ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50500000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :76.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.60

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
76.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดให้กับประชาชน โรงเรียนและสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดให้กับประชาชน โรงเรียนและสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารและการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ ใบไม้ ดำเนินการคัดแยกขยะเศษผัก เศษผลไม้ จากตลาดศิริชัย ตลาดเอกชัย ส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และนำไปทำปุ๋ยในพื้นที่เขตบางบอน -คัดแยกขยะจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศาสนสถาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ ลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ ก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ  ลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ     ก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจตรวจจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด -ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด -ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจตรวจจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด -ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด -ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจตรวจจุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด -ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด -ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(3) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารจากสถานประกอบการในพื้นที่ ด้านจุลชีววิทยาหากพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ 1. มินิมาร์ท 2. ร้านอาหาร 3. เรือนจำ 4. ตลาด และ 5 ซูเปอร์มาร์เก็ต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารจากสถานประกอบการในพื้นที่ ด้านจุลชีววิทยาหากพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ 1. มินิมาร์ท 2. ร้านอาหาร 3. เรือนจำ 4. ตลาด และ 5 ซูเปอร์มาร์เก็ต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารจากสถานประกอบการในพื้นที่ ด้านจุลชีววิทยาหากพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ 1. มินิมาร์ท 2. ร้านอาหาร 3. เรือนจำ 4. ตลาด และ 5 ซูเปอร์มาร์เก็ต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(4) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ตร.ม.

เป้าหมาย :3,200.00

ผลงาน :15,028.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
15,028.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางบอน ได้แก่ 1. สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 2. สวยหย่อมกองกำกับการม้าตำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางบอน เช่นบริเวณทางเท้าริมถนน ที่ว่างปากซอยโรงเรียนบ้านนายสี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชนบริเวณสวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กองกำกับการม้าตำรวจ และบริเวณสวยหย่อมคลองรางไผ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(5) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกทะเบียนบัญชีประชาคมที่เขตได้จัดทำไว้ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดความสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเครือข่ายประชาคมในพื้นที่เขต ตามทะเบียนบัญชีประชาคมเขตที่ได้จัดทำไว้ เพื่อเตรียมจัดประชุมค้นหาความต้องการเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(6) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการท่องเที่ยว @ บางบอน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ตลาดน้ำตะวันรุ่งทุ่งบางบอน วัดบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(7) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(8) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน ได้แจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้ที่ต้องเสียภาษี ให้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประเมินและแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้ที่ต้องเสียภาษี ให้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประเมินและแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้ที่ต้องเสียภาษี ให้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด