ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการสำรวจจำนวนน้ำเสียของสถานประกอบการ ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ 2. ดำเนินการขอเลขรหัสประจำบ้านของสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อนำส่งสำนักระบายน้ำต่อไป 3. สำรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกะปิ ที่อยู่ริมคลองแสนแสบทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการขอเลขรหัสประจำบ้านของสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกะปิ และนำส่งสำนักระบายน้ำ 2. สำรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกะปิ ที่อยู่ริมคลองแสนแสบทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 
(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการต่าง ๆ ประกอบตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้ความรู้เรื่องการนำเอามาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R คือ Reduec (ลดการใช้) Reuse (นำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำมาใช้ใหม่) กับทุกภาคส่วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตามหลัก 3 R

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด 2 ครั้งต่อวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด 2 ครั้งต่อวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด 2 ครั้งต่อวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดใน ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
   เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดใน 
   ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม
   เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
   ตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างงดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรค covid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 มี.ค. 64 เตรียมความพร้อมเรื่องการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมย์รณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย 4. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 2.จัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรกรุงเทพมหานครตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 2.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรกรุงเทพมหานครตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(6) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำแบบสรุปการสำรวจพื้นที่คลอง ส่งให้ สนน. ภายในวันที่ 21 ธ.ค. และจัดทำแผนและโครงการให้ สยป. ภายในเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งที่ดำเนินภารกิจในระบบ District catalog และดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามโครงการ โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการทำจุดเช็คอินจุดที่ 2 เสร็จเรียบร้อยบริเวณท่าเรือบางกะปิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(7) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับงบประมาณงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดต่างๆ ใน การจัดซื้อ - พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ เกาะกลางถนนหัวหมาก ตั้งแต่ปากซอยหัวหมาก 20 ถึงปากซอยหัวหมาก 12 ระยะทางยาวประมาณ 600 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 3,000 ตารางเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

วันที่ 25 มิ.ย.64 มีการส่งของและดำเนินการตรวจรับพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(8) ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขออนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา 6/64 ลงวันที่ 30 มี.ค. 64 เริ่มดำเนินการ 31 มี.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ต.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน เตรียมพื้นที่และขออนุมัติใช้วัสดุ และได้รื้อถอนผนังแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาเนื่องจากรูปแบบมีความขัดแย้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ - ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินพัฒนาการของเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กฯ เริ่มประเมินพัฒนาการครั้งที่ 1 เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านที่เด็กยังทำไม่ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจราคาวัสดุในการจัดกิจกรรม - จะจัดแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ วันที่ 8 เม.ย. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(11) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากเป็นการดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตและฝ่ายการศึกษาจึงต้องผู้บริหารโรงเรียนกำชับบุคคลากรทำความเข้าใจเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ดำเนินการกิจกรรมตามเกณฑ์ฯที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างเป็นรวบรวมข้อมูล ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอการกำหนดวันที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการของสำนักการศึกษาฯ ซึงกำหนดการประเมินภายในเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(12) จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรม 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(13) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ 1 คน - จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กฯ แล้ว 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(14) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 5-13 เมษายน 2564 ณ สวนพฤกษชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 5-13 เมษายน 2564 ณ สวนพฤกษชาติ นับเป็นการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(15) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการของแต่ละฝ่าย ทั้งหมด 40 โครงการ แล้วเสร็จ 4 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ และกำลังดำเนินการ 35 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการของแต่ละฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(16) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำบัญชีลูกหนี้ ทั้ง 4 ภาษี ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดำเนินการสำรวจและแจ้งรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และดึงข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีเข้าระบบคลังเอกสาร แฟ้มหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ด.ส.6 7 8) เพื่อดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส. 6 7 8) แจ้งภาษี และให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ชำระภาษีภายในมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และรับชำระภาษีภายในมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :48.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.81

100 / 100
2
29.00

100 / 100
3
48.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 14.01 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 14.12 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.54 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.13 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 8.29 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.80 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 37.47 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 36.70 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.01 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 47.76 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 85.40 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 15.35 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 1.77 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 18.43 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 28.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 59.31 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 59.23 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 49.67 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 71.56 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 16.91 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 27.73 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด