ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการงานประจำของแต่ละโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการงานประจำในแต่ละโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการงานประจำในแต่ละโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเป็นไปตามแผนของแต่ละโครงการของแต่ละฝ่าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(3) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ส่งให้สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่อยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา นำส่งข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2. ดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 11. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษา คลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
11. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษา  คลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เดือนตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 12 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง - เดือนธันวาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 11 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 8 ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 9 ครั้ง - เดือนมีนาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเมษายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง - เดือนมิถุนายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 15 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 18 ครั้ง - เดือนสิงหาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 16 ครั้ง - เดือนกันยายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 17 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.91


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
15.91

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเะนิด ตามโครงการประกอบตัวชี้วัด 2 โครงการ อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.15


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
10.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(7) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด วันละ 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด วันละ 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 12. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
12. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ จำนวน 19,200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ จำนวน 19,200 บาท เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คณะทำงานฯ กำหนดกรอบของแผนพัฒนา 5 ปี และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะทำงานฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาฯ เตรียมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผู้อำนวยการเขตอนุมัติแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีคอกต้นไม้ เพิ่มพื้นทีสีเขียวโดยปลูกต้นไม้ เช่น ต้นนีออน ต้นจั๋ง และตัดแต่งไม้พุ่มและไม้ใหญ่ พรวนดินเกาะกลางถนนเสรีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.เสรีไทย ไปแล้ง 1 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบถ้วน และสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(11) 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 จัดทำ TOR และจัดทำราคากลางแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แยก 4 จากถนนหัวหมากถึงสุดทางสาธารณะ จัดทำ TOR แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังการวิจารณ์ และมีการแก้ไขค่า FACTOR F - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลางและรับฟังคำวิจารณ์ - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลางและรับฟังคำวิจารณ์ - ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลผู้ชนะ - ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจาณาผลผู้ชนะ - ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตรวจรับงานแล้ว และเบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว การดำเนินการปรับปรุงติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) อยู่ระหว่างขอขยายสัญญา - โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12และซอยเชื่อม ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว - ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม จัดทำ TOR และจัดทำราคากลางแล้ว และได้มีการแก้ไขราคากลาง เนื่องจากเกิน 30 วัน - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 จัดทำ TOR และจัดทำราคากลางแล้ว และได้มีการแก้ไขราคากลาง เนื่องจากเกิน 30 วัน - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำรวจพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 หจก. บุษราภรณ์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่สัญญา 13/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ก.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง อุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า - ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ บจก. กนกพล เป็นผู้ประมูลงานได้ สัญญาเลขที่ 10/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 21 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แยก 4 จากถนนหัวหมากถึงสุดทางสาธารณะ แก้ไข FACTOR F แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนประมูลงานจ้างเหมาแล้ว บจก. ชื่นสุวรรณประมูลงานได้ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 ประมูลงานจ้างเหมาแล้ว บจก. วิวัฒพลประมูลงานได้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา และขออนุมัติเงินประจำงวด - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ ประกวดราคาจ้างเหมาแล้ว บจก. วิวัฒน์พล เป็นผู้ประมูลงานได้ ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา16/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 21 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง - ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ หจก. สทวีชัยก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการกวดราคา เลขที่สัญญา 5/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 26 ธ.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการดำเนินการของผู้รับจ้าง - ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 หจก. ชาติกุลก่อสร้าง เป็นผู้ประมูลงานได้ เลขที่สัญญา 9/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 21 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.พ. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า - ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก จหก. สระบุรีวณิชากร เป็นผู้ประมูลงานได้ เลขที่สัญญา 8/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 21 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 งบประมาณ 498,890.00 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.ชื่นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก. โซลิด ซีวิล เลขที่สัญญา 18/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ - ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายสัญญา - โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12และซอยเชื่อม ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว - ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม แก้ไขราคากลางแล้วเสร็จ ขายแบบประกวดราคาวันที่ 23 ม.ค. 63 – 11 ก.พ. 63 ขออนุมัติเงินประจำงวดเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 แก้ไขราคากลาง เนื่องจากเกิน 30 วัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง และมีหนังสือ ที่ กท 5003/2950 ลว. 29 เม.ย. 63 เร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับปรุง 5. ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน 6. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 7. ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก ส่งมอบงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ 8. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้ - ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 9. ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด เบิกจ่ายเงินแล้ว 10. โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12และซอยเชื่อม ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว 14. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ท่อประปา 15. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 2. ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ 3. ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ 4. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 5. ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก 6. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด 7. ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด 8. โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12 และซอยเชื่อม กันเหลื่อมปีงบประมาณตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ปรับปรุงซอยรามคำแหง แยก 4 จากถนนหัวหมากถึงสุดทางสาธารณะ 2. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 3. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ 4. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม 5. ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน 2. ตรวจสถานประกอบการและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 3. สอบผู้สัมผัสอาหาร 4. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยแก่สถานประกอบการ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง 5. ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 6. ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 7. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย 8. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการและโรงเรียนในพื้นที่เขตบางกะปิด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 4. ดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) 5. บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5. บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างการอุทรธ์ 7 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปลูกต้นไม้ และเบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปลูกต้นไม้ และเบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น/เขต

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น/เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
44.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนต.ค.-พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนธ.ค.2562 - ก.พ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนมี.ค.2563 จัดซื้อวัสดุแล้ว และปลูกต้นไม้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(15) 14. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(16) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษาได้ขออนุมัติโครงและขออมุัติเงินประจำงวดสำหรับจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการสอนพิเศษอย่างเข้มข้น โดยเริ่มสอนในพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการและจัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ฝ่ายการศึกษาดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) 16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(18) 17. จำนวนครั้งในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
17. จำนวนครั้งในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนพ.ย.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรม Stop Teen Mom ครั้งที่ 1 -จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนธ.ค.2562-ก.พ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด้กและเยาวชน เดือนมี.ค.-พ.ค.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๑ - กฎหมาย

(19) 4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอการชี้แจงแนวทางและการอบรมในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางกะปินำเข้าข้อมูลทุกรายการเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-นำเข้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **