ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50400000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขอนุมัติโครงการ -จัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดซื้อตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 -จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดมาตรฐานปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารได้แก่ ร้านอาหาร 41 แห่ง มินิมาร์ท24 แห่ง เพื่อขอป้ายอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางแวก, คลองบางเชือกหนัง, คลองภาษีเจริญ - จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 3 คลอง - จัดทำรูปแบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลอง 3 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามโครงการ 2. จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปรับปรุงท่าน้ำสะพานทางเดินข้ามคลอง - ประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในชุมชนริมคลอง - รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน - สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 3. จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางเชือกหนัง วันที่ 3 มีนาคม 2564 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง จัดระเบียบสายสื่อสารที่ห้อยลงมากีดขวางทางสัญจร - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน - สำรวจพื้นที่ดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คลองภาษีเจริญ - อยู่ระหว่างดำเนินการ สร้างจุดเช็คอิน Check in ณ บริเวณวัดม่วง - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางแค - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านเฟซบุ๊คเขตบางแค - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วง กลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น (ทาสีราวกันตก) ยังไม่ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (ทั้งหมด 19 จุด แล้วเสร็จ 17 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จุด) คลองบางแวก - อยู่ระหว่างดำเนินการ สร้างจุดเช็คอิน Check in ณ บริเวณวัดบุณยประดิษฐ์ -อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางแค - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านเฟซบุ๊คเขตบางแค - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น (ทาสีราวกันตก) (ทั้งหมด 1 จุด ดำเนินการครบทุกจุดตามแผน) - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานหรือสภาพที่ดีขึ้น (ทั้งหมด 3 จุด แล้วเสร็จ 1 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 จุด) - ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง คลองบางเชือกหนัง - ดำเนินการการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in 1 จุด ณ หลังโรงเรียนบางเชือกหนัง -อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ - ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองบริเวณชุมชนทองพูนพัฒนา - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางแค - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านเฟซบุ๊คเขตบางแค - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น (ทาสีราวกันตก) (ทั้งหมด 3 จุด แล้วเสร็จ 3 จุด ) - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานหรือสภาพที่ดีขึ้น (ทั้งหมด 4 จุด แล้วเสร็จ 4 จุด ) - ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :97.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
97.83

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับสถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน ดำเนินโครงการกิจกรรมในสถานศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครครบ 4 ด้าน ได้แก้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย = จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมัย x 100 หารด้วย จำนวนนักเรียนระดับปฐมวันทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 1,262 x 100 หารด้วย 1,290 คิดเป็นร้อยละ 97.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตบางแค
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตบางแค

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขออนุมัติโครงการ เตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์และทำให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าทำเนียมและการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี พร้อมลงรหัสเลขบ้าน 11 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ) 2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (แจ้งการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ด้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว และลงนามในหนังสือตอบตกลง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งของการไฟฟ้าฯ) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว และลงนามในหนังสือตอบตกลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งของการไฟฟ้าฯ) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (รอใบประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากการไฟฟ้านครหลวง) 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวนถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1837 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้าฯ ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%) 2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 การไฟฟ้าฯ ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%) 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้าฯ ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%) 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งแล้ว เป็นเงิน 118,080.- บาท (ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560) 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวนถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ) 6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยกวงศาโรจน์ แยกย่อยมั่นมะโน ถนนบางแค แขวงบางแค (ได้รับงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-6-64 ลว. 20 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างการติดตัั้งของการไฟฟ้าฯ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

****ประจำเดือนตุลาคม 2563 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CC TV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2563 รวม 25 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 300 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2563 รวม 25 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 300 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2563 รวม 25 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 225 ครั้ง ****ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ 372 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง ****ประจำเดือนธันวาคม 2563 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563 รวม 2วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 384 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563 รวม 32 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ 384 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563 รวม 32 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 288 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

****ประจำเดือนมกราคม 2564 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564 รวม 1วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ 372 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง ****ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 28 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 336 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 28 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ 336 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 24 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 28 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 252 ครั้ง ****ประจำเดือนมีนาคม 2564 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2564 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 396 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2564 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 396 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2564 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 297 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

****ประจำเดือนเมษายน 2564 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 รวม 29 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 348 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 รวม 29 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 348 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 รวม 29 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 261 ครั้ง ****ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2564 รวม 30 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 360 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2564 รวม 30 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 360 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2564 รวม 30 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง ****ประจำเดือนมิถุนายน 2564 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง (จุดที่ติดตั้งตู้เขียว) จำนวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่สำนักงานเขตสำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 4 จุด 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม 102/1 2. หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค 4. บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสถานีตำรวจท้องที่สำรวจ (ติดตั้งตู้เขียว) พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 4 จุด 1. สวนบางแคภิรมย์ 2. ซอยร่มไทร 3. สะพานลอยสำเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย์ 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) (ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขออนุมัติโครงการ -ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและใช้ทรายที่ฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4.ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและใช้ทรายที่ฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4.ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางแค และหมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางแค พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและใช้ทรายที่ฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับโรคไข้เลือดออก 4. ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุโรคไข้เลือดออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้เผยแพร่ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้เผยแพร่ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) นักเรียนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
นักเรียนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างของบประมาณประจำงวดที่ 2 เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ จำนวน 8 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ / กิจกรรม ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดโนโลยีการเกษตร ประจำ แขวงหลักสอง - บางแค และ แขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 56 ราย จำนวน 3,859,040.28 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,006 ราย จำนวนเงิน 158,079.59 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 82 ราย จำนวนเงิน 998,889.60 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,144ราย จำนวนเงิน 5,016,009.47 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 196 ราย จำนวน 6,241,761.06 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,363 ราย จำนวนเงิน 234,265.23 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 999 ราย จำนวนเงิน 8,637,739.98 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2,390 ราย จำนวนเงิน 6,599,108.04 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 4,948 ราย จำนวนเงิน 21,712,874.31 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 295 ราย จำนวน 9,435,202.66 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,529 ราย จำนวนเงิน 258,758.64 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,992 ราย จำนวนเงิน 20,773,835.24 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13,651ราย จำนวนเงิน 15,293,653.49 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 17,467ราย จำนวนเงิน 45,764,491.03 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ และมีบางโครงการได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ มีบางโครงการได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ และมีบางโครงการได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ให้ชะลอการดำเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางแค - ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางแค - รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(1) ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป (2) ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป (3) สำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 (4) การนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 2564 (5) อยู่ระหว่างจัดทำแพลตฟอร์ม นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Forms

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์ เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :46.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
28.00

0 / 0
3
46.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 24,743,154.84 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 6,859,352.91 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 6,598,763.71 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 573,304.55 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " - บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 662,190.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 1,704,717.90 บาท รวมเบิกจ่าย " 41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 9,538,976.16 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 65,903,176.59 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 17,019,033.05 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 19,885,857.98 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,639,519.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,043,610.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 5,806,522.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 36,410,500.16 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,545,066.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 27,231,167.18 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 35,701,708.79 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,593,995.11 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 9,631,108.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 67,144,998.18 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
40.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ของสำนักงานเขตบางแค - จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางแค - รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือความต้องการจัดเก็บฐานข้อมูลรายการใหม่ตามแบบฟอร์มการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และคำอธิบายข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ดำเนินการนำเข้าข้อมูลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเริ่มนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(20) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.50

100 / 100
2
9.00

0 / 0
3
15.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์เรียนรู้ ณ สำนักงานเขต และให้ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์เรียนรู้ ณ สำนักงานเขต และให้ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(21) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขอนุมัติโครงการ -จัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดซื้อตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 -จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดมาตรฐานปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารได้แก่ ร้านอาหาร 41 แห่ง มินิมาร์ท24 แห่ง เพื่อขอป้ายอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด