ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูล หัวข้อที่จะเสนอนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำโครงการ แอพพลิเคชั่น Line@ แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้มาต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันหมดอายุของสถานประกอบการทุกประเภท 2. จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการความยาว 5 นาที 2. นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชุมวางแผนการทำงานโดยบูรณาการร่วมกับ สนน. สนย. สจส. สวล. และสนท. 2. สำรวจพื้นที่คลองลาดพร้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ความยาว 4,600 เมตร พร้อมกำหนดภารกิจที่ดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย พร้อมรายละเอียดสภาพพื้นที่ของจุดที่มีปัญหาอุุปสรรค 3. จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจัน่ทร์ และวันพุธ 4. จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง 2. ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง 3. สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อพักไขมันสำหรับบ้านเรือยริมคลอง 7. สร้างเครือข่าวกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษฺ์คลองลาดพร้าว"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง 2. ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง 3. สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อพักไขมันสำหรับบ้านเรือยริมคลอง 7. สร้างเครือข่าวกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษฺ์คลองลาดพร้าว"

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

3. สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาสมในเวลากลางคืน 4.ตรวจสอบท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย(เอกชน) 5. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอินบริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อพักไขมันสำหรับบ้านเรือยริมคลอง 7. สร้างเครือข่าวกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษฺ์คลองลาดพร้าว" 8. จัดทำจุดเช็คอินที่บริเวณวัดใหม่เสนานิคม และบริเวณวัดลาดพร้าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

80 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 1.1 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตลาดพร้าว 1.2 บัญชีรายการข้อมูล 1.3 ขอเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน คือ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่การปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 1.1 คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 1.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด