ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50220000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้สำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6103/7186 ลงวันที่ 23 ก.ย.63 โดยกำหนดแผนในการซ่อมแซม 190 ดวง ติดตั้ง 10 ดวง รวม 200 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้สำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6103/7186 ลงวันที่ 23 ก.ย.63 โดยกำหนดแผนในการซ่อมแซม 190 ดวง ติดตั้ง 10 ดวง รวม 200 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้สำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 6103/7186 ลงวันที่ 23 ก.ย.63 โดยกำหนดแผนในการซ่อมแซม 190 ดวง ติดตั้ง 10 ดวง รวม 200 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.63 จำนวนซ่อมแซม 161 ดวง การติดตั้งอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.64 จำนวนซ่อมแซม 120ดวง (ติดตั้งแล้ว 1 รายการ 6 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 6 ดวง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - มิ.ย. 64 ซ่อมแซมจำนวน 313 ดวง) (ติดตั้งแล้ว 2 รายการ 8 ดวง อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 รายการ รวม 5 ดวง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในรอบเดือน ตุลาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน พฤศจิกายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน ธันวาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 2.โครงการอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน ในรอบเดือนตุลาคม - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน พฤศจิกายน - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 18 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 90 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน ธันวาคม - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 24 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 120 ครั้ง/เดือน 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัย ในรอบเดือน ตุลาคม - บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอย เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 126 ราย ในรอบเดือน พฤศจิกายน - บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอย เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 112 ราย ในรอบเดือน ธันวาคม - บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอย เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 72 ราย 4.โครงการกวดขันรถจอดขับขี่บนทางเท้า ในรอบเดือน ตุลาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ปรับเป็น เงิน 5,500 บาท ในรอบเดือน พฤศจิกายน - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย ปรับ เป็นเงิน 10,700 บาท ในรอบเดือน ธันวาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็น เงิน 8,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในรอบเดือน มกราคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 728 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 336 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน มีนาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 2.โครงการอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน ในรอบเดือน มกราคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาะ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 38 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน มีนาคม - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 30 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 150 ครั้ง/เดือน 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัย ในรอบเดือน มกราคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาด ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาด ในรอบเดือน มีนาคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาด 4.โครงการกวดขันรถจอดขับขี่บนทางเท้า ในรอบเดือน มกราคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ปรับเป็น เงิน 2,500 บาท ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับ เป็นเงิน 8,000 บาท ในรอบเดือน ธันวาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็น เงิน 9,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในรอบเดือน เมษายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน พฤษภาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน มิถุนายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน 2.โครงการอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน ในรอบเดือน เมษายน - ไม่มีผลดำเนินการ ร.ร.ปิดการเรียนการสอน ในรอบเดือน พฤษภาคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ในรอบเดือน มิถุนายน - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัย ในรอบเดือน เมษายน - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ในรอบเดือน พฤษภาคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ในรอบเดือน มิถุนายน - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด 4.โครงการกวดขันรถจอดขับขี่บนทางเท้า ในรอบเดือน เมษายน - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 5 ราย ปรับเป็น เงิน 3,500 บาท ในรอบเดือน พฤษภาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย ปรับ เป็นเงิน 2,000 บาท ในรอบเดือน มิถุนายน - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย ปรับเป็น เงิน 1,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกิจกรรมปีใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกิจกรรมปีใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เสนอขออนุมัติโครงการ -จัดทำแผนงานประจำปี แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนงานประจำปี แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(7) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :คลอง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตหนองแขม ได้รับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนาคลองภาษีเจริญ ในพื้นที่เขตหนองแขมให้เกิดความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ พื้นที่เขตหนองแขม ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการไว้ 6 กิจกรรม และกำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คือ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม.และซ่อมแซม ทาสีราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. 2. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง และ 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเช็คอิน (Check in) จำนวน 1 ชุด ซึ่งตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ได้ดำเนินตามกิจกรรที่ได้ตั้งไว้ เช่น มีการซ่อมแซมทางเดินริมคลอง และทาสีราวกันตก คิดเป็นเนื้องาน 20%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผน โดย 1.จัดส่งโครงการให้ สนน. วันที่ 15 ธค.63 (ไลน์) 2. ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองภาษี 2.1 ทาสีราวกันตก ระยะทางทั้งหมดประมาณ 2,600 ดำเนิการได้ 2,600 ม. (คิดเป็น 100%) 2.2 ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพานและปรับปรุงสะพาน ระยะทางทั้งหมดประมาณ 4,200 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็น 100%) 2.3 ดำเนินการสำรวจสะพานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต 3 แห่ง ดำเนินการทาสีแล้ว 3 แห่ง (บริเวณหน้าวัดหนองแขม, บริเวณชุมชนเอี่ยมวุฒิ 2.4 ดำเนินการสำรวจราวกันตกที่ชำรุดเกิดความเสียหายระยะทางประมาณ 200 เมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม) 3. ปรับปรุงพื้นที่เป็นจุดพักผ่อนเช็คอิน (รอการประสานจากสำนักสิ่งแวดล้อม) 4. ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมในเวลากลางคืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 6 กิจกรรม คือ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม. และซ่อมแซมทางสีราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. (ดำเนินการแล้ว) 2. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง อีก 2 ครั้งติดปัญหาโควิด 19) 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเช็คอิน (Chick in) จำนวน 1 จุด บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ (ดำเนินการแล้ว) 2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/บ่อดักไขมันกับประชาชนริมคลอง (ยังไม่ได้ดำเนินการติดโควิด 19) 3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) ตลอดแนวคลองให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ดำเนินการแล้ว) 4. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าน้ำสะพานทางเดินในชุมชนให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีท่าน้ำให้ดูแลท่าน้ำสะพานทางเดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) 5. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลองสร้างจุดเช็คอิน (Chick in) อย่างน้อย 1จุด บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) 6 . สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม รวมถึงกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม (ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(8) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 25% ขั้นตอนนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่ได้สำรวจ - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการ20% ขั้นตอนจัดทำแผนและรูปแบบการปลูก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 - กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 45 % ขั้นตอน...นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่สำรวจเข้าสู่ระบบ - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการ 45 % ขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 - กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 75 % ขั้นตอน....บันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในระบบฯ - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการ 80 % ขั้นตอน....ขั้นตอนการปลูกต้นไม้ตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(9) ร้อยละความาสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความาสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวด และเตรียมการจัดหาวัสดุ เพื่อจัดซื้อในการดำเนินการสรรหาภูมิปัญญา 25/11/2563 อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุเพื่อเตรียมการจัดซื้อ 29/12/2563 ดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

30/01/2564 : เตรียมข้อมูลของภูมิปัญญาเพื่อทำการเผยแพร่ 27/02/2564 : ได้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและเตรียมจัดกิจกรรมภูมิปัญญาในวันสงกรานต์ 30/03/2564 : ได้ภูมิปัญญาเรียบร้อยลแล้วรอจัดกิจกรรมภูมิปัญญาในวันที่ 7 เมษายน 2564 ร่วมกับกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : จัดทำรายการสรุปผลการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(10) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียน : ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.63 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ และ จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ส่งผังเมือง ฝ่ายโยธา : ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธค.63 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 60 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธา -ลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคาร มค-มีค. 64 เพิ่มอีก 59 ราย ฝ่ายทะเบียน -ลงจุดออกเลขที่บ้าน 51 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ และ จัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ กสผ.2) ส่งผังเมือง ฝ่ายโยธา : มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และจัดทำรายงานประจำเดือนอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(11) ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประชุมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 25/11/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ประชุมเพื่อการสร้างแกนนำเยาวชนภายในเขตหนองแขมที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 29/12/2563 อบรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะ พื้นที่ 6 เขตนำร่อง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรงแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

30/01/2564 : ลงแจกแอลกอฮอล์เจลชุมชนในพื้นที้เขตหนองแขม และปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย เนื่องจากติดการแพร่ระบาดของโควิด 19 27/02/2564 : -ประชุมวางแผนโครงการของสภาเด็กฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 -ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 30/03/2564 : ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งลงปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับนักพัฒนาสังคม ตรวจเชิงรุกประชาฃนในชุมชนกรณ๊ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : จัดทำแผนเพื่อเตรียมการประชุม หากกรณีที่สามารถดำเนินการได้ และระหว่างนี้ดำเนินงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 28/05/2564 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน และดำเนินการลงแจกของใช้ให้กับผู้กักตัว และผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ 30/06/2564 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :92.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
85.00

0 / 0
3
92.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการในการดำเนินงาน และจัดการประชุมเครือข่ายประชาสังคมเขต ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 25/11/2563 - ดำเนินการจัดทำโครงการ - เตรียมจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ 29/12/2563 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

30/01/2564 : ประสานร่วมมือกับสำนักเกษตรพื้นที่ 4 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 27/02/2564 : ประสานร่วมมือกับสำนักเกษตรพื้นที่ 4 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 30/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินแต่งตั้งของคณะทำงานของเครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลของเครือข่ายเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาสังคม 28/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายฯ 30/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลในการจัดประชุมมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(13) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติเงินประจำงวด - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินงานตามโครงการ 25/11/2563 - อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลของการจัดทำการจัดซื้อวัสดุเกษตรฯ -จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวง หนองค้างพลู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 29/12/2563 จัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

30/01/2564 : ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการวางแผนการทำเกษตรในพื้นที่ และวางแผนการบริหารการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ 27/02/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 30/03/2564 : ลงพื่นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกร และประสานเกษตรกรเรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : ติดตามผลการดำเนินงานจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร 28/05/2564 : ดำเนินการประชุมเกษตรกร เพื่ออบรมให้ความรู้เกษตรกร รับฟังปัญหาของเกษตรกร 30/06/2564 : ดำเนินงานตามแผนของศูนย์ถ่ายทอดเกษตร ทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และให้ความรู้ด้านการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(14) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
88.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1-3 25/11/2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เขตหนองแขม ครั้งที่ 4 29/12/2563 อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

30/01/2564 : เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อทำการเผยแพร่ภูมิปัญญาในวันสงกรานต์ 27/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 29/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน... เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม ในวันที่ 7 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว กรณ์ที่สามารถชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ 28/05/2564 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักเที่ยว 30/06/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนรายงานผลการดำเนินงานพร้อมจัดกิจกรรมเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(15) ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-คำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ 381/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563 เพื่อประกาศและส่งหนังสือแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ,4) ให้ประชาชนแต่ละรายตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โรงพิมพ์เป็นผู้จัดพิมพ์และให้ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ส่งหนังสือฯ จำนวน 13,366 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 คิดเป็น 100% ของการแจ้งการประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด