ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
65.00

100 / 100
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตลาดพร้าวทั้งหมดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการให้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขต ทั้งหมด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการให้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขต ทั้งหม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ถนนนาคนิวาส ถนนสตรีวิทยา และถนนโชคชัย 4 รวมจำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 12 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานตามโครงการซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 2.ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมุลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 2 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมุลฝอยที่ว่างริมทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแก้ไขจุดลักลอบทิ้งมุลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตุลาคม-ธันวาคม2562 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด = 1,701.83 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มกราคม-มีนาคม 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์มี่แหล่งกำเนิด = 3,595.50 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เมษายน-มิถุนายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์มี่แหล่งกำเนิด = 4,369 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กรกฎาคม-กันยายน 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์มี่แหล่งกำเนิด = เดือนกรกฎาคม = 1,470.50 ตัน สิ่งหาคม =1,491.80 ตัน เดือนกันยายน = ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :0.22


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.22

100 / 100
2
0.32

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 590 กิโลกกรัม 2.เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1,390 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 2020 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1470 กิโลกรัม -เดือนพฤษภาคม จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1470 กิโลกรัม -เดือนมิถุนายน จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1770 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 4900 กิโลกรัม -เดือนสิงหาคม จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 4840 กิโลกรัม -เดือนกันยายน จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ 1830 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม จำนวน 50 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2. ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 80 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 จำนวน 574 ดวง/ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 15 ดวง เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 0
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวิทยากรการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการจัดอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(9) ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายการที่ 1 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 2.รายการที่ 2-7 อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 5 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน 2 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงซอยแล้วเสร็จครบถ้วน 100% จำนวน 7 เส้นทาง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลอง จำนวน 3 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 5 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 20 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลอง จำนวน 10 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 26 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 30 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลองแล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชนแล้วเสร็จ จำนวน 26 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขตแล้วเสร็จ จำนวน 68 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลองแล้วเสร็จ จำนวน 10 คลอง 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมาเอกชนแล้วเสร็จ จำนวน 26 ซอย 3.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขตแล้วเสร็จ จำนวน 68 ซอย 4.จ้างเหมาขุดลอกคลองสองตอนแล้วเสร็จครบ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย 6.ติดป้ายประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา เพื่อรักษาความสะอาดคลองเสือน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 2. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณทางเดินริมคลองเสือน้อยทั้งสองฝั่ง 3. ซ่อมแซมและทาสีสะพาน 4. สร้างเครื่อข่ายกลุ่มไลน์เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 5. สร้างจุดเช็คอินโดยเขียนภาพตามแนวรั้วริมคลองเสือน้อย 6.ติดป้ายประชาสัมพันธ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้งต่อปี

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

บสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 64 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 52 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 38 ร้าน-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสถานประกอบการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 298 ร้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(14) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 2.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมัยลาภตั้งแต่ถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคามที่สองฝั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงภุมิทัศน์ถนนนาคนิวาสทั้ง 2 ฝั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปรับปรุงภุมิทัศน์ถนนสังคมสงเคราะห์และพื้นที่เขตลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปรับปรุงภุมิทัศน์ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สวนอยู่เย็นเป็นสุข ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนสุคนธสวัสดิ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(15) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ **โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 87,240 บาท ***โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 72,898 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

* โครงการค่าใช้จ่ายประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์ และประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง * โครงการค่าใช้จ่ายจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าวมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) จำนวน 119,038 บาท *โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 124,376 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

* โครงการค่าใช้จ่ายประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ชลอการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 * โครงการค่าใช้จ่ายจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าวมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม 2563 จำนวน 118,869 บาท *โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกเงินค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม จำนวน 123,848 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

* โครงการค่าใช้จ่ายประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเขตลาดพร้าวมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563 จำนวน 157,967 บาท *โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกเงินค่าตอบแทน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตลาดพร้าว (โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน จำนวน 167,869 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ - ขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ และประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่และกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ (โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 20,000 บาท - จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จำนวน 12,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - ประชาสัมพันธ์ และประสานการดำเนินการกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่และกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(17) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรม วิธีการสอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และแจ้งผลคณะแนนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เบิกเงินค่าจัดซื้อของขวัญและของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 48,000 บาท - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 8 รายการ ตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 18,000 บาท **โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว จำนวน 4,914 บาท ***โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 93,744 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - วันที่ 22 มกราคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 10,800 บาท) ตามโครงการค่่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - วันที่ 3 มีนาคม 2563 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 10,800 บาท) ตามโครงการค่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (เดือนมกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2563) จำนวน 21,546 บาท ***โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา (เดือนธันวาคม 62,เดือนมกราคม,กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 195,300 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - ชลอการจัดกิจกรรมตามประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,2563) จำนวน 21,787 บาท ***โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา (เดือนมีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม 2563) จำนวน 82,755 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-*โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - เบิกเงินค่าอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม 2563 จำนวน 32,400 บาท **โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563 จำนวน 22,302 บาท ***โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เบิกค่าตอบแทน,เงินสมทบประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563) จำนวน 139,580 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ระดับความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมน้อมสำสึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศศร มหาภูมิภลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ (โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมน้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 75,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - เบิกงานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โครงการค่าใช้จายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 45,800 บาท - เบิกเงินจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลพิมพ์ภาพ) โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 4,200 บาท - เบิกเงินชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และตามฎีกาเลขที่ 1205/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จำนวน 60,000 บาท - เบิกเงินจ้างเหมาการแสดง จำนวน 6 ชุด โครงการค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ เลขที่บัญชี 927-7-03396-6 จำนวน 15,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ชลอการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 - เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

*โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภัตตาหารเช้าและเพลถวายพระภิกษุสงฆ์ **จัดซื้อชุดเครื่องไทยทานจำนวน 9 ชุด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทร จำนวน 8,100 บาท **จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร จำนวน 43,050 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 26 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 34 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 40 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 29 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 39 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 8 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 19 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 16 เลขหมาย 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 30 เลขหมาย 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 27 เลขหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 161 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 แล้วเสร็จครบถ้วน 100% จำนวน 276 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(22) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำ * วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 17 ชุมชน (ยอด 107,772 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน *วันที่ 6 มกราคม 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 22 ชุมชน (ยอด 141,389 บาท) *วันที่ 20 มกราคม 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 26 ชุมชน (ยอด 169,300.75 บาท) *วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 29 ชุมชน (ยอด 185,269 บาท) *วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 26 ชุมชน (ยอด 162,912 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน *วันที่ 30 เมษายน 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 30 ชุมชน (ยอด 185,277.55 บาท) *วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 24 ชุมชน (ยอด 153,355.64 บาท) *วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 25 ชุมชน (ยอด 156,899 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

*โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2563 จำนวน 520,051.06 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(23) ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

*โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - วันที่ 31 มกราคม 2563 เบิกค่าตอนแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 2,800 บาท - วันที่ 31 มีนาคม เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 7,000 บาท )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6-10 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(24) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(25) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน -จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 -จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
-จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
-จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง ค่าเป้าหมาย ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สนค.

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6608/5947 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด ค่าเป้าหมาย 2 เดือน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100 - ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
- ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ร้อยละ 100
- ร้อยละของการบังคับภาษี ร้อยละ 100

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 0
3
0.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำรวจ 2. แจ้งส่งจดหมายให้ผู้เสียภาษีมาตรวจสอบข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของกรรมสิทย์ให้ถูกต้อง 3. แจ้งราคาประเมินและชำระภายใน 30 สิงหาคม 2562 4. จัดเก็บภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด 5. จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 20,897 ราย เป็นเงิน บาท ตามเป้าหมายกำหนดให้จัดเก็บได้ จำนวน ราย เป็นเงิน บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **