ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ปี 2564 ๘. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 50
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายบุหรี่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการจำหน่ายบุหรี่เข้าร่วมประชุม 2.จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด เวลา 13.00 – 16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องโทษของบุหรี่ อย่างน้อย จำนวน 100 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ปี 2564 ๑๒. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 50
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.63 รวม 25 จุด 2. ดำเนินการลงจุดที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.63 รวม 15 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.64 รวม 24 จุด 2. ดำเนินการลงจุดที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.64 รวม 15 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 64 รวม 25 จุด ดำเนินการลงจุดที่มีการขออนุญาตตั้งแต่เดือนเม.ย.64-มิ.ย.64รวม 15จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :9.09


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.04

100 / 100
3
2.22

0 / 0
4
9.09

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 46 โครงการ ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 43 โครงการ ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ ชะลอ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการจาก 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 43 โครงการ ยกเลิก จำนวน 17 โครงการ ชะลอ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการจาก 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(4) ปี 2564 ๖. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ ในรูปแบบระบบสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ปี 2564 ๖. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 50
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 123 ราย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 25 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 123 ราย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 62 ราย 2.ลงรหัสประจำบ้านของแหล่งกำเนิดน้ำเสียใน google form ของสำนักระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด ปัจจุบันดำเนินการได้ 105 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) ปี 2564 ๗. ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปี 2564 ๗. ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 50
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ ๗) บริเวณใต้สะพานพระราม ๘ ๘) ถนนเลียบทางรถไฟ ๒. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการ จราจรหน้าโรงเรียน ๖ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดบางพลัด ๒) โรงเรียนบูรณวิทย์ ๓) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ๔) โรงเรียนพิมลวิทย์ ๕) โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ๖) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ ๗) สวนหลวงพระราม ๘ และบริเวณใต้สะพานพระราม ๘ ๘) ถนนเลียบทางรถไฟ ๒.จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดบางพลัด ๒) โรงเรียนบูรณวิทย์ ๓) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ๔) โรงเรียนพิมลวิทย์ ๕) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๖) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ ๗) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ ๗) สวนหลวงพระราม ๘ และบริเวณใต้สะพานพระราม ๘ ๘) ถนนเลียบทางรถไฟ ๒.จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดบางพลัด ๒) โรงเรียนบูรณวิทย์ ๓) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ๔) โรงเรียนพิมลวิทย์ ๕) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๖) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ ๗) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ปี 2564 ๙. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ปี 2564 ๙. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :68.96


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
68.96

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด 2.อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบของการจัดกิจกรรม กำหนดการ และสถานที่ 3. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. พิจารณารูปแบบของการจัดกิจกรรม กำหนดการ และสถานที่ 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ รร.วัดอาวุธวิกสิตาราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 160 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ปี 2564 ๑๐. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ปี 2564 ๑๐. ร้อยละของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตบางพลัด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 50
3
95.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ปฏิบัติงานการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 11 ครั้ง -ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน จำนวน 16 ครั้ง 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้านการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (ประชาสัมพันธ์เตาเผาศพ) จำนวน 5 ครั้ง 3.ปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ (ตรวจสถานีบริการน้ำมัน) จำนวน 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง 2.ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย จำนวน 5 ครั้ง 3.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตรวจเตาเผาศพ) จำนวน 5 ครั้ง 4.ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ปี 2564 ๑๑. ร้อยละของชุมชนที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ปี 2564 ๑๑. ร้อยละของชุมชนที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.25

100 / 100
2
95.83

100 / 50
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมตรวจสอบดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายในชุมชน 48 ชุมชน มีชุมชนที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 39 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมตรวจสอบดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายในชุมชน 48 ชุมชน มีชุมชนที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมตรวจสอบดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายในชุมชน 48 ชุมชน มีชุมชนที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ครบ 48 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(9) ปี 2564 ๑๓. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2564 ๑๓. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.18

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.55

100 / 50
3
20.18

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมจากฐานภาษี ปี 2563 ณ ปัจจุบัน (จำนวน 375 ราย) ยังไม่มียอดจัดเก็บ เนื่องจากมีการขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ซึ่งให้ขยายเวลาถึงเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ปัจจุบันจัดเก็บได้ 2,949,410.84 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ปัจจุบันจัดเก็บได้ 9,082,510.75 บาท (ยอด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด