ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED


๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
53.00

80 / 100
3
95.00

85 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ,ตรวจเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนและตรวจความสะอาดของภาชนะและมือผู้สำผัสอาหาร,ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 150 ราย ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตห้วยขวาง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและปัญหาด้านสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน 19 ครั้ง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลตลาดและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดเพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ,ตรวจเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนและตรวจความสะอาดของภาชนะและมือผู้สำผัสอาหาร,ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 355 ราย ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตห้วยขวาง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและปัญหาด้านสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน 34 ครั้ง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลตลาดและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดเพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ,ตรวจเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนและตรวจความสะอาดของภาชนะและมือผู้สำผัสอาหาร,ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 678 ราย ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตห้วยขวาง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและปัญหาด้านสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน 75 ครั้ง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลตลาดและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดเพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

85 / 50
3
50.00

95 / 50
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬารู้สึกปลอดภัยพร้อมย้ำให้ประชาชนที่มาใช้บริการให้ระมัดระวังของการแพร่ระบาดของ เชื้อ ไวรัส covid 19 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการลานกีฬาในแต่ละลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในลานกีฬารู้สึกปลอดภัยพร้อมย้ำให้ประชาชนที่มาใช้บริการให้ระมัดระวังของการแพร่ระบาดของ เชื้อ ไวรัส covid 19 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการลานกีฬาในแต่ละลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้ปิดประกาศให้ผู้มาใช้บริการลานกีฬาทราบเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้ปิดประกาศให้ผู้มาใช้บริการลานกีฬาทราบเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

85 / 50
3
60.00

95 / 50
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน 2. โครงการจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน 2. โครงการจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน 2. โครงการจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน 2. โครงการจ้างอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

85 / 50
3
60.00

95 / 50
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการขอความเห็นชอบในการพาเด็กและเยาวชนไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่สาธารณะและการขอความเห็นชอบจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง 2. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหวางการเตรียมการเพื่อกำหนดการ จัดกิจกรรม เนื่องจากต้องขออนุมัติตัวบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมและการประสานงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 3. โครงการรักการอ่าน อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด และการสืบราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหวางการเตรียมการเพื่อกำหนดการ จัดกิจกรรม เนื่องจากต้องขออนุมัติตัวบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมและการประสานงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 2. โครงการรักการอ่าน อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด และการสืบราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ตามนโยบายรัฐบาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ตามนโยบายรัฐบาล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

90 / 100
2
90.00

85 / 100
3
95.00

90 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 รายการและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งมอบวัสดุให้ศูนย์เด็กในพื้นที่เขตทุกศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ และทำอาหารแจกเด็กโดยให้ผู้แกครองมารับอาหารกลางวัน (ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง ล้างมือ และรับอาหารกลับบ้าน )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมแผนสื่อการเรียนการสอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

85 / 50
3
50.00

95 / 50
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาส ที่ 2 และการสืบราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดในเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดกิจกรรม แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องรวมพล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จำนวน 10 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

85 / 50
3
50.00

95 / 50
4
60.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสืบราคาค่าวัสดุและเตรียมวางแผนในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปี 64 ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(8) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน

หน่วยนับ :จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนกิจกรรมที่จัดงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

85 / 50
3
2.00

90 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมตามปีปฎิทิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(9) ร้อยละของชุมชนที่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนที่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

85 / 50
3
60.00

95 / 50
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 และเดือน มกราคม ,กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 และเดือน มีนาคม ,เมษายน 2564 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่1 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่2 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่3 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(11) 5.1(องค์ประกอบที่5)ความสำเร็จในการเบิกจ่างงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
5.1(องค์ประกอบที่5)ความสำเร็จในการเบิกจ่างงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :50.72

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.42

100 / 100
2
30.40

95 / 100
3
50.72

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 30.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 50.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :5

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

85 / 50
3
100.00

90 / 50
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการฝึกอบรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดฝึกอบรมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอมรบ คิดเป็นร้อยละ 84.54 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดฝึกอบรมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอมรบ คิดเป็นร้อยละ 84.54 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(13) 5.2(องค์ประกอบที่5)ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลหรือการให้บริการ(ฝ่ายปกครอง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2(องค์ประกอบที่5)ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลหรือการให้บริการ(ฝ่ายปกครอง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในไตรมาสที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ตามที่สยป.กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาล 1. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) 2. จัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 โดยการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานซึ่งมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือราชการให้สยป. พิจารณา (กท 4810/3336 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ส่งเอกสารการดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด