ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50390000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ลดลงร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมสถิติร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการออกตรวจพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกวดขัน ตรวจสอบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการออกตรวจพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานกวดขัน ตรวจสอบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการออกตรวจพื้นที่ ไม่มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :9.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดินรณรงค์ ฯ 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวน 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2560  (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :24.93


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.90

100 / 100
2
16.11

100 / 100
3
24.93

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 9,924.09 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ ตค.63- กพ. 64 17,946.49 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - พ.ค.64 ได้ 27,771.96 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนตุลาคม 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 5 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 4 แห่ง เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 23 ืพฤศจิกายน 2563 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนมกราคม 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 5 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 5 แห่ง เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกตรวจสถานประกอบการ เดือนเมษายน 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 4 แห่ง เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 4 แห่ง เดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) -ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
20.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมเป็นประจำทุกเดือน 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 155 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 30 ดวง 2.ติดตั้งไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 4 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 1 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมเป็นประจำทุกเดือน 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 155 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 97 ดวง 2.ติดตั้งไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 4 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน - ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมเป็นประจำทุกเดือน 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 155 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 52 ดวง 2.ติดตั้งไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 4 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 1 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมเป็นประจำทุกเดือน 1.ซ่อมแซมไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 155 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 22 ดวง 2.ติดตั้งไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 4 ดวง ดำเนินการได้ จำนวน 2 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมงานเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโรค (26 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) จำนวนคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :คลอง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนงาน/โครงการแล้ว อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองในพื้นที่ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ -คลองแสนแสบ -คลองตัน -คลองพระโขนง โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองแสนแสบ -ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ -สำรวจและประสานการไฟฟ้าฯเพื่อดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน -สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น -จัดเก็บขยะวัชพืช ขุดคลอง และดูแลสภาพคลอง -จัดเก็บขยะริมคลอง และรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ท่าน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน -วาดภาพบริเวณแนวกั้นรั้วปูนท้ายซอยแสงเงิน และปรับปรุงสวนหย่อมจุดกลับรถใต้สะพานทองหล่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองในพื้นที่ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ -คลองแสนแสบ -คลองตัน -คลองพระโขนง โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองตัน -ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ -สำรวจและประสานการไฟฟ้าฯเพื่อดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน -สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น -จัดเก็บขยะวัชพืช ขุดคลอง และดูแลสภาพคลอง -จัดเก็บขยะริมคลอง และรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ท่าน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน -เชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของสะพานข้ามไปหมู่บ้านผกามาศมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและทาสีสะพาน ให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองในพื้นที่ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ -คลองแสนแสบ -คลองตัน -คลองพระโขนง โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองพระโขนง -ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ -สำรวจและประสานการไฟฟ้าฯเพื่อดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน -สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น -จัดเก็บขยะวัชพืช ขุดคลอง และดูแลสภาพคลอง -จัดเก็บขยะริมคลอง และรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ท่าน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน -ดำเนินการร่วมกับสำนักการระบายน้ำดำเนินการปรับปรุงทาสีสะพานทางเดินใกล้สะพานพระโขนงให้สวยงาม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.98


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
48.96

100 / 100
3
85.98

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ การอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ การอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ การอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 4,200 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 6,000 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :โครงการ/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมกำหนดการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 8 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 8 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 8 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(14) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(15) ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา

หน่วยนับ :กลุ่ม/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กลุ่ม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(16) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมประสานการจัดกิจกรรมตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมประสานการจัดกิจกรรมตามโครงการครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(17) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(18) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างง และสิ่งปลชูกสร้างที่เป็นห้องชุด ในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศและแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างง และสิ่งปลชูกสร้างที่เป็นห้องชุด ในพื้นที่เขตวัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศและแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด