ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50180000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :64.14

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.86

80 / 100
2
49.00

0 / 0
3
64.14

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. -ธ.ค. 63 โครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 24, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 24,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 24, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 24, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 24และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 24 เฉลี่ยไตรมาสที่ 1ดำเนินการได้ =24+24+24+24+24+24+30/7=24.86 คิดเป็นร้อยละ 24.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 - เดือนม.ค.-มี.ค. 64 ดำเนินการตามโครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 55, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 48, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 48,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 48, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 48, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 48และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 48 เฉลี่ยไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ =55+48+48+48+48+48+48 คิดเป็นร้อยละ 49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 - เดือนเม.ย.-มิ.ย.. 64 ดำเนินการตามโครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 65, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 64, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 64,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 64, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 64, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 64และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 64 เฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ดำเนินการได้ =65+64+64+64+64+64+64 คิดเป็นร้อยละ 64.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.13

90 / 100
2
70.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-ธ.ค. 63 - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 จำนวน 6,097,977.09 คิดเป็นร้อยละ 6.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค.64 : อยู่ระหว่างประสานชุมชน เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตามโครงการฯ เดือนก.พ. 64 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 8 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมี.ค. 64 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 30 ชุมชน จาก 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -1. ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครบ 30 ชุมชน (ม.ค. - มี.ค. 64) 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินเบิกจ่ายไปแล้ว 119,000 บาท จากงบประมาณ 255,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.65 คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องจ่ายอีก 2 งวด ความสำเร็จร้อยละ 80 ความก้าวหน้าร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,19.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,19.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :27.52


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.84

100 / 100
2
45.35

0 / 0
3
27.52

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 64 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ 719 ตัน เดือนก.พ. 64 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ 843 ตัน เดือนมี.ค. 64 ผลการดำเนินการยังไม่ออก สรุป ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.+ก.พ. 64) =1,562 ตัน และไตรมาสที่ 1 1,750 ตัน รวมเป็น 3,312 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอแก้ไขรายละเอียดไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,035.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.58 ไตรมาส 2 เดือนม.ค.-เดือนมี.ค. 64 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,549.69 ตัน+ไตรมาส 1 จำนวน 2,035.66 ตัน รวมเป็น 4,585.35 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.82 ไตรมาส 3 เดือนเม.ย..-เดือนมิ.ย.64 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 3,934.36 ตัน +ไตรมาส 1 จำนวน 2,035.66 +ไตรมาส 2 จำนวน 2,549.69 ตัน รวม 3 ไตรมาส 8,519.71 คิดเป็นร้อยละ 27.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 50
2
61.50

0 / 0
3
4.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 508 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 116 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 22 แห่ง เดือนพ.ย. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 380 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 147 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 21 แห่ง เดือนธ.ค. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 568 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 293 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 - โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) เดือนม.ค.64 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 35 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 - โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) เดือนก.พ.64 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 42 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 27โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) -เดือนมี.ค. 64 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 43 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ 1. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 356 ตัวอย่างดังนี้ - บอแรกซ์ จำนวน 134 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 17 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 191 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 178 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 45 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ 1. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 516 ตัวอย่างดังนี้ - บอแรกซ์ จำนวน 128 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 32 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารไดโอเดท จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 157 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 152 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 25 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ 4. ตรวจด้านสุขลักษณะของตลาด จำนวน 4 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ 1. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 324 ตัวอย่างดังนี้ - บอแรกซ์ จำนวน 41 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารไดโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 147 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 95 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 23 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ (มีการรายงานอยู่ในตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตมาส 3 - เดือนเม.ย. - มิ.ย. 64 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม.โดยการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีสถานประกอบการอาหารที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย เดือนเม.ย.- มิ.ย. 64 จำนวน 0 ราย ระดับดี 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95 (มีการรายงานอยู่ในตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
61.50

0 / 0
3
95.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) เดือนต.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการศึกษารายละเอียดโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ เดือนพ.ย. .63 อยู่ระหว่างรอผล Green Service เดือนธ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 34 ราย ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 19 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 -โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. 63 จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 508 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 116 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 22 แห่ง เดือนพ.ย. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 380 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 147 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 21 แห่ง เดือนธ.ค. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 568 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 293 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 17+55/2=36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 - โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) เดือนม.ค.64 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 35 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 - โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) เดือนก.พ.64 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 42 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 27โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) -เดือนมี.ค. 64 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 43 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ 1. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 356 ตัวอย่างดังนี้ - บอแรกซ์ จำนวน 134 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 4 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 17 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 191 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 178 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 45 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ 1. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 516 ตัวอย่างดังนี้ - บอแรกซ์ จำนวน 128 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 32 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารไดโอเดท จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 157 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารโพลาร์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 152 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 25 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ 4. ตรวจด้านสุขลักษณะของตลาด จำนวน 4 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ 1. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 324 ตัวอย่างดังนี้ - บอแรกซ์ จำนวน 41 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ฟอร์มาลีน จำนวน 25 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารฟอกขาว จำนวน 7 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารกันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สีสังเคราะห์ จำนวน 2 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - สารไดโอเดท จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - กรดแร่อิสระ จำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน - ยาฆ่าแมลง จำนวน 147 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2. เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 95 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 3. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 23 แห่ง ไม่พบปัญหาด้านสุขลักษณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม.โดยการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีสถานประกอบการอาหารที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย เดือนเม.ย.- มิ.ย. 64 จำนวน 0 ราย ระดับดี 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95 - ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 49 ราย โดยได้รับป้ายรับรองในแต่ละเดือน ดังนี้ เม.ย. 64= 3 ราย, พ.ค. 64= 3 ราย และมิ.ย. 64= 0 คิดเป็น 32.45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(6) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
67.86

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญดำเนินการสำรวจพื้นที่คลองร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบสรุปผลการสำรวจคลอง, แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 20 โครงการขุดลอกคลองต้นตาล (อาชีวธนบุรี) จากคลองบางกอกใหญ่ถึงวิทยาลัยอาชีวธนบุรี ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 45 โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างวัดสังข์กระจายจากคลองบางกอกใหญ่ถึงซอยเพชรเกษม 4 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 45, โครงการขุดลอกคลองวัดท่าพระจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองแยกซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 45,โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองวัดหงส์รัตนาราม ต่อจากของเดิม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 31 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 15,โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม 7 คิดเป็นร้อยละ 45 และโครงการพัฒนาคู คลอง ในพื้นที่เขตฯ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30 เฉลี่ยไตรมาส 1 ดำเนินการได้ร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2- เดือนม.ค.-มี.ค. 64 ดำเนินการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญดำเนินการสำรวจพื้นที่คลองร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบสรุปผลการสำรวจคลอง, แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 40 โครงการขุดลอกคลองต้นตาล (อาชีวธนบุรี) จากคลองบางกอกใหญ่ถึงวิทยาลัยอาชีวธนบุรี ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างวัดสังข์กระจายจากคลองบางกอกใหญ่ถึงซอยเพชรเกษม 4 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 100, โครงการขุดลอกคลองวัดท่าพระจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองแยกซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 100,โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองวัดหงส์รัตนาราม ต่อจากของเดิม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 31 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 10,โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม 7 คิดเป็นร้อยละ 65 และโครงการพัฒนาคู คลอง ในพื้นที่เขตฯ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยไตรมาส 2 ดำเนินการเฉลี่ย = 40+60+100+100+100+10+65/7 คิดเป็นร้อยละ 67.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 - เดือนเม.ย. - มิ.ย. 64 ดำเนินการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอลลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญ 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ไม่ทิ้งขยะลงคลองการดูแลแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดและคัดแยกขยะเพื่อลดประมาณขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม 7 ชุมชน 2. จัดทำเสาหลักกม. ขนาดใหญ่ เพื่อนำไปตั้งบริเวณจุดเช็คอินเพื่อให้ประชาชนถ่ายรูป 4 จุด 3. เก็บขยะทางเรือตามบ้านเรือนที่อาศัยริมคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ 4. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองมอญ โดยกำหนดการจัดเก็บขยะ กองวัสดุที่ประชาชนนำมาทิ้ง 5. ประชาชนให้สถานประกอบอาหารในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(7) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - เดือนต.ค. - ธ.ค. 63 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว และออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อดำเนินการฯ และใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ และวางแผนลงมือปลูกต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(8) (5.2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
(5.2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
48.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 63 - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน เดือนพ.ย. 63 - บันทึกรายงานข้อมูล จำนวน 22 รายการ ภายในวันที่ 15ของเดือน เดือนธ.ค. 63 -บันทึกรายงานข้อมูล จำนวน 22 รายการ ภายในวันที่ 15ของเดือน มีการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ ตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามเอกสารหมายเลข 2, จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามเอกสารหมายเลข 3 และคัดเลือกเรื่องที่จะพัฒนา 1 เรื่อง และจัดทำบัญชีข้อมูลผ่านความเห็นชอบข้อ 1 ตามเอกสารหมายเลข 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 64 รายงานข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว 4 รายการ ประกอบด้วยข้อมูลประชากรชาย-หญิงในพื้นที่ รวบรวมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 2) แผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3) ทำบัญชีรายชื่อข้อมูลและเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 4) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 เดือนก.พ. 64 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานข้อมูลพื้นที่ประชากรชาย-หญิง ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา และข้อมูลชักลากขยะ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการบันทึกข้อมูล มูลนิธิ สมาคม เดือนมี.ค.64 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มข้อมูลมูลนิธิและสมาคม จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย.-มิ.ย. 64 ดำเนินการรายงานความเคลื่อนไหวปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่ 15 ของเดือน และนำเข้าข้อมูลมูลนิธิ และข้อมูลสมาคมเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๑ - กฎหมาย

(9) (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.58

100 / 50
2
48.38

0 / 0
3
65.19

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการตามโครงการ 24 โครงการ ดำเนินการได้คิดเฉลี่ย 28.58 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีคิดเป็นร้อยละ 20 กิจกรรมการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 65 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 25 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสคิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงซอยวังเดิม 3 คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 20 โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย ่คิดเป็นร้อยละ 29 จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนคิดเป็นร้อยละ 80 อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10 ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 17 รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 10 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี คิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30 โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร10 % โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร13 % โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 12% โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 12% สอนภาษาจีน 37% โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 35% โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50% โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 17% โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 30% โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 10 % โครงการประชุมครู 30% โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 17% โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 37% โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100% ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 30% โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 55% โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" 50% โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ 85% โครงค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 60% โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ 65% โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม 3 100% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 60% ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 100% ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง 75% โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 60% ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 40% รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง 40% ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 40% อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 30% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 80% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 30% ครอบครัวรักการอ่าน 30% ส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา 40% กิจกรรมการออกกำลังกาย 40% โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 55% ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 55% ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 45% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 55% ยกเลิก 2 โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสิอสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร สรุปการดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 2 = 48.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 เดือนเม.ย. -มิ.ย. 64 โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) % โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ชะลอ) 16 % โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 15% โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 17% สอนภาษาจีน 60% โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 85% โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 80 % โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 22% โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50% โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ยกเลิก)% โครงการประชุมครู 100% โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 25% โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 60% โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100% ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 100 % โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 70% โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" 75 % โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ 97 % โครงค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 75% โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ 100% โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม 3 100% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 80% ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 100% ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง 100% โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 60% ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 30% รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง 30% ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 30% อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 100% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 50% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 70% ครอบครัวรักการอ่าน 50% ส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา 70% กิจกรรมการออกกำลังกาย 65% โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 68 % ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 40% ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 80% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 80% ยกเลิก 2 โครงการ,ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ,อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 โครงการ,ชะลอ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด