ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50210000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองตามแผนปรับภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการระบายน้ำ บริเวณคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และบริเวณคลองบางแวก คลองบางเชือกหนัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และจัดส่งแผนพัฒนาพื้นที่คลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้กับสำนักการระบายน้ำ จัดส่งแผนติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักการโยธา ตลอดจนจัดส่งโครงการ แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และคลองบางเชือกหนัง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และแบบสรุปผลการสำรวจคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่รับการตรวจสภาพคลองตามตัวชี้วัดเจราจาตกลงฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ คลองภาษีเจริญ และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คลองบางแวกและคลองบางเชือกหนัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้ง 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้ง 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการงานประจำ จำนวน 58 โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(3) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและร่างกฏหมายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการและลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมทั้งสิ้น 90 แห่ง -ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและร่างกฏหมายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการและลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมทั้งสิ้น 95 แห่ง -ทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานส่งผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อบรม สาธิต ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชนวัดวิจิตรการนิมิตร บริเวณวัดนางชี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อบรม สาธิต ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชน ม.5 บางแวก, ชุมชนแป๊กงร่วมใจ, ชุมชนวัดจันทร์เขต 3 ,โรงเรียนวัดกำแพง, โรงเรียนบางจาก, โรงเรียนวัดทองศาลางาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อบรม สาธิต ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชนซอยเพชรเกษม 44, ชุมชนวัดจันทร์ เขต 2, ชุมชนหลังวัดรางบัว, ชุมชนเจริญวิถี ชุมชนแป๊กงร่วมใจ, ชุมชนวัแป๊ะกงร่วมใจ, ชุมชนวิจิตรสามัคคี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ในสมุดตรวจเยี่ยมตู้เขียว -รายงานผู้บังคับชาทราบ -แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข เช่น ไฟฟ้าสว่างดับ เป็นต้น -ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ในสมุดตรวจเยี่ยมตู้เขียว -รายงานผู้บังคับชาทราบ -แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข เช่น ไฟฟ้าสว่างดับ เป็นต้น -ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ออกตรวจตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ในสมุดตรวจเยี่ยมตู้เขียว -รายงานผู้บังคับชาทราบ -แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข เช่น ไฟฟ้าสว่างดับ เป็นต้น -ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนครั้งของการรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการรายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :17.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
17.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาวิทยากรเพื่อดำเนินการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบ วันที่ 20 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบ วันที่ 20 เมษายน 2564 แต่ไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน ครบ 3 ครั้ง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสาน ครบ 3 ครั้ง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :17.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
17.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย และดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1 ครบ 51 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียนไปแล้ว 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเบิกค่าตอบแทนเจ้าพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจนอกเวลาเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาหารทำการนอกเวลา เดือนมี.ค.-เม.ย. 2564 เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่ายต่าตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนพ.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตภาษีเจริญที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตภาษีเจริญที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิคและไทเก็ก ภายในลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 23 ลาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - เดือน กันยายน 2564 และจัดแข่งขันฟุตซอลเยาวชนจำนวน 3 รุ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการแข่งขัน กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ระหว่างวันที่ 9,10,16,17 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนตุลาคม 2563 ถึงมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 และวันที่ 3-4 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนเมษายน 2564 ถึงมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจพื้นที่สีเขียว แขวงบางหว้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 แห่ง 1. สวนหย่อมโครงการปาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56 ขนาด 1 ไร่ 2. สวนหย่อมโครงการเดอะเบสท์ เพชรเกษม ขนาด 2 งาน 50 ตารางวา 3. สวนหย่อมหมู่บ้านสิริเพลส กัลปพฤกษ์ - สาทร ขนาด 2 งาน 4 .สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตี้ สาทร - ราชพฤกษ์ ขนาด 2 งาน รวมพื้นที่สีเขียว 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 แห่ง 1. สวนหย่อมโครงการปาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56 ขนาด 1 ไร่ 2. สวนหย่อมโครงการเดอะเบสท์ เพชรเกษม ขนาด 2 งาน 50 ตารางวา 3. สวนหย่อมหมู่บ้านสิริเพลส กัลปพฤกษ์ - สาทร ขนาด 2 งาน 4 .สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตี้ สาทร - ราชพฤกษ์ ขนาด 2 งาน รวมพื้นที่สีเขียว 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จัดทำแบบประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการสรุปจากแบบประเมินเพื่อจัดทำรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประสานวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 23 มกราคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมใหม่ในวันที่ 24 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือนเมษายน 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในการดำเนินการกิจกรรมจะได้พิจารณาความเหมาะสามต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 13 โรงเรียน ทราบเป้าหมายและการดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานความพร้อมทางพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนระดับปฐมวัย ดังนี้ ชั้นอนุบาลที่ 1 ผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 94.92 และชั้นอนุบาลที่ 2 ผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 95.58

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(16) จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตภาษีเจริญ
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตภาษีเจริญ

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนแล้ว 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ในส่วนค่าตอบแทนยังไม่ได้รับอัตรากำลัง ส่วนในการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยังไม่ได้ดำเนิน การจ้างอัตรากำลังเนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร ในส่วนของการจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(17) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดฯทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการของศูนย์ฯ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วและเบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วและได้นำไปมอบให้ศูนย์ฯทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในส่วนของการเบิกค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีการเบิกจ่าย เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(18) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :51.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
47.00

100 / 100
3
51.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน ณ ตลาดคลองบางหลวง จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

100 / 100
2
29.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(20) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัฐชีรายการข้อมูล 3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 4. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3.เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลหน่วยงาน คือ ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 2 ของตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งเอกสารการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด