ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50300000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรม และขอข้อมูลผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อการจัดอบรมอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตบางคอแหลมจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพ 2แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเชิญผู้ประการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับยาสูบ - ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยไม่เพิ่มวงเงิน จากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2564 และวันที่ 29 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 3. จัดทำหนังสือเชิญนักเรียนเข้่าร่วมกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดราชสิงขร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษของบุหรี่มากขึ้น กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 100 คน 4.จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางคอแหลม ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทร์บรรจง ชั้น ๙ สำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 100 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทุกโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(3) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :22.49

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.60

100 / 100
2
15.00

0 / 0
3
22.49

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ - ประเภทมูลฝอยรีไซเคิล ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 978.98 ตัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 960 ตัน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 979.29 ตัน รวมประเภทมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2,918.27 ตัน - ประเภทมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 326.12 ตัน มูประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 315.60 ตัน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 326.12 ตัน รวมประเภทมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 967.84 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ - ประเภทมูลฝอยรีไซเคิล ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 979.60 ตัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 884.21 ตัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 979.12 ตัน รวมประเภทมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2,842.93 ตัน - ประเภทมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 326.43 ตัน มูประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 294.57 ตัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 326.56 ตัน รวมประเภทมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 947.56 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถจัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ - ประเภทมูลฝอยรีไซเคิล ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 950.40 ตัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 979.60 ตัน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 949.50 ตัน รวมประเภทมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 2,879.50 ตัน - ประเภทมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 315.84 ตัน มูประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 326.43 ตัน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 319.50 ตัน รวมประเภทมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 961.77 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ คำสั่งและออกสำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางคอแหลมประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการแก้ไขจนพ้นสภาพเสี่ยงภัยแล้ว จำนวน 14 จุด จึงได้แจ้งสำนักเทศกิจขอลกจุดเสี่ยงภัยจากเดิม 25 จุด ลดลงเหลือ 11 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... .ให้เจ้าหน้าที่ทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่นงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวันและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในจุดเสี่ยงภัยทางถนน 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นเสี่ยงภัยเป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งลงชื่อในสมุดปฏิบัตืงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 25/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน เช้า - เย็น และตรวจจุดเสี่ยงภัยอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 7 ดวง - เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าได้จำนวน 15 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ทั้งหมด 317 ดวง เฉพาะเดือนมีนาคม 2564 ตำเนินการได้ 265 ดวง ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดกิจกรรมที่ 1 และขอเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขออนุมัติวันจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยอละยาเสพติด - วันศุกร์ที่ 30 เมษา 64 ณ ประชุมอินทร์บรรจงชั้น 9 สำนักงานเขตบางคอแหลม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบการระบายน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบการระบายน้ำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :94.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
85.00

0 / 0
3
94.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขุดลอกเลน - ดาดท้องคลอง และติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(8) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง ขยาย ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง ขยาย ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-.ขออนุมัติกรรมการพิจารณาราคากลาง -ประกาศขายแบบ -ยื่นเอกสารเสนอราคา -ตรวจร่่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามสัญญา ปรับปรุงซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ดำเนินการตรวจรับแล้ว และปรับปรุงถนนพระรามที่ 3 ซอย 14 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปรับปรุงซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว -ปรับปรุงถนนพระรามที่ 3 ซอย 14 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - อยู่ระหว่างลงหินคลุกทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(9) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางคอแหลม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางคอแหลม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ -จัดทำแผนสำรวจชุมชนและขออนุมัติแผน -เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม -จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมแล้วเสร็จ และจะปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด จึงทำให้มีการชะลดการดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
38.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๓๒ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๐๖ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๓๒๕ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๖๖ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๒๙๔ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๔๕๘ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๙,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ๘,๖๕๐.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน ๗๘ แห่ง ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหารและวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) จำนวน ๕๐๙ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีเจือปนในอาหารและวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) จำนวน ๔๕๖ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๕,๔๕๐.- บาท และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๓,๔๔๐.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ๖๗๕.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

100 / 100
2
31.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติแผนการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) 2. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการอาหารเพื่อให้เกิดความตระหนักในการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 32 แห่ง 3. ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารที่มีการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 28 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการอาหารเพื่อให้เกิดความตระหนักในการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 66 แห่ง 2. ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารที่มีการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการอาหารเพื่อให้เกิดความตระหนักในการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 78 แห่ง 2. ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารที่มีการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 45 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(12) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
5.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ลงพื้นที่สำรวจคลองและปัญหาที่พบ 2.ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการฯ โครงการ เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ - บริหารจัดการขยะ ติดตะแกรงขยะ - สำรวจไฟฟ้า กล้อง CCTV และซ่อมแซมสะพานให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาจุดเช็คอิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม - สำรวจข้อมูลเบื้องต้นวันที่ 8 มกราคม 2564 - ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง และผู้บริหารลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองสวนหลวง 2 - ประชุมโครงการ ณ ที่ทำการชุมชน วันที่ 14 มกราคม 2564 , เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2564 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุด Check in 1 จุด - ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบ้านเรือน ริมคลองให้สวยงามหรือมีสภาพดีขึ้น องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด - มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ห้ามทิ้งขยะลงคลอง โดยการเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กำจัดวัชพืชในคลองเปิดทางน้ำไหลตามจุดที่มีน้ำท่วมขัง - เก็บขยะบริเวณทางเดินริมคลองตลอดแนวคลอง -จัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ครั้ง14 ม.ค.64 , 18 ก.พ.64 , 11 มี.ค.64 , 8 เม.ย.64 ,23 เม.ย.64 - ติดตั้งตะแกรงเหล็กหน้ามัสยิดอัลอะติ๊ก,แยกคลองสวนหลวง, สามแยกปลายคลองสวนหลวง,ปากซอยเจริญกรุง 85แยก 16 องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย - สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธามีการตรวจสอบและซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตกและสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น -เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ได้มีการสำรวจ เพื่อให้เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างบริเวณข้างมัสยิดอมันนถมิต 2. พื้นที่ว่างบริเวณริมถนนพระรามที่ 3 (ก่อนถึงแยกเจริญราษฎร์) 3. พื้นที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 449/40 ซ.เจริญกรุง 107 แยก 15/1-5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างบริเวณริมถนนพระรามที่ 3 ข้างร้านทวีผลวัสดุ 2. พื้นที่ว่างบริเวณข้างหมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ ซอยเจริญกรุง 77 3. พื้นที่ว่างบริเวณซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. พื้นที่ว่างบริเวณซอยเจริญกรุง 77 ท้ายหมู่บ้านกัญญาเฮาส์ 2. พื้นที่ว่างบริเวณริมคลองบางโคล่น้อย ถนนพระรามที่ 3 3. พื้นที่ว่างบริเวณริมคลองบางโคล่น้อย หลังร้านรัชดา จัดสวน ถนนพระรามที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(14) จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงในพื้นที่เขตบางคอแหลม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงในพื้นที่เขตบางคอแหลม

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง/ปี

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1.เสียงตามสายของชุมชน 2.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4. LINE 5. FACEBOOK

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1.เสียงตามสายของชุมชน 2.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4. LINE 5. FACEBOOK

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1.เสียงตามสายของชุมชน 2.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4. LINE 5. FACEBOOK

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(15) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย/สำนักงานเขต

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย/สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางคอแหลม จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมการประชุม ครั้งที่ 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมการประชุม ครั้งที่ 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(16) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :8.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
6.00

0 / 0
3
8.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ครั้งที่ 1 - 2 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 176 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่1,2 จำนวน 250 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน ครั้งที่ 3-4 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่3,4 จำนวน 250 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ครั้งที่ 5-6 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 61 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 6 วันที่ 7 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 85 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่3,4 จำนวน 200 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 7-8 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 7วันที่ 3 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ณ ชุมชนสวนหลวง 1 ครั้งที่ 8 วันที่ 4 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 92 คน 3.จำหน่ายอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประชาชนในชุมชน จำนวน 80 ร้าน 4.ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ครั้งที่ 7,8 จำนวน 150 แผ่น ,เสียงตามสายในชุมชน ,Facebook และLine ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด