ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ปี 2563 ๑. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ปี 2563 ๑. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1 สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 131 แห่ง เกี่ยวกับประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำเสีย ไตรมาสที่ 2 สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนินดน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 131 แห่ง เกี่ยวกับประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำเสีย ปัจจุบันสำรวจได้ 77 ราย ไตรมาสที่ 3 สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 131 แห่ง เกี่ยวกับประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำเสีย ปัจจุบันสำรวจได้ 115 ไตรมาสที่ 4 1. สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 131 แห่ง เกี่ยวกับประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำเสีย พบว่ามีการเลิกกิจการไปบางส่วน เหลือสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 123 แห่ง 2.ส่งข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในสถานประกอบการ จำนวน 131 แห่ง ลงใน google from ของสำนักระบายน้ำ 3.ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 123 แห่ง 4.ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 5.ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักระบายน้ำตามหนังสือ ที่ กท7404/4473 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.17


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.53

100 / 100
2
5.30

100 / 100
3
8.99

100 / 100
4
10.17

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนตุลาคม 2562 ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนวัดเพลง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนมะพราวคู่ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนวัดสิงห์ ได้ปริมาณขยะอันตราย ในเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ - หลอดไฟ 82 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 800 กก. รวม 1,310 กก. ..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนพฤศจิกายน ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนอยุ่ดีร่วมในพัฒนา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนคลองสวนพริก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนวัดภคินีนาถ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนร่วมพัฒนาจรัญฯ 65 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 500 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 400 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 530 กก. รวม 1,530กก. การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนธันวาคม ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางพลัด วันที 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนดวงดี วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดทอง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ชุมชนชินศรี 91 วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนมกราคม ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 5 มกราคม 2563 ชุมชนจรัญวิถี 74 วันที 12 มกราคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอย 79 วันที่ 19 มกราคม 2563 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 500 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 200 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 80 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 100 กก. รวม 880กก. -การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนเติมสุข วันที 9 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบางพลัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบวรมงคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 50 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 50 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 230 กก. รวม 460กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในเดือนมีนาคม การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดวิมุตยาราม วันที่ 8 มีนาคม 2563 ชุมชนสวนปรก วันที่ 15 มีนาคม 2563 ชุมชนสะพานไม้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 350 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 240 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 650 กก. รวม 1,240 กก. ในเดือนเมษายนไม่สามารถประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากติดมาตราการการป้องกันโควิด และขยะอันตรายอยู่ในหว่างการรวบรวม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 150 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก. - อื่น 60 กก. รวม 660 กก. ในเดือนพฤษภาคมไม่สามารถประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากติดมาตราการการป้องกันโควิด และขยะอันตรายอยู่ในหว่างการรวบรวม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 150 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก. - อื่น 60 กก. รวม 660 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในเดือนมิถุนายน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนคลองมะนาว วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 400 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 440 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,300 กก. - อื่น 10 กก. รวม 2,150 กก. ในเดือนกรกฎาคม..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางพระครู วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 320 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก. - อื่น 300 กก. รวม 2,620 กก. ในเดือนสิงหาคม.การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 85 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 320 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก. - อื่น 300 กก. รวม 2,620 กก. ในเดือนกันยายน : ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ วันที่ 27 กันายายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 210 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,030 กก. - อื่น - กก. รวม 1,540 กก. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ปี 2563 ๒. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปี 2563 ๒. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :16.25


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
16.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นโครงต่อเนื่องจึงสามารถผลิตผลิตน้ำขยะหอมได้ทันที โดยผลิตได้ 4.8 ตัน ซึ่งงบประมาณใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนคลองสวนพริก มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คนโดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้าน รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังพลาสติก ,กากน้ำตาล,หัวเชื้อ เดือนพฤศจิกายน 2562 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.68 ตัน และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ เดือนธันวาคม 2562 .ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.60 ตัน และในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนแสงทอง โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และได้ทำการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย - กากน้ำตาล(โมลาท) 28 แกลลอน 17,500บาท - N70 ขนาด 1 กก. จำนวน 60 กก. 6,000 บาท - หัวเชื้อEM จำนวน 150 ลิตร 12,000 บาท - กะละมังสแตนเลส จำนวน 2 ใบ 1,000 บาท - ไม้พาย จำนวน 2 อัน 300 บาท - ถังพลาสติกอย่างดีขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 12 ใบ 13,200 บาท รวม 50,000 บาท เดือนมกราคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.66 ตัน และในวันที่ 11 มกราคม 2563 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังพลาสติก ,กากน้ำตาล,หัวเชื้อ / เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.72 ตัน และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังพลาสติก ,กากน้ำตาล,หัวเชื้อ / เดือนมีนาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.37 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ชุมชนบ้านปูน ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ดังนี้ / เดือนเมษายน 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.66 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ในชุมชนวัดเทพนารี ในวันที่ 14 เมษายน 2563 / เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.66 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศที่ชุมชนมัสยิดบางอ้อ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 / เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.6 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนศรีคลองมะนาว 28 กรกฎาคม 2563มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1 เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.36 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัยคลองบางพระครู 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.36 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญฯ 85 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอย 79 เดือนกันยายน 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.36 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ วันที่ 27 กันยายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) ปี 2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปี 2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มืถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ ๗) สวนหลวงพระราม ๘ และบริเวณใต้สะพานพระราม ๘ ๘) ถนนเลียบทางรถไฟ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ปี 2563 ๔. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยคิดจากตัวชี้วัดร้อยละ 60
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ปี 2563 ๔. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยคิดจากตัวชี้วัดร้อยละ 60

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :66.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
66.29

100 / 100
3
66.29

100 / 100
4
66.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ เสนอ โครงการ 2. จัดประชุม หารือ แนวทาง การพัฒนาศักยภาพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.ดำเนินการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตามกิจกรรมที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 931,000.00 25 % 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00 20 % 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม 3,970,000.00 15 % 4. แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช 26.81 % 5. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง 25 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 6% 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00 คิดเป็นร้อยละ 23 % 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม 3,970,000.00 คิดเป็นร้อยละ 21 % 4.แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชคิดเป็นร้อยละ 89.76 % 5.กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง คิดเป็นร้อยละ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00 ยกเลิกโครงการ3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม 3,970,000.00 อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุมเพื่อขยายเวลา 88 วันคิดเป็นร้อยละ 25 % 4.แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืช ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง คิดเป็นร้อยละ 85%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00 ยกเลิกโครงการ3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม 3,970,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 27 % 4.แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืช ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ปี 2563 ๖. - ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ปี 2563 ๖. - ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม 
- จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 100 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.24

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้ -สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ปี 2563 ๗. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ปี 2563 ๗. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหารเพื่อให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 232 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหารเพื่อให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 255 ราย และมีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 255 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหารเพื่อให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 255 ราย และมีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 255 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหารเพื่อให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 255 ราย และมีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 255 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(9) ปี 2563 ๘. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ปี 2563 ๘. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.91

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.91

100 / 100
3
4.75

100 / 100
4
4.91

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และได้ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด ไตรมาสที่ ๑ ระดับความ พึงพอใจ = 4.50 ไตรมาสที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ = 4.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และได้ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด ไตรมาสที่ ๑ ระดับความ พึงพอใจ = 4.50 ไตรมาสที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ = 4.91 ไตรมาสที่ ๓ ระดับความพึงพอใจ = 4.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ นาย ประจำจุดจับปรับหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่สาธารณะ และได้ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้่งจับ-ปรับของสำนักงานเขตบางพลัด ไตรมาสที่ ๑ ระดับความ พึงพอใจ = 4.50 ไตรมาสที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ = 4.91 ไตรมาสที่ ๓ ระดับความพึงพอใจ = 4.75 ไตรมาสที่ ๔ ระดับความพึงพอใจ = 4.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) ปี 2563 ๙. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ปี 2563 ๙. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในหว่างการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย และจากการสำรวจพบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 จุดในใตรมาสแรก 1.ที่ว่างซอยจรัญฯ46ติดทิวริเวอร์เพลส จำนวน ขนาดพื้นที่ :ไร่:4 งาน:3 วา:23.00 2.ที่ว่างซอยพระปิ่นเกล้า2 ขนาดพื้นที่ ไร่:0 งาน:2 วา:32.00 3.ที่ว่างแยกบางพลัด(ฝั่งเต็นท์บุญส่ง) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:25.00 4.ที่ว่างซอยจรัญฯ 71 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:96.00 5.ที่ว่างริมคลองเตาอิฐ(ฝั่งซอยจรัญฯ89) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:92.00 6.ที่ว่างซอยจรัญฯ84/1 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:0 วา:21.00 7. ที่ว่างปากซอยจรัญฯ 42 ขนาดพื้นที่ :ไร่:2 งาน:3 วา:46.00 8. ที่ว่างติดอู่ต่อเรือข้างสน.บวรมงคล ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:41.00 9. สวนส้มโอซอยจรัญ 91 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:1 วา:32.00 10. ที่ว่างซอยจรัญฯ 69 แยก 4 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:1 วา:27.00 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในหว่างการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย และจากการสำรวจพบพื้นที่เป้าหมายเพิ่มอีก จำนวน 3 จุดจากในใตรมาสแรก 1. ที่ว่างซอยจรัญฯ 89 แยก 6 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:93.00 2. ที่ว่างซอยจรัญฯ 89 แยก 12 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:00.00 3. ที่ว่างซยอจรัญฯ 85 (สกุลชัย6) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:73.00 รวมทั้งหมด 13 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการครบแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่สอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการครบแล้วตั้งแต่ไตรมาสแรก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) ปี 2563 ๑๐.๒ จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ปี 2563 ๑๐.๒ จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 1 ประสานสถานที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเนื้อหากิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 1 วันที่ 31 ม.ค.63 ณ วัดรวกบางบำหรุ ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ศาลประชาคมมัสยิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ ดำเนินการพิจารณาสถานที่และกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดภูมิปัญญาคนที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญา 4 ภูมิปัญญา 1.นายเควิล โพธิ์ทอง ขนมกระยาสารท 2.นางสมศรี ฉิมพาณิชย์ ของใช้จากเศษวัสดุ 3.นายจิรวัฒน์ ประทุมพวง กระบี่กระบอง 4.นายอคิระ ไวยคีรี นาฏศิลป์โขน จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ 4 ภูมิปัญญา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ สถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นๆ -ขนมกระยาสารท วันที่ 31 ม.ค.63 ณ ศาลาวัดรวก -ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 19 ก.พ.63 ณ ศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ -กระบี่กระบอง วันที่ 30 มิ.ย.,11 ก.ย. 63 63 ณ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลนี -นาฏศิลป์โขน วันที่ 30 ส.ค.63 ณ วัดเทพากร ครั้งที่ 2 เฟสบุ๊ค ฝ่ายพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 3 เฟสบุ๊ค สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 4 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 30 ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ปี 2563 ๑๐.๑ จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดนี้บันทึกใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ สยป. ตรวจและทำหายจากระบบเดลี่แพลน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ปี 2563 ๑๐.๑ จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดนี้บันทึกใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ สยป. ตรวจและทำหายจากระบบเดลี่แพลน)

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 1 วันที่ 31 ม.ค.63 ณ วัดรวกบางบำหรุ ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ศาลประชาคมมัสยิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญาคนที่ 3 วันที่ 30 มิ.ย.63 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญา 4 ภูมิปัญญา 1.นายเควิล โพธิ์ทอง ขนมกระยาสารท 2.นางสมศรี ฉิมพาณิชย์ ของใช้จากเศษวัสดุ 3.นายจิรวัฒน์ ประทุมพวง กระบี่กระบอง 4.นายอคิระ ไวยคีรี นาฏศิลป์โขน จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ 4 ภูมิปัญญา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ สถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นๆ -ขนมกระยาสารท วันที่ 31 ม.ค.63 ณ ศาลาวัดรวก -ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 19 ก.พ.63 ณ ศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ -กระบี่กระบอง วันที่ 30 มิ.ย.63 ณ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลนี -นาฏศิลป์โขน วันที่ 30 ส.ค.63 ณ วัดเทพากร ครั้งที่ 2 เฟสบุ๊ค ฝ่ายพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 3 เฟสบุ๊ค สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 4 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 30 ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(13) ปี 2563 ๑๑. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ปี 2563 ๑๑. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ดำเนินการ ประสานสถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดเนื้อหากิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมแผนทางการเงินของผู้เข้ารับการอบรม(บ/ช รายรับ – รายจ่าย ช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมแผนทางการเงินของผู้เข้ารับการอบรม(บ/ช รายรับ – รายจ่าย ช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยทางการเงินและกิจกรรมการออมและบริหารจัดการเงิน ให้กับนักเรียน โรงเรียนบูรณวิทย์ เมื่อวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 จำนวน 800 คน มีนักเรียนวางแผนทางการเงินจำนวน 42 คน คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.25

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) ปี 2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :69.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
69.90

100 / 100
4
69.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการส่งประกาศกทม.เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และกำหนดการทดสอบฯให้กับโรงเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินการสอบ โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ขอสำนักงานเขต เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อใช้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน โดยทำการทดสอบในวันที่ 6 ธ.ค. 62 และดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักการศึกษา ในวันที่ 13 ธ.ค. 62 รวมถึงดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มใหักับนักเรียนระดับชั้นป.6และม.3 ในวันธรรมดาช่วงเช้า และวันเสาร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันธรรมดาช่วงเช้าและวันเสาร์ ถึงเดือนม.ค. 63 และดำเนินการให้นักเรียนเข้าทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 63 ณ สนามสอบร.ร.วัดบางพลัด , ร.ร.วัดรวก และร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจากสทศ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้โรงเรียนนำไปคำนวรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อใช้คำนวณตัวชี้วัดเจรจาตกลงของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ (ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลว. 7 เม.ย. 63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้ยกเลิกโครงการที่มีการรวมตัวของครู นักเรียน จำนวนมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019) ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ โดยโรงเรียนดำเนินการมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละโรงเรียน ร่วมบูรณาการความคิดกับนักเรียน เพื่อแนะนำแนวทางดำเนินงานสร้างสรรค์ผลการเรียนรู้ในแต่สาระวิชา นักเรียนสามารถนำนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีผลงานเพื่อการเรียนรู้ตามขนาดของโรงเรียน (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลงานจำนวน 1 ผลงาน/โรงเรียน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(15) ปี 2563 ๑๓. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ปี 2563 ๑๓. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธ.ค. 62 ณ ลานสำนักงานเขตบางพลัด และวันที่ 3 ธ.ค. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ คลองวัดบวรมงคลฝั่งใต้ และเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีความร่วมมือของเครือข่ายวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยกเลิกกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ใช้งบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 4,5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.62 ณ สำนักงานเขตบางพลัด - ยกเลิกกิจกรรมในวันผู้สูงอายุเนื่องจากสถานการณ์โควิท - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิ.ย.63 ณ สำนักงานเขตบางพลัด ประกอบด้วยการถวายพระพร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เติมตู้ปันสุข และมอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส -จัดกิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิ.ย.63 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม 8 - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 ก.ค.63 ณ สำนักงานเขตบางพลัด ประกอบด้วยการถวายพระพร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาคลองบางรัก - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 ส.ค. 63 ณ สำนักงานเขตบางพลัด ประกอบด้วยการถวายพระพร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอัคคีภัย โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทาง จำนวน 2 ช่องทาง - ผ่านตัวแทนชุมชน(คณะกรรมการชุมชน) - จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมในระบบออนไลน์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(16) ปี 2563 ๑๔. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ปี 2563 ๑๔. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.62 รวม 30 จุด 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.62 รวม 26 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.63 รวม 19 จุด 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.63 รวม 15 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.63 รวม 22 จุด 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.63 รวม 18 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขอเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย.63 รวม 24 จุด 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย.63 รวม 13 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(17) ปี 2563 ๑๕. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเขต
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ปี 2563 ๑๕. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลประสานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อดำเนินการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณกิจการเด็กและเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รับสมัครอาสาสภาเยาวชน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน พ.ค.63 และมอบงานให้อาสาดำเนินการ ดำเนินการหารือเพื่อจัดเวทีให้กับเด็กและเยาวชนในเขตบางพลัด ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(18) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ไตรมาสที่ 1 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 2. ไตรมาสที่ 2 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 3. ไตรมาสที่ 3 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ยกเลิก/ชะลอโครงการจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จาก 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 4. ไตรมาสที่ 4 โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด 35 โครงการ ยกเลิกโครงการจำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ จาก 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(19) ปี 2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ผ่านการอบรม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.68

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.68

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

100 / 100
4
4.68

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(20) ปี 2563 ๑๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 ๑๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา ที่จะต้องออกใบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมกำหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เนื่องจากอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจะออกแบบ ภ.ด.ส.4 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายตามกำหนดที่เลื่อนออกไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) จำนวน 6,398 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) จำนวน 6,436 ราย , จัดทำบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน 5,068 ราย -พนักงานเจ้าหน้าที่รับชำระภาษีและรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีกรณีภาษีไม่ถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ปี 2563 ๑๗.๒ ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 ๑๗.๒ ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้งจัดทำหนังสืแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชำระ ภายหลังเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงชำระภาษี เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาตามที่กระทรวงมหาดไทยหนังสือ ขยายระยะเวลาในปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างกองกรายได้หารือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด กับ สยป. ตามรายงานการประชุมแนวดิ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จะดำเนินการบังคับภาษีได้ หลักจากสิ้นสุดขั้นตอนการชำระเงิน (หลังเดือนสิงหาคม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยังไม่มีการติดตามเร่งรัดการบังคับภาษี เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางพลัดได้ส่งคำขออุทรธ์ ตัวชีวัดร้อยละการบังคับภาษี ตามหนังสือที่ กท 7405/164 ลว. 8 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด