ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 45 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 44 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 44 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพื่มข้อมูลบางประเภท เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ตรวจวอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มข้อมูลบางประเภท เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบน้ำเสีย ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,036 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,208 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ 2 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 188 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,970 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,160 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ - ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 124 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,970 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,160 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ - ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 124 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละ 50 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละ 50 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสะพานสูง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการเป้าหมาย 2. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร และน้ำในสถานประกอบการ ตั้งแต่ ต.ค.63 - มี.ค.64 จำนวน 64 แห่ง ประชาสัมพันธ์การเข้าการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มให้มีการอบรม จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 10พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 งบประมาณที่ใช้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,579.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ ตั้งแต่ ต.ค.63 -มิ.ย.64 จำนวน 115 แห่ง เก็บตัวอย่างอาหารร่วมกับ บริษั นูโร เวอริทัส เอคิวแล็บ(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ต.ค 63- มิ.ยซ64 งบประมาณ ที่ใช้ไป ตั้งแต่งต.ค.63 - มิ.ย.64 เป็นเงิน 25,745.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(6) ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้างครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ผู้รับจ้างในการปรับปรุงสำนักงานเขตสะพานสูงแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2564 - สทศ. ได้กำหนดวันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ประกาศผลการสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบในวันที่ 22 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อย รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 - สำนักการศึกษา แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตแล้ว ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2874 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(8) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ได้ดำเนินการประชุมสภาเด็กเขตสะพานสูงสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 2. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตสะพานสูง ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 7,200 บาท 2. ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากไม่มีระเบียบในการเบิกจ่าย อยุ่ระหว่างรอระเบียบใหม่ 3.เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากไม่มีระเบียบในการเบิกจ่าย อยุ่ระหว่างรอระเบียบใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน - จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ เดือน ก.พ. 64 เป็นเงิน 7,200 บาท เดือน มี.ค. 64 เป็นเงิน 6,840 บาท เดือน เม.ย. 64 เป็นเงิน 9,600 บาท เดือน พ.ค. 64 เป็นเงิน 9,120 บาท รวมเป็นเงิน 32,760 บาท 2.เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(9) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :30.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการขออนุมัติเงินงวดแล้ว - ได้กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากรและสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาค่าวัสดุเกษตร - เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(10) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บภาษี ต.ค.- ธ.ค. 2563 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,626,808.34 บาท -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 2,577,163.94 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 454,713.84 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 1,197,494.06 บาท รวมทั้งสิ้น 5,856,180.18- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดจัดเก็บภาษี ม.ค.- มี.ค. 2564 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 443,535.89 บาท -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 2,249,716.78 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 16,222.52 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 4,710,802.2 บาท รวมทั้งสิ้น 7,420,277.35- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บภาษี เม.ย.- มิ.ย. 2564 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 443,535.89 บาท -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 2,249,716.78 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 16,222.52 บาท -ภาษีป้าย จำนวน 4,710,802.2 บาท รวมทั้งสิ้น 7,420,277.35- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด