ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50470000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ 2. หนังสือที่ กท 8404/500 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562ประสานฝ่ายโยธา และฝ่ายรายได้ สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 3. หนังสือที่ กท 8404/6218 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ส่งข้อมูนสถานประกอบการกลุ่มเป้าที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียถึงผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. หนังสือที่ กท 8404/258 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาบางนา บิ๊กซีบางนา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โรงแรมเอวาน่า โรงแรมเมเปิล โรงแรมไบรตันส์ โรงแรมอุดมสุข โรงแรม NW อาคารเดอะเทป บางนาเพลส และไบเทคบางนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการ เช่น โรงแรมเอวาน่า โรมแรมทอมสัน ไอดิโอ อุดมสุข ไอดิโอ บลูโคฟ คันทรีทาวเวอร์ เดอะสกาย เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. หนังสือที่ กท 8404/258 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ 2. หนังสือที่ กท 8404/3734 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้สำนักการระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)
   - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :19.28


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
18.75

100 / 100
4
19.28

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 : -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 62.81 ตัน/วัน) เดือนตุลาคม 2562 ทำได้ 2,397.45 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 ทำได้ 2,380.05 ตัน รวมทำได้ 4,777.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.84 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 23.33 ตัน/ปี) เดือนตุลาคม 2562 ทำได้ 2.4 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 ทำได้ 2.29 ตัน เดือนธันวาคม ทำได้ 2.32 ตัน รวมทำได้ 7.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1 : -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 62.81 ตัน/วัน) เดือนตุลาคม 2562 ทำได้ 2,397.45 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 ทำได้ 2,380.05 ตัน รวมทำได้ 4,777.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.84 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 23.33 ตัน/ปี) เดือนตุลาคม 2562 ทำได้ 2.4 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 ทำได้ 2.29 ตัน เดือนธันวาคม ทำได้ 2.32 ตัน รวมทำได้ 7.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30.05 -ไตรมาสที่ 2 : -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 62.81 ตัน/วัน) เดือนธันวาคม 2562 ทำได้ 2,409.54 ตัน มกราคม 2563 ทำได้ 2,418.15 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำได้ 2,429.46 ตัน เดือนมีนาคม 2563 ทำได้ 2,400.43 ตัน รวมทำได้ 9,657.58 ตัน คิดเป็นร้อยะ 62.96 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 23.33 ตัน/ปี) เดือนมกราคม 2563 ทำได้ 2.46 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำได้ 2.41 ตัน เดือนมีนาคม 2563 ทำได้ 1.5 ตัน รวมทำได้ 6.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 57.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 : -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 62.81 ตัน/วัน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ทำได้ 14,435.08 ตัน) เดือนเมษายน 2563 ทำได้ 2,417.37 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ทำได้ 2,333.18 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 ทำได้ 2,308.07 ตัน รวมทำได้ 7,058.62 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทำได้ 21,493.70 ตัน คิดเป็นร้อยะ 93.75 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 23.33 ตัน/ปี) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ทำได้ 13.38 ตัน) เดือนเมษายน 2563 ทำได้ 1.79 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ทำได้ 0.51 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 ทำได้ 1.19 ตัน รวมทำได้ 3.49 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทำได้ 16.87 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขอแก้ไขการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 60.19 ตัน/วัน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 รวมทำได้ 9,055.57 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.17 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 22.33 ตัน/ปี) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 รวมทำได้ 7.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.14 สรุปผลงานที่ทำได้ในไตรมาสที่ 1 ทำได้ ร้อยละ 6.17 ไตรมาสที่ 2 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 60.19 ตัน/วัน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 รวมทำได้ 16,285.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.09 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 22.33 ตัน/ปี) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 รวมทำได้ 18.15 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.13 สรุปผลงานที่ทำได้ในไตรมาสที่ 2 ทำได้ ร้อยละ 11.09 ไตรมาสที่ 3 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 60.19 ตัน/วัน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 รวมทำได้ 20,844.53 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.19 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 22.33 ตัน/ปี) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 รวมทำได้ 21.64 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.69 สรุปผลงานที่ทำได้ในไตรมาสที่ 3 ทำได้ ร้อยละ 14.19 ไตรมาสที่ 4 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 60.19 ตัน/วัน) เดือนกรกฎาคม 2563 ทำได้ 2,475.71 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ทำได้ 2,663.38 ตัน เดือนกันยายน 2563 ทำได้ 2,330.02 ตัน รวมทำได้ 7,469.11 ตัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 รวมทำได้ 28,313.64 ตัน (77.36 ตัน/วัน) คิดเป็นร้อยละ 19.28 -ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (เป้าหมายจาก สสล. = 22.33 ตัน/ปี) เดือนกรกฎาคม 2563 ทำได้ 1.19 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ทำได้ 1.2 ตัน เดือนกันยายน 2563 ทำได้ 0.68 ตัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 รวมทำได้ 24.71 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.07 สรุปผลงานที่ทำได้ในไตรมาสที่ 4 ทำได้ ร้อยละ 19.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :98.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยคนข้าม และสถานีรถไฟฟ้า ทั้งหมด 14 จุด วันละ 4 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้น 5,096 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยคนข้าม และสถานีรถไฟฟ้า ทั้งหมด 14 จุด วันละ 4 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้น 5,096 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยคนข้าม และสถานีรถไฟฟ้า ทั้งหมด 14 จุด วันละ 4 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้น 5,152 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนดต่อปี (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนดต่อปี (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :270.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
82.00

100 / 100
2
177.00

100 / 100
3
177.00

100 / 100
4
270.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดทำแผนและประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 118 ดวง ติดตั้งจำนวน 6 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 114 ดวง คิดเป็น 95 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แก้ไขไตรมาส 2 เป็น ผลงานที่ทำได้ 177 เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 123 ดวง ประสานไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 13 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. ดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม Rain บางนา 3. จัดเตรียมเครื่องมือ,เครื่องจักร รวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อถึงฤดูฝนตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา -บริเวณคลองหลอด กม. 2 (ช่วงอุดมสุข 42) จำนวน 34 ตัน -บริเวณคลองหลอด กม. 3 จำนวน 18 ตัน คลองเคล็ด (จากสุดซอยศรีนครินทร์ 54 ถึงสุดซอยศรีนครินทร์ 58) จำนวน 12 ตัน รวมดำเนินการเก็บกำจัดขยะและวัชพืชผักตบชวา จำนวน 64 ตัน 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 48 ซอย ความยาว 23,445 เมตร ล้างทำความสะอาดท่อ -โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 23 ซอย ความยาว 10,125 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา ดังนี้ 1.1 บริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 7 ถึงถนนเทพรัตน 1.2 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 21.5 ตัน และดำเนินการจัดเก็บวัชพืชหน้าห้างบิ๊กซี-เซ็นทรัลบางนา 1.3 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำข้างถนนเทพรัตน 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ดังนี้ 2.1 ซอยอุดมสุข 44 2.2 ซอยบางนา-ตราด 15 2.3 ซอยเชลียง 1 แยก 7 2.4 ซอยเชลียง 1 แยก 17 2.5 ซอยสันติภูมิ 3 2.6 ซอยสันติภูมิ 6 2.7 ซอยอุดมสุข 20 2.8 ซอยเชลียง 1 แยก 10 2.9 ใกล้แยกบางนา บริเวณหน้าเดอะโคส 2.10 ซอยโสภณ หน้าบ้านเลขที่ 85-85/1 2.11 ซอยแบริ่ง 11 2.12 ซอยจ่าโสดช่วงโค้งเครื่องสูบน้ำ 2.13 ซอยบางนา-ตราด ซอย 6 2.14 ซอยจ่าโสด 14 3. ดำเนินการตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ดังนี้ 3.1 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยลาซาล 50 3.2 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยลาซาล 24 3.3 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่บ้านเครือวัลย์ 3.4 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณเกาะกลางหน้าบิ๊กซี 3.5 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยลาซาล 46 3.6 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หน้าห้างบิ๊กซี 3.7 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ลาชาล 27 3.8 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยเพี้ยนพิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา 1.1 คูระบายน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม 1.2 คูระบายน้ำคู่ขนานถนนเทพรัตน ช่วงแขวงทางหลวงสมุทรปราการ 1.3 คลองหลอด กม. 2 ช่วงท้ายซอยอุดมสุข 26 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2 และซอยสุขุมวิท 68 1.4 คลองหลอด กม.2 ช่วงแยกท้ายซอยอุดมสุข 26 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 2.1 ช่วงโค้งก่อนถึงวัดศรีเอี่ยม 2.2 ซอยทองอยู่ 1 2.3 ซอยเพี้ยนพิน 2.4 ซอยอุดมสุข 26 (แสนสุข 1), 2.5 ซอยบางนา-ตราด 11 2.6 ซอยบางนา-ตราด 4 สี่ 2.7 แยกบางนา 2.8 ซอยลาซาล 24 2.9 ซอยจ่าโสด 20 ท้ายซอย 2.10 ซอยเพี้ยนพิน (จากปากซอยแยก 20-แยก 24) 2.11 ซอยจ่าโสด แยก 12 เชื่อมถนนทางรถไฟสายเก่า 2.12 ซอยสรรพาวุธ 1 2.13 ซอยโสภณ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำซอยเพี้ยนพิน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำปากซอยเพี้ยนพิน (ข้างโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา) สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนทางรถไฟสายเก่า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4. คณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน 5. จัดทำรายงานผลการพิจาณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp พร้อมจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอทุกรายทราบ 7. ดำเนินการตรวจร่างสัญญาและอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมอนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา ในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา จัดทำแผนและดำเนินการเก็บกำจัดจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา ดังนี้ 1.คลองหลอด กม.2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 จำนวน 55 ตัน 2.คลองเคล็ด 15.5 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ดำเนินการ ดังนี้ - โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ สำนักงบประมาณอนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมอนุมัติประจำงวดที่ 1 ครั้งท่ 13 และลงนามสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2563 เริ่มนับสัญญา 30 ม.ค.63-29 มี.ค.63 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ซอย โดยผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน วันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ 20 มีนาคม 2563 -กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา ในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา - บริเวณคลองหลอด กม. 2 (ช่วงอุดมสุข 42) จำนวน 34 ตัน - บริเวณคลองหลอด กม. 3 จำนวน 18 ตัน - บริเวณคลองเคล็ด (จากสุดซอยศรีนครินทร์ 54 ถึงสุดซอยศรีนครินทร์ 58) จำนวน 12 ตัน รวมดำเนินการเก็บกำจัดขยะและวัชพืชผักตบชวา จำนวน 64 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ดำเนินการการจัดเก็บผักตบชวา ในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา - บริเวณคลองหลอด กม. 2 (ช่วงอุดมสุข 42 แยก 7 ถึงถนนเทพรัตน) จำนวน 63.6 ตัน - บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 10 ตัน - บริเวณคูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 21.5 รวมดำเนินการเก็บกำจัดขยะและวัชพืชผักตบชวา จำนวน 95.1 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา 1. บริเวณคูระบายน้ำคู่ขนานถนนเทพรัตน ช่วงแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 12 ตัน 2. บริเวณคลองหลอด กม.3 จำนวน 45.76 ตัน 3. บริเวณคลองหลอด กม.2 ช่วงแยกท้ายซอยอุดมสุข 26 จำนวน 7 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(7) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้ โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิงสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1. ดำเนินการสำรวจ ถนนตรอก ซอย ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อจัดทำใบประมาณราคากลาง 2. ดำเนินการสำรวจถนนตรอก ซอยที่ชำรุด 3. ดำเนินการสำรวจซอยบางนา-ตราด 19 เพื่อจัดทำใบประมาณราคา เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ปรับปรุงซอยพลอยงาม 1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนาณราคากลางในระบบ e-GP และจัดทำบันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง พร้อมเผยแพรประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562- 27 พฤศจิกายน 2562 2. ยกเลิกประกาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากสาระสำคัญในประกาศไม่ครบถ้วน 3. ร่างประกาศใหม่ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 -25 พฤศจิกายน 2562อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ดำเนินการ ดังนี้ 1.โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิงสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1.1 ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 19 รายงานความเห็นชอบตามหนังสือที่ กท8403/33 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ตรวจร่างสัญญาและลงนามสัญญา วันที่ 2 มี.ค.63 เลขที่สัญญา 22-3-63 1.2 ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยอุดมสุข 29 ได้ผู้รับจ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 63 เลขที่สัญญา 22-5-63 1.3 ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยลาซาล 55 ได้ผู้รับจ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค.63 เลขที่สัญญา 22-4-63 1.4 ซ่อมแซมซอยบางนา-ตราด 23 อยู่ระหว่างจัดทำใบประมาณราคา 1.5 ซ่อมแซมซอยบางนา-ตราด 46 อยู่ระหว่างจัดทำใบประมาณราคา 1.6 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาซาลตัดใหม่อยู่ระหว่างจัดทำใบประมาณราคา 2. ปรับปรุงซอยพลอยงาม 2.1 จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยได้บริษัท เจบราเทอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 12,430,085 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน 2.2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 2.3 จัดทำร่างสัญญา เสนอผู้รู้กฎหมายตรวจสอบร่างสัญญา ตามหนังสือที่ กท8403/20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 2.4 ลงนามสัญญา วันที่ 31 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เลขที่สัญญา 22-2-63 (150 วัน) 2.5 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา และได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 2.6 หล่อบ่อพักท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน-มิถุนายน ดำเนินการ ดังนี้ 1.โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิงสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน -ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 19 ดำเนินการเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยอุดมสุข 29 ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยลาซาล 55 ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมซอยบางนา-ตราด 23 ,ซ่อมแซมซอยบางนา-ตราด 46,ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาซาลตัดใหม่ อยู่ระหว่างขอเงินงวด และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ชะลอการก่อหนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่ กท1904/00295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และเพื่อเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร 2.ปรับปรุงซอยพลอยงาม ดำเนินการหล่อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างรางวี สร้างผิวทาง ค.ส.ล. และผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน ดำเนินการ ดังนี้ 1.โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิงสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน -ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 19 ดำเนินการเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยอุดมสุข 29 ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมผิวจราจร ซอยลาซาล 55 ดำเนินการเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ปรับปรุงซอยพลอยงาม ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางนาได้แก่ ร้านเรือโป๊ะ ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง สวนอาหารเบิกไพร ครัวต้นหอม ร้านเชฟโจว ร้านก๋วยเตี๋ยวนายอู๊ด เป็นต้น โดยตรวจด้านสุขลักษณะสถานที่และตรวจด้านคุณภาพอาหาร 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนาปัจจุบันมีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 432 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 408 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางน่า ได้แก่ ภัตตาคารมังกรหลวง ร้านฮะจิบังราเมน ร้านแมคโดนัล ห้องอาหารซากระ ร้านยาโยอิ ร้านอากะ ร้านเฮโรคุซูชิ ร้านเดอะเทอเรส ร้านโอโตยะ ร้านไก่ทอด 66/1 ร้านแซว เป็นต้น โดยตรวจด้านสุขลักษณะสถานที่และตรวจด้านคุณภาพอาหาร 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนาปัจจุบันมีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 437 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 426 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร ตลาดสด ในพื้นที่เขตบางนา โดยตรวจด้านสุขลักษณะสถานที่และตรวจด้านคุณภาพอาหาร 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางนาปัจจุบันมีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 434 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 432 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.54 ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางนาทั้งด้านสุขลักษณะและด้านคุณภาพอาหาร เพื่อพัฒนาร้านอาหาร ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพฯมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(9) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน และตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่หรือจอดบนทางเท้า และมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ปลูกและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยคนข้าม อีกทั้งจัดเก็บขยะในคูคลองและตามถนน ฝ่ายโยธา่ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผิวจราจร และฟุตบาทที่ชำรุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน และตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่หรือจอดบนทางเท้า และมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ปลูกและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยคนข้าม อีกทั้งจัดเก็บขยะในคูคลองและตามถนน ฝ่ายโยธา่ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผิวจราจร และฟุตบาทที่ชำรุด ** 3 ** 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน และตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่หรือจอดบนทางเท้า และมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ปลูกและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยคนข้าม อีกทั้งจัดเก็บขยะในคูคลองและตามถนน ฝ่ายโยธา่ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผิวจราจร และฟุตบาทที่ชำรุด ** 3 ** 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านมั่นคงพาณิชย์ จำนวนเงิน 711,500.- บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านมั่นคงพาณิชย์ จำนวนเงิน 711,500.- บาท และดำเนินการตรวจรับต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดิน ปรับระดับพื้นดิน 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยด่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นรวงผึ้ง ต้นบานบุรีแคระ ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเข็มพิษณุโลก 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นด้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยด่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อนำมาเสนอให้เขตพิจารณา 2. คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อนำมาเสนอให้เขตพิจารณา 2. คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 คือ นางศาตพร แซ่เตีย อายุ 65 ปี สาขาภูมิปัญญา สาธารณสุข (ยานวดสมุนไพร นวดสมุนไพร การอบสมุนไพรหลังคลอด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดแสดงผลงานและวางจำหน่ายสมุนไพรของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ นางศาตพร แซ่เตีย สาขาภูมิปัญญา สาธารณสุข ในโครงการตลาดนัดมือสอง วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางนา และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(12) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :86.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.25

100 / 100
4
86.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีความสนใจฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ โดยฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างติดตามผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(13) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :71.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.30

100 / 100
4
71.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนิงานจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการตามกำหนด ฝ่ายการศึกษาเวียนแจ้งตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตบางนา(ฝ่ายการศึกษา) ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และได้เวียนแจ้งหลักธรรมาภิบาล ขอความร่วมมือสถานศึกษานำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานทุกเรื่องในสถานศึกษา มีการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยฝ่ายการศึกษาขอส่งตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชาที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทาง วิธีการเพื่อจะไปเน้นในการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 ปีการศึกษา 2561 โดยเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ เทคนิค และเคล็ดลับการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถดูได้ตามลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1KPZPB8VFrjWqXXCcEGt-hj5LRtt9Hsh1 และฝ่ายการศึกษาเวียนแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางนาใน โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางนานอก และโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์โรงเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ณ สนามสอบโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวัดบางนาใน โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ และโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางนาใน การดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ระหว่างการรอผลสอบ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะประกาศผลสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะประกาศผลสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกาศผลสอบแล้ว โดยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ได้แก่ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ คือ เด็กชายวิชญะกรณ์ คุญหิรัญ นักเรียนโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ คะแนนตัวชี้วัดบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 7.69 คะแนนรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 6.57 คะแนนสำนักงานเขต = 7.130 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 71.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกาศผลสอบแล้ว โดยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ได้แก่ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ คือ เด็กชายวิชญะกรณ์ คุญหิรัญ นักเรียนโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ คะแนนตัวชี้วัดบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 7.69 คะแนนรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 6.57 คะแนนสำนักงานเขต = 7.130 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต 71.30

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(14) จำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตบางนา โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์งดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่ความรู้ จำนวน 7 ช่องทาง คือ 1.บอร์ดประชาสัมพันธ์เขตบางนา 2.ใบปลิวประชาสัมพันธ์ 3.เพจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 4.เฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์เขตบางนา 5.ทวีตเตอร์สำนักงานเขตบางนา 6.แอฟพลิเคชั่นไลน์ 7.เครือขายชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(15) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามผลการรายงานโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ซึ่งดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 10-30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป็นไปตามผลการรายงานโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ซึ่งดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 30-70 และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) จำนวน 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป็นไปตามผลการรายงานโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ซึ่งดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 45-80 และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) จำนวน 7 โครงการ ขอยกเลิกโครงการทั้งหมด 3 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการทั้งหมด 34 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) จำนวน 28 โครงการ - ขอยกเลิก จำนวน 6 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(16) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ผลลัพธ์) - ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้   
   - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ผลลัพธ์)
   - ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ผลการแจ้งการประเมินเป็นศูนย์ เนื่องจากระยะเวลาการประเมินตามกฎหมายกำหนดให้แจ้งการประเมินได้ตั้งแต่ ก.พ.-มิ.ย.63 - ผลการบังคับคดียังเป็นศูนย์ เนื่องจากระยะเวลาการแจ้งชื่่อและแจ้งเตืือนผู้ค้างชำระภาษีได้ ตั้งแต่ มิ.ย.-ต.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการแจ้งการประเมินเป็นศูนย์ เนื่องจากระยะเวลาการประเมินตามกฎหมายกำหนดได้ขยายเวลาออกไป โดยให้แจ้งการประเมินได้ตั้งแต่ มิ.ย.63 - ผลการบังคับคดียังเป็นศูนย์ เนื่องจากระยะเวลาการแจ้งชื่่อและแจ้งเตืือนผู้ค้างชำระภาษีได้ ตั้งแต่ มิ.ย.-ต.ค.63 (หมายเหตุ ผลงานร้อยละ 10 มาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการแจ้งการประเมินเป็นศูนย์ เนื่องจากระยะเวลาการประเมินตามกฎหมายกำหนดได้ขยายเวลาออกไป โดยให้แจ้งการประเมินได้ตั้งแต่ มิ.ย.63 - ผลการบังคับคดียังเป็นศูนย์ เนื่องจากระยะเวลาการแจ้งชื่่อและแจ้งเตืือนผู้ค้างชำระภาษีได้ ตั้งแต่ มิ.ย.-ต.ค.63 (หมายเหตุ ผลงานร้อยละ 10 มาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 11,866 ราย จากผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตบางนา 11,866 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ณ วันที่ 26 ก.ย.2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **