ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนาธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนและประชาชนชุมชนวัดเกาะ "บวร: บ้าน วัด โรงเรียน"เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเกาะ เป็นการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้ประชาชนทุกระดับ ประกอบด้วย กิจกรรมฟังการบรรยายธรรม กิจกรรมพัฒนาวัดเกาะ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม"ถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน" เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ ถนนชักพระ บริเวณหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน และบริเวณลานจอดรถในสำนักงานเขตตลิ่งชัน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด อาหาร สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เขตตลิ่งชันและกลุ่มกรุงธนเหนือ การแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน เยาวชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน การให้บริการตรวจสุขภาพโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องเงินออมโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร กิจกรรม ประกอบด้วย การฟังเทศน์ และเวียนเทียน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน โดยมีข้าราชการสำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณ -ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ที่ต้องยกเลิกไปมี 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ 2.กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 3.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร 2. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนระบบฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ 2.สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข 4.ส่งเอกสารให้สำนักการระบายน้ำภายในธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 23 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 51 แห่ง จากทั้งหมด 51 แห่ง และจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้สำนักการระบายน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :18.92


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.92

100 / 100
2
21.62

100 / 100
3
18.95

0 / 0
4
15.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เดือนตุลาคม 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,262.691 ตัน 2. เดือนพฤศจิกายน 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,185.583 ตัน เฉลี่ยเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 40.14 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แก้ไขข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 จาก 1,262.691 ตัน เป็น 1,263.56 ตัน ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.เดือนธันวาคม 2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,401.73 ตัน 2. เดือนมกราคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,718.80 ตัน 3. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,401.50 ตัน เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 45.86 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.เดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,145.30 ตัน 2. เดือนเมษายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 659.09 ตัน 3. เดือนพฤษภาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,034.89 ตัน เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 40.21 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.เดือนมิถุนายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,220.164 ตัน 2. เดือนกรกฎาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,263.22 ตัน 3. เดือนสิงหาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด จำนวน 1,362.204 ตัน 4. เดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เฉลี่ยเดือน ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด วันละ 40.91 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.95


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.47

100 / 100
2
7.80

100 / 100
3
11.98

0 / 0
4
10.95

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 2.47 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 1.18 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 3.65 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.53 ตัน เดือนมกราคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.44 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.58 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 8.20 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.50 ตัน เดือนเมษายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.35 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.54 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 12.59 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.34 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.00 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 1.25 ตัน เดือนกันยายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้ จำนวน 0.34 ตัน รวมผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดได้จำนวน 16.52 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถโดยสาร ประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พืื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถ โดยสารประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พืื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถ โดยสารประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันร่วมกับหน่วยงานที่ข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, บางเสาธง สำรวจจุดติด ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) -ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและร่วมพัฒนาพื้นที่รกร้าง พืื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถ โดยสารประจำทาง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ - จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน 7 จุด - อำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขต มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขต มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติเงินงวด 3. ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และติดตามให้สถานประกอบการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัด 16 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัด 5 แห่ง 4. ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการ ประเภท สถานที่จำหน่ายอาหาร, สถานีขนส่ง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 32 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และติดตามให้สถานประกอบการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัด 21 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัด 3 แห่ง ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการ ประเภท สถานที่จำหน่ายอาหาร, สถานีขนส่ง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 41 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโครงการที่สนับสนุน ถูกขอให้ส่งคืนงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน - ดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการในวันที่ 5 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน - ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 205 คน เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เขต ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ศป.ปส.เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เขต ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - ส่งรายงานผลการดำเนินการให้กับกองงานผู้ตรวจราชการ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(8) 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ ลำดับที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ ลำดับที่ 3-5 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพิ่มจากไตรมาส 1 จำนวน 8 รายการ ลำดับที่ 3 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยวันที่ 13 มกราคม 2563 ลำดับที่ 4 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงานวันที่ 4 มีนาคม 2563 ลำดับที่ 5 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงานวันที่ 4 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(9) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :62.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.50

0 / 0
4
62.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1,3-8 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง ลำดับที่ 2 อยู่ระหว่างขอจ้างและจัดทำประกาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 ครั้ง จาก 8 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ จาก 5 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม ลำดับที่ 2 ปรับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเจริญกรุง 81 ฯ ยังไม่ส่งมอบงานอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย ลำดับที่ 3 ลงนามสัญญาแล้ว โดยบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้น เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ ลำดับที่ 4 ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เร่ิ่มสัญญา 28 ธันวาคม 62 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 90 วัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้น เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ ลำดับที่ 5 มีหนังสือรายงานผลการประมูลจ้างให้ผู้ว่ารับทราบและลงนามสัญญา หนังสือตอบกลับจากผู้ว่าฯ รับทราบรายงานการประมูลจ้างเหมาฯ อยู่ระหว่างส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญา ลำดับที่ 6 ลงนามสัญญาแล้ว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจ ปรับพื้นที่เตรียมงานขุดวางท่อระบายน้ำ ลำดับที่ 7 ลงนามสัญญา รออนุมัติให้แก้ไขเนื้องาน ประกาศราคากลาง ลำดับที่ 8 ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติ รายงานข้อบกพร่องต่อ ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯรับทราบอนุมัติตามที่รายงานแก้ไข ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ลำดับที่ 5 ส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย และดำเนินการ ขุดวางท่อระบายน้ำ วางท่อ ปรับพื้น ลำดับที่ 7-8 ชะลอโครงการเนื่องจากกทม. สั่งให้ส่งคืนงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ลำดับที่ 5 สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่ ทางบริษัทขอขยายสัญญาจ้าง เนื่องจากประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ลำดับที่ 7 ขออนุมัติยืมเงินสะสมแต่ไม่ได้รับอนุมัติและขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวด ลำดับที่ 8 ขอยกเลิก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 34 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 31 ครั้ง และสถานประกอบการ 31 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 602 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,628 แผ่น 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 92 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 345 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 40 ครั้ง ชุมชน 53 ครั้ง สถานศึกษา 48 ครั้ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 75 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,624 แผ่น 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 24 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 33 ครั้ง สถานศึกษา 35 ครั้ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 119 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 480 แผ่น พร้อมตะไคร้หอม 450 ขวด ทรายทีมีฟอส 610 ซอง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 18 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 23 ครั้ง ศูนย์เด็กเล็ก 5 ครั้ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 207 ครั้ง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 27 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 5.2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
5.2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562

หน่วยนับ :จำนวนผู้ป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :70.49


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนผู้ป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
70.49

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 34 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 31 ครั้ง และสถานประกอบการ 31 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 602 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,628 แผ่น 2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง 2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 92 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 345 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 40 ครั้ง ชุมชน 53 ครั้ง สถานศึกษา 48 ครั้ง และสถานประกอบการ 2 แห่ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 75 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,624 แผ่น 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 24 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 33 ครั้ง และสถานศึกษา 35 ครั้ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 120 ครั้ง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 480 แผ่น แจกตะไคร้หอม จำนวน 450 ขวด ทรายทีมีฟอส จำนวน 610 ซอง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 24 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 105 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ดังนี้ 2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน ศาสนสถาน 51 ครั้ง ชุมชน 43 ครั้ง สถานศึกษา 23 ครั้ง ศูนย์เด็กเล็ก 5 ครั้ง 2.2) ให้สุขศึกษากับประชาชน 207 ครั้ง 2.3) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง 2.4) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 27 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.06


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.43

100 / 100
2
53.09

100 / 100
3
63.44

0 / 0
4
96.06

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติเงินงวด 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 4. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 78 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง ร้านอาหาร 54 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง และมินิมาร์ท 8 แห่ง 5. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 880 ตัวอย่าง 6. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 78 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 54 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต จำนวน 2 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 8 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 66 แห่ง แยกเป็น 2.2 ตลาดประเภท 2 จำนวน 9 แห่ง 2.3 ร้านอาหาร 51 แห่ง 2.4 มินิมาร์ท 6 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 880 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 66 แห่ง แยกเป็นสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 4.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 51 แห่ง 4.2 มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง 4.3 ตลาดประเภท 2 จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีหนังสือให้ชะลอการตรวจสถานประกอบการอาหารตามโครงการฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และสถานประกอบการอาหารบางส่วนปิดตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ,5,6 ทำให้ไม่สามารถตรวจประเมินสถานที่เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในสถานประกอบการอาหารที่ยังเปิดทำการในช่วงการระบาดของโควิด 19 และทำการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 12,000.- บาท - มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการตามโครงการต่อไป และปรับเกณฑ์เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จากร้อยละเป็นร้อยละ 80 - มีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 33 แห่ง แยกเป็น 2.1 ตลาดประเภท 1 จำนวน 9 แห่ง 2.2 ร้านอาหาร 5 แห่ง 2.4 มินิมาร์ท 19 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 880 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 33 แห่ง แยกเป็นสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 4.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 5 แห่ง 4.2 มินิมาร์ท จำนวน 19 แห่ง 4.3 ตลาดประเภท 1 จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 93 แห่ง แยกเป็น 2.1 ร้านอาหาร 66 แห่ง 2.2 ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง 2.4 มินิมาร์ท 26 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 26 แห่ง แยกเป็นสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 4.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 66 แห่ง 4.2 ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง 4.2 มินิมาร์ท จำนวน 26 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(13) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ลดลงร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน - หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที ผลดำเนินการ : ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - จับปรับดำเนินคดี 40 ราย - ปรับเป็นเงิน 80,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน -หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที -ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) - จับปรับดำเนินคดี 21 ราย - ปรับเป็นเงิน 42,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน -หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที -ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย..63) - จับปรับดำเนินคดี 10 ราย - ปรับเป็นเงิน 21,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน -หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที -ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) - จับปรับดำเนินคดี 7 ราย - ปรับเป็นเงิน 19,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาน ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - จับปรับ ตามมาตรา 10 จำนวน 8 ราย ปรับเป็นเงิน 14,500 บาท -จับปรับ ตามมาตรา 39 จำนวน 7 ราย ปรับเป็นเงิน 13,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) - จัดเก็บ 40 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 1 ป้าย3 - ปรับเป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 3 (เม.ย..-มิ.ย.63) - จัดเก็บ 30 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ป้าย - ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.63) - จัดเก็บ 30 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ป้าย - ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด ผลดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - ไม่มี จับปรับดำเนินคดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่ สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่ สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดย เด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน - พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งแผงค้าโดยเด็ดขาด ผลดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - ไม่มี จับปรับ ดำเนินคดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(17) 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.16

100 / 100
2
78.16

100 / 100
3
83.82

0 / 0
4
100.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. หน้าบริษัท ทีเนอจี้ จำกัด ขนาด 400 ตารางวา 2. ร้านอาหารกะทิ ขนาด 1 ไร่ 75.27 ตารางวา 3. ร้านอาหาร VILLA DE BEAR ขนาด 2 งาน 65.623 ตารางวา 4. ร้านอาหาร TORCH ขนาด 66.69 ตารางวา รวม 1,207.583 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในไตรมาส 3 มีการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 1 แห่ง บริเวณริมคลองขุนจันทร์ พื้นที่ 87.50 ตารางวา รวม 1,295.083 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัทแสงชัยกรุ๊ป พื้นที่ขนาด 1 งาน 29 ตารางวา 2. สนามแบดมินตันพรหมลิขิต พื้นที่ขนาด 60 ตารางวา 3. บริษัทซีเรียลสเคป พื้นที่ขนาด 17.975 ตารางวา 4. ปั๊มคาลเท็กซ์ (บริษัทไฮเท็กเพชรพรหม จำกัด) พื้นที่ขนาด 48.388 ตารางวา รวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 แห่ง พื้นที่ 1,550.446 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(18) 8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการรับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. ดำเนินการตรวจสอบภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3 ราย และได้เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน รวม 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1) นางสาวสุวิมล วรรณนิยม ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด 2) นายสมชาย แก้วอุไร ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น 3) นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รับสมัครและตรวจสอบภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3 ราย และได้เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน รวม 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1) นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน จากใบเตยลาย 2) นายสมชาย แก้วอุไร ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น 3) นางสาวสุวิมล วรรณนิยม ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 งานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด 2. ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 งานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 กิจกรรม "โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ:เขาหินซ้อน" ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 3. ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สาธิตการปั้นกุหลาบจากดินไทย "ในงานตลาดนัดของดีเขตตลิ่งชัน" เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.จัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13-30 เมษายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1.1 ภูมิปัญญาด้านอาหาร (ข้าวต้มมัด) โดยนางสุวิมล วรรณนิยม 1.2 ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียนจากใบเตยลาย โดยนางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ 1.3 ภูมิปัญญาด้านงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น) โดยนายสมชาย แก้วอุไร 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ในเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ผ่านไทม์ไลน์ และห้องไลน์ชุมชนเขตตลิ่งชัน เรื่องเชิญชวนชมนิทรรศการฯ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำในแต่ละภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากผลรวมรายงานไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(20) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.59

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
91.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ ยอด 20,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านลุ่ม 3. จะวัดร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการในการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1 วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางพรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน เป็นเงิน 800.-บาท 1.2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน เป็นเงิน 650.-บาท รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,450.-บาท 2. ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนวัดจำปา ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน 3. มติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณ ประกอบการสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ต้องทำแบบไม่ใช้งบประมาณ และอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้เรื่องการออม ดังนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนวัดจำปา 24 คน วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนคลองบางน้อย 24 คน วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 110 คน วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย 14 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนวัดเพลงกลางสวน 36 คน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) 26 คน และชุมชนฉิมพลี 42 คน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ 20 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านไทร 14 คน วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนราชพฤษ์ 21 คน และห้องประชุมตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 65 คน วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 28 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ 21 คน วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดพิกุล 66 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2563 จำนวน 844 คน ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความรู้ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 91.59

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(21) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เรียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนเขตตลิ่งชันและผู้สนใจ จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน และวิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22 มีนาคม 2563 รวม 2 วันและจะอบรมอีก 4 วัน ในวันที่ 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563 จะสามารถรายงานผลร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 วิชา 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 26 คน ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 100 2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางระมาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 25 คน ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 100 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางพรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 31 คน ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 1.1 วิชาปักผ้าด้วยริบบิ้น ดำเนินการจัดกิจกรรม 4 ครั้งที่เหลือ เมื่อวันที่ 28 , 29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้านคู่คลอง บริเวณตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ซึ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 1.2 วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ร้อยละของผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 100 และวิชาปักผ้าด้วยริบบิ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ร้อยละของผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 100 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งไม่สามารถดำเนินการอบรมได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์โรค โควิด-19 จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวีดีโอคลิป (VDO CLIP) เผยแพร่ผ่านทาง Youtube และส่งวีดีโอคลิปสาธิต การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเข้าแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม (Line Group)และมอบวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้ เกษตรกรนำกลับไปทำที่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง บางเชือกหนัง เรียบร้อยแล้วซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้มีการวัดความรู้ก่อนหลังอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนเขตตลิ่งชันและผู้สนใจ จำนวน 2 วิชา ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ แค่ 3 กิจกรรม อันเนื่องมาจากสถานการณืโควิด-19 โดยค่าเฉลี่ย3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(22) 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :67.65

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
67.65

0 / 0
4
67.65

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบ จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้มีการทดสอบทางการระดับชาติพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนเขตคือ 13.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการทดสอบทางการระดับชาติพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนเขตคือ 13.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(23) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง อาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง อาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : - ดำเนินการศึกษาข้อมูล และดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 6/11/2562 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562จำนวน 38 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ตุลาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง 3/12/2562 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2562จำนวน 31 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

10/1/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 36 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ธันวาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง 6/2/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มกราคม 2563 จำนวน 40 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มกราคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 41 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 42 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2563 จำนวน 16 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2563 ถึงสำนักผังเมือง - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 26 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

08/07/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 36 ราย - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2563 ถึงสำนักผังเมือง 06/08/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 29 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง 11/09/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 52 อาคาร - รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง 26/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(24) จำนวนครั้งของการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งของการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดประชุมครั้งที่ 3/2563 ไว้ก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตเนื่องจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 3/2563 ในปีงบประมาณ 2563 ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ได้จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1)ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2)ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(25) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการ นอกเวลาทำการ และจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์และแนวทางดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และตรวจสุขลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลำดับที่ 2-4,7-15 อยู่ระหว่างรอเงินงวด ลำดับที่ 5 ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนต.ค. - พ.ย.62 จำนวน 45 ครั้ง ลำดับที่ 6 ได้วิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ประกอบการอบรมฯ และรอการอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฯ ลำดับที่ 16 ขอความเห็นชอบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทำความสะอาดตามโครงการฯ ลำดับที่ 17-34 อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ ลำดับที่ 35 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ลำดับที่ 36-37 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 40,031 บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 คน ลำดับที่ 38 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างการวางแผนการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 ลำดับที่ 39 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนต.ค.-พ.ย.62 ให้วิทยากร ลำดับที่ 40 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ (ลำดับที่ 2-4,6-15,18,22,26,30,33-34 และ 40) คิดเป็นร้อยละ 50 จาก 40 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 รายการ (ลำดับที่ 1,5,16,22,28-29,31-32,35-38) คิดเป็นร้อยละ 30 จาก 40 รายการ - ชะลอ 7 รายการ (ลำดับที่ 17,19-21,23,25 และ39) คิดเป็นร้อยละ 17.5 จาก 40 รายการ - ยกเลิก 1 รายการ (ลำดับที่ 27) คิดเป็นร้อยละ 2.5 จาก 40 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- - ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ (ลำดับที่ 2-4,6-15,18,22,26,30,33-34 และ 40) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 รายการ (ลำดับที่ 1,5,16,22,28-29,31-32,35-38) คิดเป็นร้อยละ 30 จาก 40 รายการ - ชะลอ 7 รายการ (ลำดับที่ 17,19-21,23,25 และ39) คิดเป็นร้อยละ 17.5 จาก 40 รายการ - ยกเลิก 1 รายการ (ลำดับที่ 27) คิดเป็นร้อยละ 2.5 จาก 40 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน รายการ คิดเป็นร้อยละ จาก 40 รายการ - ยกเลิก จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.5 จาก 40 รายการ - ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี จำนวน รายการ คิดเป็นร้อยละ จาก 40 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(26) ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :98.66

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
98.66

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 โดยจะประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการโครงการในแต่ละรุ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(27) 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปัจจุบันฝ่ายรายได้ เขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประกอบกับยังไม่ถึงกำหนดเวลาแจ้งการประเมิน จึงทำให้ยังไม่มีผลของการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรายได้ เขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่มีข้อมูลอยู่ ประกอบกับยังไม่ถึงกำหนดเวลาแจ้งการประเมิน จึงทำให้ยังไม่มีผลของการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังไม่ดำเนินการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) 10.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การบังคับภาษีของลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและทวงถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การบังคับภาษีของลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและทวงถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การบังคับภาษีของลูกหนี้ค้างชำระ ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและทวงถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด