ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 01000000

Home Home

มิติที่ 1 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

(1) มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

หน่วยนับ :แนวทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :13.00

โครงการสัมมนาของสมาชิกฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ โครงการจัดทำคู่มือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔ - การเมืองสีขาว๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ประเด็น

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :23.00


โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.42


อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหัวข้อการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้

(4) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.60


อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างเหมาผู้ประกอบการ โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว คือบริษัท เจ บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด ตอนนี้กำลังทำร่างสัญญา เพื่อจะนัดบริษัทมาเซ็นสัญญา

(5) มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :30.00


อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้