ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50490000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :1 ชุด

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ชุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอโครงการ 2.ขอทราบข้อมูลพื้นที่ใช้สอย สถานประกอบการ อาคารราชการ 3.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเเหล่งกำเนิดน้ำเสียเขตทุ่งครุ ให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

3.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเเหล่งกำเนิดน้ำเสียเขตทุ่งครุ ให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสถานประกอบการเเหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 91 เเห่ง เก็บข้อมูลได้เเล้ว 91 เเห่งคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เก็บข้อมูลสถานประกอบการเเหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 91 เเห่ง เก็บข้อมูลได้เเล้ว 91 เเห่งคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ 20

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 20)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
25.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- / 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนคอลีดีน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะศึกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 30 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 40 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนมิตรไมตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 -รวมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.63 แล้ว จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 เท่าเดิม) / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือนมี.ค. 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภท และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ) ในส่วนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายการคลังว่า สำนักงบประมาณให้ปรับลดเงินลง20% หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ให้ส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งฝ่ายรักษาฯ ได้ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อต้นเดือน พ.ค.63 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 20 มิย.63 และในวันที่ 27 มิย. 63 จะเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดด่าน ซอยประชาอุทิศ 101 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ตค.63 ถึง มิย.63 แล้วได้แก่ชมชน 9 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง )ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 61 และนอกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง และตลาด 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- / 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนคอลีดีน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะศึกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 30 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 40 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนมิตรไมตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 -รวมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.63 แล้ว จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50 / 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 เท่าเดิม) / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือนมี.ค. 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภท และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ) ในส่วนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายการคลังว่า สำนักงบประมาณให้ปรับลดเงินลง20% หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ให้ส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งฝ่ายรักษาฯ ได้ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อต้นเดือน พ.ค.63 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 20 มิย.63 และในวันที่ 27 มิย. 63 จะเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดด่าน ซอยประชาอุทิศ 101 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ตค.63 ถึง มิย.63 แล้วได้แก่ชมชน 9 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง )ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 61 และนอกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง และตลาด 4 แห่ง / 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-เดือนกรกฎาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.63 ชุมชนหมู่ 2 บางมด ซอยประชาอุทิศ 28 2. วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37 3. วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.63 ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90 แยก 1 4. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.63 ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ก.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง ) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 105.56 / 22/8/2563 : -เดือนสิงหาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. วันที่ 4 ส.ค.63 โรงเรียนนาหลวง 2. วันที่ 5 ส.ค.63 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ 3. วันที่ 6 ส.ค.63 โรงเรียนวัดทุ่งครุ 4. วันที่ 7 ส.ค.63 โรงเรียนชูสิน(ทองประดิษฐ์อนุสรณ์) 5. วันที่ 10 ส.ค.63 โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) 6. วันที่ 11 ส.ค.63 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 7. วันที่ 13 ส.ค.63 โรงเรียนคลองรางจาก 8. วันที่ 14 ส.ค.63 โรงเรียนรางราชพฤกษ์ -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ส.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 8 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง ) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 150 -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ 15

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :16.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 15)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.60

100 / 100
2
7.30

100 / 100
3
9.80

100 / 100
4
16.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม. / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-/ 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม. / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 500 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ม.ค.63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,660 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 18.46 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม.และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 1,470 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.พ..63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 4,230 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.35 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 680 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มี มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมทั้งจำนวน 1,870 กก. -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63 จำนวน 6,100 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 42.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 520 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 470 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 530 กิโลกรัม และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 400 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 130 กิโลกรัม รวม 5300 กิโลกรัม รวมเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอย อันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 2,050 กิโลกรัม -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน เม.ย. 63 จำนวน 8,150 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 56.56 / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 600 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 480 กิโลกรัม ครั้งที่3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมเดือนพฤษภาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,620 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน พ.ค.63 จำนวน 9,770 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 67.80 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 2 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 490 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม รวมเดือนมิถุนายน 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,140 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มิ.ย.63 จำนวน 10,910 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- / 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม. / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 500 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ม.ค.63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,660 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 18.46 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม.และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 1,470 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.พ..63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 4,230 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.35 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 680 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มี มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมทั้งจำนวน 1,870 กก. -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63 จำนวน 6,100 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 42.33 / 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 520 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 470 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 530 กิโลกรัม และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 400 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 130 กิโลกรัม รวม 5300 กิโลกรัม รวมเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอย อันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 2,050 กิโลกรัม -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน เม.ย. 63 จำนวน 8,150 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 56.56 / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 600 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 480 กิโลกรัม ครั้งที่3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมเดือนพฤษภาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,620 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน พ.ค.63 จำนวน 9,770 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 67.80 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 2 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 490 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม รวมเดือนมิถุนายน 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,140 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มิ.ย.63 จำนวน 10,910 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75.71 / 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 ได้จำนวน 550 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ได้จำนวน 510 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ได้จำนวน 660 กิโลกรัม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ได้จำนวน 600 กิโลกรัม และ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 ได้จำนวน 890 กิโลกรัม รวมเดือนกรกฎาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 3,210 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.ค.63 รวมจำนวน 14,120 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.39 / 22/8/2563 : -จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 450 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ส.ค.63 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14,570 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 105.66 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 1. ตรวจตราจุดเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (21 จุด) 3. กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 1 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตรวจกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด (21 จุด) 3. ตรวจตาไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ1 ครั้ง (21 จุด) 4. ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ รวม 9 ครั้ง 5. ทำความสะอาดพื้นที่ รวม 5 ครั้ง 6. รายงานผลดำเนินการประจำเดือน ให้สำนักเทศกิจ จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ 23/1/2563 1. ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ดอกไม้ดอกประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยพุทธบูชา 29 – 36 3. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 2 ครั้ง 4. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 6. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งตั้งแต่ ตุลาคม 2562 สภาพป้ายไม่ชำรุด 24/2/2563 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 4. ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ ในซอยพุทธบูชา 36 และ 39 วันละ 1 ครั้ง/วัน 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยประชาอุทิศ 28 ถึง 48 6. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 2 ครั้ง 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 20/3/2563 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ดอกไม้ดอกประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ซอยพุทธบูชา 29 – 36 6. ล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา จำนวน 2 ครั้ง 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุดโดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5 ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ ในซอยพุทธบูชา 36 และ ซอยพุทธบูชา 39 วันละ 1 ครั้ง/วัน 6. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณบริเวณจุดเสี่ยงภัย 7. ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง และสะพานลอยบริเวณจุดเสี่ยงภัย1 8. รายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด 3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพป้ายไม่ชำรุด 4. ตรวจตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. ตัดแต่งต้นไม้ยื่นต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณจุดเสี่ยง 6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้ารถประจำทางหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าโรงเรียนนาหลวง, ถนนพุทธบูชา,หน้าป้ายรถประจำทางหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 และสะพานลอยหน้าตลาดประชาอุทิศ 61 7. และรายงานผลส่งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ  4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.59

100 / 100
2
68.97

100 / 100
3
93.10

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทั้ง4กิจกรรมครบทั้ง8ชุมชนตามแผน จากทั้งหมด29ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทั้ง4กิจกรรมครบทั้ง20ชุมชนตามแผน จากทั้งหมด29ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการทั้ง4กิจกรรมครบทั้ง27ชุมชนตามแผน จากทั้งหมด29ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ใน 29 ชุมชน 1. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การใช้รถยนต์ Health Best 3. มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ชุมชนที่มีผู้ป่วย ได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.20

100 / 100
2
57.70

100 / 100
3
91.54

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร จำนวน 86 ราย ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 11 ราย 2.ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน - ราย 3.มินิมาร์ท จำนวน 47 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 12 ราย 4.ตลาด จำนวน 6 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน - ราย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุจำนวน 142 ราย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร จำนวน 86 ราย ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 40 ราย 2.ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3.มินิมาร์ท จำนวน 47 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 33 ราย 4.ตลาด จำนวน 6 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 6 ราย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 142 ราย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม 2563 ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร จำนวน 86 ราย ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 74 ราย 2.ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3.มินิมาร์ท จำนวน 47 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 47 ราย 4.ตลาด จำนวน 6 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 6 ราย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 142 ราย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม 2563 ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานออกตรวจสถานประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต 3. ออกตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ,ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) - ตรวจไม่พบสารเคมีอันตราย คือ บอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน - ตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ไม่เกินร้อยละ 10 4. ขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 5. ส่งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ (สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีจำนวน 142 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) การพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
การพัฒนาลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ/แผนงานพัฒนาชุมชน จำนวน 9 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24/1/2563 : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยจัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 5 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 5 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาหลังสวนธนบุรีรมย์ ในวันที่ 26 มกราคม 2563 มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 2 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 5 ทีม / 18/2/2563 : จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬามัสยิดดารุ้ลน่าอีม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 3 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม และจะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในลานกีฬาเนี๊ยะมะตุลลอฮ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 จัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันฟุตซอล จำนวน 3 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 3 ทีม และประเภทผู้สูงอายุ จัดแข่งขันเปตอง จำนวน 3 ทีม / 2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ การคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-26/06/2563:เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน-มิถุนายน2563เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และจะเริ่มดำเนินภายหลังจากผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 10 แห่ง ของกลุ่ม คน 3 วัย ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชน จัดแข่งฟุตซอล 2. ประชาชนทั่วไป จัดแข่งเซปัคตะกร้อ 3. ผู้สูงอายุ จัดแข่งเปตอง -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยดำเนินการที่ลานกีฬาจำนวน 10 แห่ง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับมาก ร้อยละ 99.78

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(8) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการบำรุงรักษา รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านโนวาทาวย์พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2.บริเวณสวนหย่อมเดอะเพลส พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 10 2. .สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 18 โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยกากตะกอนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมเอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนหมู่บ้านวรารมย์เฟส 2 พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เก็บข้อมูลภาพถ่าย และขนาดพื้นที่พิกัดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินกาเพิ่มพื้นที่ที่เขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1. ปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร 2.ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ปรับปรุงสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 18 จำนวนพื้นที่ 4,600 ตรม. 2. ปรับปรุงสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 10 จำนวนพื้นที่ 3,200 ตรม. 3. ปลูกต้นเฟื่องฟ้าตามกระบะแขวนริมคลองเก้าห้อง จำนวนพื้นที่ 500 เมตร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 12,960 ตารางเมตร (8 ไร่ 40 ตารางวา) คิดเป็นร้อย 102.21 ผลดำเนินการเกินค่าเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ 90

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 90)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ จำนวน 20 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามแผนงานโครงการจำนวน 20 โครงการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน ด้วยการสอนเสริม การทดสอบ Pre-Onet ขณะนี้รอผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 20 โครงการ และดำเนินจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 20 โครงการ และดำเนินจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียบร้อยแล้ว -1. ด้านปริมาณ - กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ทุ่งครุทั้ง 8 โรงเรียนๆ ละ 1 คน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. ด้านคุณภาพ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุ ทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผลการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 69.7

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(10) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด

หน่วยนับ :ร้อยละ80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-24/1/2563 : ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" / 18/2/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98 / 2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-26/06/2563:เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน-มิถุนายน2563เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และกำลังพิจารณาวันดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ตอนที่ 5 “สายน้ำเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง” ในวันที่ 25-27 ก.ย.2563 ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(11) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันเวลาสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม และ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ระดับเขต ครั้งที่ 1 2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและเชิญวิทยากร ซึ่งกำหนดการอบรม ในวันที่ 18,19 และวันที่ 25 มกราคม 2563 4. โครงการ - โครงการของฝ่ายโยธา จำนวน 21 โครงการ อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40 5.โครงการของฝ่ายพัมนาชุมฯ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6. โครงการของฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 31 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 2.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) กำหนดการอบรม ในวันที่ 18,19 และวันที่ 25 มกราคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3.โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตทุ่งครุ จัดเตรียมเอกสารกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตทุ่งครุ 4.ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากลำกระโดงถึงคลองขวาง อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 5. ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 76 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงคลองเก้าห้อง อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 6.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 91 จากซอยประชาอุทิศ 91 และซอยแยก ถึงบ้านเลขที่ 37/84 อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 7.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 72 จากซอยประชาอุทิศ 72 ถึงคลองราชพฤกษ์น้อยและคลองเวกอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 8. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 75 แยก 11 จากซอยประชาอุทิศ 75 ถึงสุดทางสาธารณะอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 9. ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 39 แยก 3 และซอยพุทธบูชา 39 แยก 5 ถึงสุดทางสาธารณะอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 10. ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 74/1 แยก 1, 2, 3, 4, 5 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 11. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4 และซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/1 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 12. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถึงคลองรางขมิ้น ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 13.ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 79 ถึงคลองราษฎร์สามัคคีอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 14.ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 36 แยก 12 จากซอยพุทธบูชา 36 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 72/1 อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 15.ปรับปรุงซอยวิเศษสุขนครซอย 8 จากซอยประชาอุทิศ 79 ถึงบ้านเลขที่ 81/548 และซอยแยก จำนวน 3 ซอยอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 16.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 1/22 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และซอยแยก อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 17.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬามาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุแทน เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 20.โครงการครอบครัวรักการอ่านดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 21.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019)ระบาด แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 22.โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและฝึกโยคะให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม 2563 แต่ได้งดกิจกรรมทั้งสองไปตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23.โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 โดยให้เจ้าหน้าที่เงินออมช่วยปฏิบัติงานอื่นในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24.ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 25.ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 26.ปรับปรุงโรงเรียนสามัคคีบำรุงอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 27.ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 28.ปรับปรุงโรงเรียนราษฏร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 29.ปรับปรุงโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 30.ปรับปรุงโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 31.ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวงอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และยกเลิก จำนวน 6 โครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(12) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีค้างชำระ จัดทำหนังสือเตือนค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่ดำเนินติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนฯที่ค้างชำระ - เดือน มิถุนายน มีลูกหนี้มาชำระ 2,700 บาท คงเหลือภาษีค้างชำระ 19,754.29 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ดำเนินจัดเก็บหนี้ค้างตั้งแต่ ต.ค. 2562 - สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 285,085.96 บาท จากหนี้ค้างทั้งหมด 295,110.25 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระ 10,024.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายต้องชำระภาษีภายในเดือนเม.ย.2563 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือเดือนด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีจากภายในเดือนเม.ย. 2563 เป็นเดือน ส.ค. 2563 ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีประกาศขยายระยะเวลาในการชำระภาษี จากเดือน ส.ค. 2563 เป็นภายในเดือน ต.ค. 2563 ทำให้การดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประชาชนมาขอแก้ไข และการเตรียมข้อมูล(ราคาประเมินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุดและค่าภาษีจากพรบ.เดิม) เพื่อส่งใบแจ้งค่าภาษีให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วจำนวน 7,992 ราย จำนวนเงิน 5,979,828.28 บาท จากจำนวนที่ต้องแจ้งประเมินทั้งหมด 7,992 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/129 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/129 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการการจัดทำสรุปยอดเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/2235 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/8331 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารจัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกำหนด ณ วันที่ 6 ต.ค. 63 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/6284 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด