ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อเสนออนุมัติโครงการฯ ในเดือนตุลาคม 2562 2. ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตฯ 3. ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตฯ และจัดส่งฐานข้อมูลให้สำนักระบายน้ำ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่กำหนดและดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 39 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่กำหนดและดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ รวมดำเนินการแล้ว 71 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 71 แห่ง) แล้วเสร็จการดำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 -จัดส่งแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่กำหนดและดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ รวมดำเนินการแล้ว 71 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 71 แห่ง) แล้วเสร็จการดำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 (สถานประกอบการได้เลิกกิจการ จำนวน 1 ราย คงเหลือ 70 ราย) -จัดส่งแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด   
 ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :16.57


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.41

100 / 100
2
8.52

100 / 100
3
12.47

100 / 100
4
16.57

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนตุลาคม 2562 = 284.50 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2562 = 308.30 ตัน - เดือนธันวาคม 2562 = 274.20 ตัน รวมทั้งสิ้น 867 ตัน คำนวณ 867 X 100 หารด้วย 2,951.49 = 29.37 เป้าหมายร้อยละ 15 = 4.41 (29.37*15/100) (หมายเหตุ : เป้าหมาย ปี 2563 = เดิมปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน ปรับลดตามมาตรการ covid เป็น 2,951.49 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนมกราคม 2563 = 276.10 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 260 ตัน - เดือนมีนาคม 2563 = 272 ตัน รวมทั้งสิ้น 808.10 ตัน คำนวณ 808.10 X 100 หารด้วย 2,951.49 = 27.37 เป้าหมายร้อยละ 15 = 4.11 (27.37*15/100) (เป้าหมาย ปี 2563 = ปริมาณขยะ 2,951.49 ตัน) (หมายเหตุ : เป้าหมาย ปี 2563 = เดิมปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน ปรับลดตามมาตรการ covid เป็น 2,951.49 ตัน) ไตรมาสที่ 1 = 4.41 ไตรมาสที่ 2 = 4.11 = 8.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนเมษายน 2563 = 256.20 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2563 = 263.60 ตัน - เดือนมิถุนายน 2563 = 256.56 ตัน รวมทั้งสิ้น 776.36 ตัน คำนวณ 776.36 X 100 หารด้วย 2,951.49 = 26.30 เป้าหมายร้อยละ 15 = 3.95 (26.30*15/100) (เป้าหมาย ปี 2563 = ปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน) (หมายเหตุ : เป้าหมาย ปี 2563 = เดิมปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน ปรับลดตามมาตรการ covid เป็น 2,951.49 ตัน) ไตรมาสที่ 1 = 4.41 ไตรมาสที่ 2 = 4.11 ไตรมาสที่ 3 = 3.95 รวม 12.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนกรกฎาคม 2563 = 270.63 ตัน - เดือนสิงหาคม 2563 = 266.07 ตัน - เดือนกันยายน 2563 = 269.90 ตัน รวมทั้งสิ้น 806.60 ตัน คำนวณ 806.60 X 100 หารด้วย 2,951.49 = 27.33 เป้าหมายร้อยละ 15 = 4.1 (27.33*15/100) (เป้าหมาย ปี 2563 = ปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน) (หมายเหตุ : เป้าหมาย ปี 2563 = เดิมปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน ปรับลดตามมาตรการ covid เป็น 2,951.49 ตัน) ไตรมาสที่ 1 = 4.41 ไตรมาสที่ 2 = 4.11 ไตรมาสที่ 3 = 3.95 ไตรมาสที่ 4 = 4.1 รวม 16.57

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.21

100 / 100
2
6.59

100 / 100
3
8.76

100 / 100
4
10.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนตุลาคม 2562 = 1,370 กก. - พฤศจิกายน 2562 = 980 กก. - ธันวาคม 2562 = 1,500 กก. รวมทั้งสิ้น 3,850 กก (3.85ตัน) วิธีคำนวณ 3.85 x 100 หารด้วย 12 = 32.08 % คำนวนตามเป้าหมายร้อยละ 10 = 3.208 (32.08*10/100) (เป้าหมายปี 2563 = 12.54 ตัน หมายเหตุ เป้าเดิม 12.54 ตัน ปรับลดตามมาตรการCovid เหลือ 12ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนมกราคม 2563 = 1,220 กก. - กุมภาพันธ์ 2563 = 510 กก. - มีนาคม 2563 = 2,330 กก. รวม 4,060 (4.06 ตัน) วิธีคำนวณ 4.06 x 100 หารด้วย 12 = 33.83% คำนวนตามเป้าหมายร้อยละ 10 = 3.383 (33.83*10/100) (เป้าหมาย ปี 2563 = 12 ) หมายเหตุ จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ไตรมาสที่ 1 = 32.08 ไตรมาสที่ 2 = 33.83 รวม 65.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนเมษายน 2563 = 790 กก. - เดือนพฤษภาคม 2563 = 880 กก. - เดือนมิถุนายน 2563 = 930 กก. รวม 2,600 (2.6 ตัน) วิธีคำนวณ 2.6 x 100 หารด้วย 12 = 21.66% คำนวนตามเป้าหมายร้อยละ 10 = 2.166 (2.166*10/100) (เป้าหมาย ปี 2563 = 12 ) หมายเหตุ จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ไตรมาสที่ 1 = 32.08 ไตรมาสที่ 2 = 33.83 ไตรมาสที่ 3 = 21.66 รวม 87.57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนกรกฎาคม 2563 = 0 กก. - เดือนสิงหาคม 2563 = 770 กก. - เดือนกันยายน 2563 = 1,200 กก. รวม 1,970 (197 ตัน) วิธีคำนวณ 1.97 x 100 หารด้วย 12 = 16.42% คำนวนตามเป้าหมายร้อยละ 10 = 1.642 (1.642*10/100) (เป้าหมาย ปี 2563 = 12 ตัน ) จัดเก็บได้รวม 12.15 ตัน หมายเหตุ เป้าเดิม 12.54 ตัน ปรับลดตามมาตรการCovid เหลือ 12ตัน) จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ไตรมาสที่ 1 = 32.08 ไตรมาสที่ 2 = 33.83 ไตรมาสที่ 3 = 21.66 ไตรมาสที่ 4 = 16.42 รวม 103.99

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันต่อจุด และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1. ใต้สะพานพระราม 9 ถนนราษฎร์บูรณะ 2. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 19 3. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 23 4. สะพานลอยปากซอยสุขสวัสดิ์ 25 5. สะพานลอยคอนโดซิล 6. ใต้สะพานพระราม 9 ถนนสุขสวัสดิ์ 7. ท่าเรือแจงร้อน โดยดำเนินการ ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย แบบบูรณาการระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ 2. ฝ่ายโยธา ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) 3. ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนภัยอาชญากรรม การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 1. ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบริเวณพื้นที่เสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน 2. ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและ และตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563 1. ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย คิดเป็นร้อยละ 100 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
(2) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :893.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.00

100 / 100
2
386.00

100 / 100
3
830.00

100 / 100
4
893.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม - ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-24 ธันวาคม 2562 ดำเนินการติดตั้ง ได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 145 ดวง คิดเป็นร้อยละ 96 145X100 หารด้วย 150 = 96.66 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม - ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -27 มีนาคม 2563 ดำเนินการติดตั้งได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 579 ดวง คิดเป็นร้อยละ 386 386 X100 หารด้วย 150 = 386 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม - ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -26 มิถุนายน 2563 ดำเนินการติดตั้งได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1,246 ดวง คิดเป็นร้อยละ 830 (1,246 X100 หารด้วย 150 = 830 %)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตฯ เป้าหมาย 150 ดวงโคม - ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -23 กันยายน 2563 ดำเนินการติดตั้งได้ - ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1,340 ดวง คิดเป็นร้อยละ 893 1,340 X100 หารด้วย 150 = 893 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 1. มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน (ทั้งหมด 16 หน่วยงาน) โดยจะมีการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ดังนี้ 1.1 งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 136 (ต่อยอด ปี2562) 1.2 งานด้านการจราจร ของฝ่ายเทศกิจ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 102 1.3. งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของฝ่ายโยธา คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 96 1.4. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายการคลัง คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 86 1.5. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายรายได้ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 86 1.6. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายทะเบียน คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 86 1.7. งานเก็บขนมูลฝอย ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 70 1.8. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนวัดสน คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 52 1.9. งานการสอน(ยืนสอนเป็นเวลานาน) ของโรงเรียนวัดสารอด คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 52 1.10. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนวัดแจงร้อน คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 52 1.11. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายการศึกษา คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 50 1.12. งานการสอน ของโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 44 1.13. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 42 1.14. งานพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายปกครอง คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 42 1.15. งานการสอน(การใช้ปากกาไวท์บอร์ด) ของโรงเรียนวัดบางปะกอก คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 40 1.16. งานขับรถราชการ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ คะแนนการจัดลำดับความเสี่ยง 18 2. นำงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานด้านการจราจรของฝ่ายเทศกิจ, งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำของฝ่ายโยธา และเลือกงานที่มีความเสี่ยงเดิมมาต่อยอด จำนวน 1 งาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และจัดส่งสำเนา โครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยกิจกรรม ดังนี้ 1.งานควบคุมโรค(ฉีดพ่นหมอกควัน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 - กิจกรรมประกวดบุคลากรฉีดพ่นหมอกควันดีเด่น 2.งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการระบายน้ำและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการระบายน้ำ - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 3.งานด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมให้ความรู้งานด้านการจราจรและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน - กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการจราจร - กิจกรรมตรวจการแต่งกายก่อนปฏิบัติงานด้านการจราจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยกิจกรรม ดังนี้ 1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการ และผลการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) โดยจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563 2.มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 3.ดำเนินการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม, จัดทำข้อปฎิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและให้บุคลากรที่เกี่วข้องถือปฏิบัติ และติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามแนงทางการประเมินผลตัวชีวัด ขั้นตอนที่ 1-4 ครบถ้วน 2. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และ Line (การดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีฯ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ กำรถอดบทเรียน การจัดการความรู้ (KM)ระหว่างหน่วยงาน งดเว้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) สำนักอนามัยมีการปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัด 4.2 ในขั้นตอนที่ 5 โดยกำหนดให้อย่างน้อยหน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองนโยบาย Social Distancing) 3. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 4.มีการรายงานผลการดำเนินงาน ข้อ 3 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 5.1(1) ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ให้สำนักอนามัยภายใน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 (รายงานวันที่ 14 สิงหาคม 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ  4  กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม โดยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.ชุมชนตึก 60 ปี 2.ชุมชนวัดสน 3.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 4.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ 5.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 6.ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ 7.ชุมชนสถาพร 8.ชุมชนบูรณะสุดเขต 9.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 10.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 11.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 12.ชุมชนรุ่งอรุณ 13.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 14.ชุมชนเบอร์ลี่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ชุมชน หมายเหตุ 14X100 หารด้วย 27 เท่ากับ 51.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม โดยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. ชุมชนบุญมาก 2. ชุมชนรุ่งเรือง 3. ชุมชนอนามัย 4. ชุมชนร่วมใจ 5. ชุมชนประคองมิตร 6. ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ 7. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 8. ชุมชนรวมน้ำใจ 9. มิ่งประชา 10. ชุมชนรัตนจีนะ 11. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 12. ชุมชนแจงร้อน 13. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ชุมชน สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมายครบทั้งหมด 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด หมายเหตุ รวมไตรมาสที่ 1 และ 2 ได้จำนวน 27 ชุมชน 27X100 หารด้วย 27 เท่ากับ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม โดยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. ชุมชนมิ่งประชา 2. ชุมชนรัตนจีนะ 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 4. ชุมชนแจงร้อน 5. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 6.ชุมชนบูรณะสุดเขต 7.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 8.ชุมชนรวมน้ำใจ 9. ชุมชนเบอร์ลี่ 10. ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ 11. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 12. ชุมชนประคองมิตร 13. ชุมชนรุ่งเรือง 14. ชุมชนซอยสถาพร รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ชุมชน สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดำเนินการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมายครบทั้งหมด 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด หมายเหตุ รวมไตรมาสที่ 1 - 3 ได้จำนวน 27 ชุมชน 27X100 หารด้วย 27 เท่ากับ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม โดยดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดำเนินการตามกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. ชุมชนมิ่งประชา 2. ชุมชนรัตนจีนะ 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 4. ชุมชนแจงร้อน 5. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 6.ชุมชนบูรณะสุดเขต 7.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 8.ชุมชนรวมน้ำใจ 9. ชุมชนเบอร์ลี่ 10. ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ 11. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 12. ชุมชนประคองมิตร 13. ชุมชนรุ่งเรือง 14. ชุมชนซอยสถาพร รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ชุมชน สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ดำเนินการกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมายครบทั้งหมด 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด หมายเหตุ รวมไตรมาสที่ 1 - 3 ได้จำนวน 27 ชุมชน 27X100 หารด้วย 27 เท่ากับ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :97.54


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
96.85

100 / 100
2
95.76

100 / 100
3
83.89

100 / 100
4
97.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 94 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 91 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 26 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 25 ราย 4. ตลาด จำนวน 4 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 4 ราย รวม จำนวน 127 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 87 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 83 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 24 ราย 4. ตลาด จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 43ราย รวม จำนวน 118 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 87 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 71 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 1 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 25 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 24 ราย 4. ตลาด จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย รวม จำนวน 118 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (เป้าหมายร้อยละ 80) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 89 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 87 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 27 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 26 ราย 4. ตลาด จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย รวม จำนวน 122 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.54

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

หน่วยนับ :ชนิดกีฬา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนงานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการวางแผนงานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยแข่งขันระหว่างแขวงบางปะกอกและแขวงราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิดตาตีปี้บ โยนบอล งูหวงไข่ หนูลงหลุม ลูกโป่งข้ามแดน ทั้งนี้กำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างงดจัดกิจกรรม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้งดจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรม ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม กำหนดชนิดกีฬา จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิดตาตีปี้บ โยนบอล งูหวงไข่ หนูลงหลุม และลูกโป่งข้ามแดน เป็น 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ แข่งหมากรุกไทยและหมากฮอส โดยกำหนดให้มีการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาแข่งหมากรุกไทยและหมากฮอส โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในแต่ละประเภทกำหนดให้แข่งขันระหว่างชุมชน จำนวน 2 แขวง ได้แก่ แขวงราษฎร์บูรณะและแขวงบางปะกอก โดยไม่จำกัดเพศและอายุ สรุป ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน จำนวน 2 ชนิดกีฬา ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้แก่ หมากรุกไทยและหมากฮอส โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ตัวผู้ขายแล้วอยู่ระหว่างทำสัญญาเพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมและได้รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเรียบร้อย ครบตามเป้าหมายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมและได้รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเรียบร้อย ครบตามเป้าหมายแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมและได้รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเรียบร้อย ครบตามเป้าหมายแล้ว ผลการดำเนินงาน 1 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบำรุง รักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อดำเนินการดังนี้ 1.1 บริเวณใกล้ซอยราษฎร์บูรณะ 3 1.2. ใกล้คอนโดลุมพินี 1.3. ใกล้ปั๊มน้ำมันซัสโก้ ข้อ 1-3 พื้นที่ขนาด 600 ตารางเมตร 1.4 ริมทางซอยสุขสวัสดิ์ 30 ขนาด 1,500 ตารางเมตร 2 สำรวจข้อมูลบริเวณที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ ครบตามเป้าหมายขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 78.85 ตารางวา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(11) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :71.55

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
71.55

100 / 100
4
71.55

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัดร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักการศึกษาได้แจ้งเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการดังนี้ 1.มีการจัดสอนเสริมแบบเข้มในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบ O-NET ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก 3. มีการดำเนินการการจัดสอบ Pre O-NET การสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสำนักการศึกษา 4. ได้ดำเนินการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ อยู่ระหว่างรอการสรุปผลการสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ปี พ.ศ.2563 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 71.55 คะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (10 คะแนน) ได้ 7.59 คะแนน และ คะแนนรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (10 คะแนน) ได้ 6.72 คะแนน - ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ 0805/3764 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ปี พ.ศ.2563 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 71.55 คะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (10 คะแนน) ได้ 7.59 คะแนน และ คะแนนรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (10 คะแนน) ได้ 6.72 คะแนน - ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ 0805/3764 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(12) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 19 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 ราย และได้รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างและตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทุกราย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 23 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 ราย และได้รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างและตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทุกราย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 28 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 ราย และได้รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างและตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทุกราย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและกิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 17 ราย รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 ราย และได้รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างและตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทุกราย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(13) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำข้อมูลชุมชนและให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนให้กับชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนอนามัย 2. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 3. ชุมชนร่วมใจ 4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 5. ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 7. ชุมชนตึก 60 ปี 8. ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ 9. ชุมชนรัตนจีนะ 10. ชุมชนแจงร้อน 11. ชุมชนเบอร์ลี่ 12. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 13. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำเอกสารข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนอนามัย 2. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 3. ชุมชนร่วมใจ 4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 5. ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 7. ชุมชนตึก 60 ปี 8. ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ 9. ชุมชนรัตนจีนะ 10. ชุมชนแจงร้อน 11. ชุมชนเบอร์ลี่ 12. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 13. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนทุกชุมชนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง ครบทั้ง 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ของชุมชนทั้งหมดในเขตราษฎร์บูรณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(14) จำนวนแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
จำนวนแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงไทย "ชวน ชม ชิม" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่นไทย การบรรลงดนตรีไทย การประดิษฐ์ของเล่น การรณรงค์ด้านการออมเงิน ชมพิพิธภัณฑ์และวัดประเสริฐสุทธาวาส ชมแสดงนาฏศิลป์ แลุะการสาธิตการทำขนมไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวโดยดำเนินการจัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงไทย "ชวน ชม ชิม" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่นไทย การบรรลงดนตรีไทย การประดิษฐ์ของเล่น การรณรงค์ด้านการออมเงิน ชมพิพิธภัณฑ์และวัดประเสริฐสุทธาวาส ชมแสดงนาฏศิลป์ แลุะการสาธิตการทำขนมไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประมาณ 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวโดยดำเนินการจัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงไทย "ชวน ชม ชิม" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่นไทย การบรรลงดนตรีไทย การประดิษฐ์ของเล่น การรณรงค์ด้านการออมเงิน ชมพิพิธภัณฑ์และวัดประเสริฐสุทธาวาส ชมแสดงนาฏศิลป์ แลุะการสาธิตการทำขนมไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประมาณ 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงไทย "ชวน ชม ชิม" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่นไทย การบรรเลงดนตรีไทย การประดิษฐ์ของเล่น การรณรงค์ด้านการออมเงินชมพิพิธภัณฑ์และวัดประเสริฐสุทธาวาส ชมแสดงนาฏศิลป์ และการสาธิตการทำขนมไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ประมาณ 300 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(15) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 42 โครงการ (รายละเอียดดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 42 โครงการ ได้ร้อยและ 21.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 โครงการ (รายละเอียดตามดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 43 โครงการ ได้ร้อยและ 53.70 ** 2 ** 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 โครงการ (รายละเอียดตามดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มิถุนายน 2563 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.13 ( ความก้าวหน้าทั้งหมด 43 โครงการ เท่ากับ 3,102 หารด้วย 43 = 72.13 ) 72.13 ** 2 ** 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 โครงการ (รายละเอียดตามดังกล่้าวข้างต้น) - ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปทุกโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำ ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(16) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
  - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษีประจำไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ กำหนดพื้นที่สำรวจแบ่งออกเป็นแขวง แยกเป็นถนนและซอย สำรวจทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ระบุจำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงข้อมูล จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากนั้นจึงประกาศบัญชีรายการห้องชุดจำนวน 9,083 ราย แล้วจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุดทางไปรษณีย์ หากบัญชีรายการห้องชุดใดไม่ถูกต้อง ประชาชนจะต้องเข้ามายื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุดที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษีประจำไตรมาสที่ 2 โดยสำรวจทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลในระบบ Properties Tax ดังนี้ 1. บันทึกข้อมูลและประกาศบัญชีรายการห้องชุดได้จำนวน 10,704 ห้อง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 2. บันทึกข้อมูลโฉนดที่ดินได้จำนวน 7,062 แปลง จากโฉนดที่ดินจำนวน 23,534 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษีประจำไตรมาสที่ 3 โดยสำรวจทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลในระบบ Properties Tax ดังนี้ 1. บันทึกข้อมูลและประกาศบัญชีรายการห้องชุดได้จำนวน 10,704 ห้อง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 2. บันทึกข้อมูลโฉนดที่ดินได้จำนวน 8,003 แปลง จากโฉนดที่ดินจำนวน 23,926 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดการแจ้งประเมินภาษี โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดในระบบ Properties Tax นำข้อมูลที่บันทึกมาจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,940 ราย จากเป้าหมาย 7,940 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) จำนวน 8,512 ราย จากเป้าหมาย 8,512 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ประกอบด้วย 1. หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6) 2. แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) 3. แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด (ภ.ด.ส.8)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

- ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษีประจำไตรมาสที่ 1 ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดในเดือนกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษีประจำไตรมาสที่ 2 ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดในเดือนกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษีประจำไตรมาสที่ 3 ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดในเดือนกันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ทำให้การบังคับภาษีขยายกำหนดเวลาด้วยจากเดิมภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นเดือนพฤศจิกายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด