ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :1 คลอง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

80 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของคลอง 2.จัดทำแผนพัฒนาคลองเป้าหมายจำนวน 1 คลองได้แก่คลองลาดพร้าว 3.ดำเนินการพัฒนาคลองลาดพร้าว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทาสีราวเหล็กกันตก ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ความสวยงาม 1.คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน อย่างน้อยเขตละ 1 จุด/คลอง -มีการสร้างจุดเช็คอิน 1 จุด ได้แก่ บริเวณวัดบางบัว -มีการสร้างสถานที่พักผ่อนริมคลอง 1 จุด บริเวณสวนสาธารณะ ริมถนนผลาสินธุ์ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม -ทาสีราวสะพานริมคลองทางเดิน ตั้งแต่คลองหลุมไผ่ถึงวัดบางบัว ระยะทางประมาณ 900 เมตร องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด 2.1 ขยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ -ผ่านทางเว็บไซด์หน่วยงาน / Facebook / Line ชุมชนและการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย -เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ และไม่ทิ้งขยะลงคลอง -การจัดทำประกาศรณรงค์การไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง แหล่งน้ำ 2.2 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ คู คลอง แหล่งน้ำ อย่างน้อย 5 เครือข่าย 2.3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด ริมคลอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 3.1 เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน -มีการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง -มีการประสานการฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ได้มีการสำรวจ 3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ที่กำหนด -สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 3 จุด 3.2.1 บริเวณสวนสาธารณะผลาสินธุ์ จำนวน 1 จุด 3.2.2 บริแวณชุมชนสามัคคีรร่วมใจ จำนวน 1 จุด 3.2.3 บริเวณชุมชนบางบัว จำนวน 1 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งค์ประกอบที่ 1 ความสวยงาม 1.คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน อย่างน้อยเขตละ 1 จุด/คลอง -มีการสร้างจุดเช็คอิน 1 จุด ได้แก่ บริเวณวัดบางบัว -มีการสร้างสถานที่พักผ่อนริมคลอง 1 จุด บริเวณสวนสาธารณะ ริมถนนผลาสินธุ์ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม -ทาสีราวสะพานริมคลองทางเดิน ตั้งแต่คลองหลุมไผ่ถึงวัดบางบัว ระยะทางประมาณ 900 เมตร องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด 2.1 ขยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ -ผ่านทางเว็บไซด์หน่วยงาน / Facebook / Line ชุมชนและการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย -เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ และไม่ทิ้งขยะลงคลอง -การจัดทำประกาศรณรงค์การไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง แหล่งน้ำ 2.2 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ คู คลอง แหล่งน้ำ อย่างน้อย 5 เครือข่าย 2.3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด ริมคลอง องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 3.1 เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน -มีการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง -มีการประสานการฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ได้มีการสำรวจ 3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ที่กำหนด -สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 3 จุด 3.2.1 บริเวณสวนสาธารณะผลาสินธุ์ จำนวน 1 จุด 3.2.2 บริแวณชุมชนสามัคคีรร่วมใจ จำนวน 1 จุด 3.2.3 บริเวณชุมชนบางบัว จำนวน 1 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ 30

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 30)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
14.13

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกแยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช 1.ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ -เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1599.83 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1577.20 ตัน - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1667.55 ตัน รวมจัดเก็บขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 4844.58 ตัน 2. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ -เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 439.70 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 423.70 ตัน - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 459.20 ตัน รวมจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 1322.60 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและ นำกลับไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1.มูลฝอยรีไซเคิล = 11,505 ตัน 2.มูลฝอยอินทรีย์ = 3,433 ตัน ผลการดำเนินงาน =14,938 ตัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของเป้าหมาย (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้นำเอาเปลือกผักผลไม้จากตลาดในพื้นที่มาทำน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ/สาธิตให้ความรู้ในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(3) ความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอกซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอกซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) -จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และ ด้านความมั่นคง(ผลผลิต) -ระดับความพึงพอใจ ต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
-จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
และ ด้านความมั่นคง(ผลผลิต)-ระดับความพึงพอใจ
ต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ 
ด้านความมั่นคง  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

90 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท โทโรซินเทเนติคส์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในสำนักงานเขต กำหนดเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า-2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) 1.ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน 2.ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
1.ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน
2.ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยะละ 80

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยะละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

80 / 100
2
35.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนปฏิบัติงาน และประสานชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนพื้นที่เขตบางเขน ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 35 ชุมชน 2.ผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนพื้นที่เขตบางเขน ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 20 ชุมชน 2.ผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 1.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2.ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
1.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
2.ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.71

90 / 100
2
22.57

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตมีทั้งหมด 350 แห่ง 1.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยตรวจประเมินด้านกายภาพ โดยใช้แบบประเมินของสำนักอนามัย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน27 แห่ง 2.จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา ยอดเงิน 4,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตทั้งหมด 350 แห่ง ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยตรวจประเมินด้านกายภาพ โดยใช้แบบประเมินของสำนักอนามัย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 42 แห่ง 2.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา่ โดยตรวจประเมินด้านกายภาพ โดยใช้แบบประเมินของสำนักอนามัย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 26 แห่ง 3.จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต เขตบางเขน ครั้งที่ 1/2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตทั้งหมด 350 แห่ง ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยตรวจประเมินด้านกายภาพ โดยใช้แบบประเมินของสำนักอนามัย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 25 แห่ง 2.ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด โดยตรวจประเมินด้านกายภาพ โดยใช้แบบประเมินของสำนักอนามัย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(7) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ปัจจุบัน 39,675,210.57 ตร.ม. หรือ 6.89ตร.ม/คน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
(ปัจจุบัน 39,675,210.57 ตร.ม. หรือ 6.89ตร.ม/คน)

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ประดับต้นไม้ช่วงเทศกาลต่างๆ โดยประดับถนนเทพรักษ์, ถนนพหลโยธินสวนหย่อมหน้าพุทธวิชชาลัย, ภายในสำนักงานเขตบางเขน และถนนผลาสินธุ์ กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเทพรักษ์ บริเวณช่วงยูเทิร์นคอนโดพหลวิวไปถึงสะพานข้ามแยกถนนสุขาภิบาล 5, ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนผลาสินธุ์ บริเวณยูเทิร์นจุดกลับรถแรกถึงสุดเขตบางเขน และประดับตกแต่งภายในสำนักงานเขตบางเขน กิจกรรมที่ 3 ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยการประดับถนนเทพรักษ์, สวนหย่อมหน้าพุทธวิชชาลัย, และภายในสำนักงานเขตบางเขน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ จำนวน 2 แห่ง รวมขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน ดังนี้ 1.สวนหย่อมภายในวงเวียนหลักสี่ ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2.สวนหย่อมหมู่บ้านกลางเมือง ถนนเทพรักษ์ ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ จำนวน 2 แห่ง รวมขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน ดังนี้ 1.สวนหย่อมภายในวงเวียนหลักสี่ ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2.สวนหย่อมหมู่บ้านกลางเมือง ถนนเทพรักษ์ ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(8) เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
1.ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ 90

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 90)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2563 2. แบบสรุปผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2563 2. แบบสรุปผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 3.นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป 4.อยู่ระหว่างคัดกรองพัฒนาการเด็กจำนวน 5 โรงเรียน (ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการดำเนินกิจกรรมและปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ 85

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 85)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

80 / 100
2
36.43

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 7 แห่ง 2. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 3. กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดกรองเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ฯชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 ในวันที่ 10 ก.พ. 64 จำนวนเด็ก 29 คน 2. ศูนย์ฯชุมชนเพชรสยาม ในวันที่ 16-17 ก.พ.64 จำนวนเด็ก 27 คน 3. ศูนย์ฯเจริญศิริ ในวันที่ 17 มี.ค. 64 จำนวนเด็ก 30 คน - จัดอบรมในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมความพร้อมการประเมินพัฒนาการเด็กในศูนย์ฯ แต่อยู่ระหว่างปิดศูนย์ฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(10) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่ประชาชนยื่นคำร้องมา และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย 1.ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 22 จุด จำนวนบ้าน 193 หลัง 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 21 จุด จำนวนบ้าน 71 หลัง 3.ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 33 จุด จำนวนบ้าน 124 หลัง ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 24 ราย 2.เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 16 ราย 3.เดือนธันวาคม 63 จำนวน 18 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่ประชาชนยื่นคำร้องมา และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย 1.ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 24 จุด จำนวนบ้าน 88 หลัง 2.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 22 จุด จำนวนบ้าน 50หลัง 3.ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 19 จุด จำนวนบ้าน 38 หลัง ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.เดือนมกราคม 2564 จำนวน 21 ราย 2.เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 9 ราย 3.เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธา ผลการดำเนินการเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ เดือน เม.ย.64 จำนวน 23 ราย 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ เดือน พ.ค.64 จำนวน 14 ราย 3.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ เดือน มิ.ย.64 จำนวน 18 ราย ฝ่ายทะเบียน 1.ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 11 จุด จำนวนบ้าน 11 หลัง 2.ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของระบบเครือข่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 15 จุด จำนวนบ้าน 34 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(11) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

85 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 “ตลาดนัดชุมชน คนบางเขน” จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าอุปโภค บริโภค ณ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 3 ครั้ง 1. ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย 2. ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย 3. ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานเขตบางเขน ทั้งสิ้น เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงมีนาคม 2564 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน กระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ 312,508 บาท -หน่วยงานและประชาชนมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ งานอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและเศรษฐกิจเพียงพอตามฐานการเรียนรู้ “ชมทุ่งทอง ณ บางเขน” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นเขตบางเขน ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 ครั้ง จำนวนผู้มาเยี่ยมชม 1,037 คน (รวมหน่วยงาน)กระตุ้นเศรษฐกิจ 82,950.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานเขตบางเขน ทั้งสิ้น เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเมษายน 2564 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน -หน่วยงานและประชาชนมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ งานอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและเศรษฐกิจเพียงพอตามฐานการเรียนรู้ “ชมทุ่งทอง ณ บางเขน” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นเขตบางเขน ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 จำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(12) (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด