.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 14 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 14 ราย 4. เดือน ม.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 5. เดือน ก.พ. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 10 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 10 ราย 6. เดือน มี.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 11 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 11 ราย 7. เดือน เม.ย. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 10 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 10 ราย 8. เดือน พ.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย รวม 8 เดือน มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 94 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 7 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 7 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย 3. เดือน ธ.ค. 62 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 15 ราย 4. เดือน ม.ค. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 5. เดือน ก.พ. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 12 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 12 ราย 6. เดือน มี.ค. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 7. เดือน เม.ย. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 5 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 5 ราย 8. เดือน พ.ค. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย 9. เดือน มิ.ย. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 11 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 11 ราย 10. เดือน ก.ค. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 11. เดือน ส.ค. 63 มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 10 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 10 ราย 12. เดือน ก.ย. 63 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 63) มีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 7 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 7 ราย รวมมีผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุมัติ จำนวน 110 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง เป็นประจำทุกเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ต.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 15 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 15 ราย 2. เดือน พ.ย. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 17 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 17 ราย 3. เดือน ธ.ค. 62 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 14 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 14 ราย 4. เดือน ม.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 9 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 9 ราย 5. เดือน ก.พ. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 10 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 10 ราย 6. เดือน มี.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 11 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 11 ราย 7. เดือน เม.ย. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 10 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 10 ราย 8. เดือน พ.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 8 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 8 ราย 9. เดือน มิ.ย. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 16 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 16 ราย 10. เดือน ก.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 16 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 16 ราย 11. เดือน ส.ค. 63 มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 7 ราย กำเนินการลงจุดฯ 7 ราย 12. เดือน ก.ย. 63 (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 63) มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 4 ราย กำเนินการลงจุดฯ 4 ราย รวม 12 เดือน มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุมัติ จำนวน 137 ราย ดำเนินการลงจุดฯ 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(28) (ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจการสภาเด็กและเยาวชน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจการสภาเด็กและเยาวชน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ไปดูงานประกอบด้วย เด็ก 80 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินกการ 10 คน ไปดูงานที่ศูนย์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จ้างอาสาสมัครสภาเยาวชน 1 ตำแหน่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนเสร็จสิ้น เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(29) - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ครั้ง - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ครั้ง
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(30) (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง และเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(31) (ยุทธศาสตร์/นโยบายผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด เขตห้วยขวาง(BFC)(ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(ยุทธศาสตร์/นโยบายผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด เขตห้วยขวาง(BFC)(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
93.00

100 / 100
3
93.57

100 / 100
4
94.58

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC โดยได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC ได้รับความพึงพอใจดังนี้ เดือน ตุลาคม 2562 ร้อยละ 96 เดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 95 เดือน ธันวาคม 2562 ร้อยละ 94 เดือน มกราคม 2563 ร้อยละ 91 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 89 เดือน มีนาคม 2563 ร้อยละ 95 เดือน เมษายน 2563 ร้อยละ 95 เดือน พฤษภาคม 2563 ร้อยละ 96 เฉลี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC ได้รับความพึงพอใจดังนี้ เดือน ตุลาคม 2562 ร้อยละ 96 เดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 95 เดือน ธันวาคม 2562 ร้อยละ 94 เดือน มกราคม 2563 ร้อยละ 91 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 89 เดือน มีนาคม 2563 ร้อยละ 95 เดือน เมษายน 2563 ร้อยละ 95 เดือน พฤษภาคม 2563 ร้อยละ 95 เดือน มิถุนายน 2563 ร้อยละ 93 เดือน กรกฎาคม 2563 ร้อยละ 96 เดือน สิงหาคม 2563 ร้อยละ 97 เดือน กันยายน 2563 ร้อยละ 99 (ข้อมูล ณ 15 กันยายน 63) เฉลี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(32) 7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้(ฝ่ายรายได้)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้(ฝ่ายรายได้)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจโดยออกประกาศแบบแจ้งรายการข้อมูลห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 39,605 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงระบบคอมพิวเตอร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการออกสำรวจและส่งประกาศแบบแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการส่งใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7 ,ภ.ด.ส.8) ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ แล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด