ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :66.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.42

100 / 100
2
45.98

100 / 100
3
66.35

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการงานประจำทั้งหมด 48 โครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 25.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการงานประจำทั้งหมด 48 โครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 45.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการงานประจำทั้งหมด 48 โครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 66.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด