ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50220000

Home Home

มิติที่ 1 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

(2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 7,330 กิโลกรัม

(3) 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :75.00


- โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 65 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยได้ทำการชักลากมูลฝอยในชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุขและชุมชนเอี่ยมวุฒิ ดำเนินการเรียบร้อย - โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 80 % อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ และสาธิตการมาทำน้ำหมักชีวภาพ ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง - โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 70% อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกำนันวิจิตร ชุมชนกองขยะหนองแขม - กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 70 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 560 ตัน - กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 60 % อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,860 ตัน - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 80% อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ตามหลัก 3ช. การงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 1. ในรอบเดือนมกราคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/ เดิอน 2. ในรอบเดือนกุมภาพันธ์...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 754 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 348 ครั้ง/ เดิอน 3. ในรอบเดือน มีนาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/ เดิอน

(5) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


-36 ชุมชนมีการดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.29


-ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหนองแขมมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 96.50 (สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 143 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตุลาคม 2562 มีนาคม 2563 แล้วจำนวน 138 ราย)

(7) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย / แข่งขันกีฬา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย / แข่งขันกีฬา

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ณ สนามแบดมินตัน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 19 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาสวนพุทธรักษ์ / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดส่งลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เพื่อประกวดลานกีฬาดีเด่นระดับกลุ่มเขตกรุงธนใต้ / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปิดให้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(8) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ส่งต้นไม้และวัสดุปลูก

(9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.90


-จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ในรายวิชาหลัก 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจากสำนักการศึกษา

(10) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 17 มกราคม 2563 ลงสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการจักเรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM25 ของส่วนจำปี และสถานีตำรวจรตรบาลหนองแขม (เดิม) / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่เขตร่วมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สวนจำปี และผลิตภัณฑ์จากดอกจำปี เกษตรกรรายนายพยุง หนูแย้ม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - พัฒนาสวนกล้วยไม้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การจัดกิจกรรมนำชมสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม (เดิม) และสวนจำปี เกษตรกร รายนายพยุง หนูแย้ม ในพื้นที่เขตหนองแขม วันที่ 4 มี.ค.2563 - ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พื้นที่สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ วันที่ 6 มี.ค.2563 - จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขมรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน วันที่ 11 มี.ค.2563 ณ สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ - ประชาสัมพันธ์สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ โดยรายการจักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM 25 วันที่12 มี.ค.2563

(11) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


- จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ 224/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ เฉพาะอาคารชุดได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,605 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 59 รายการ พร้อมทั้งส่งแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประกาศเรียบร้อยแล้ว - การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2563 - การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่นๆ และที่ว่างเปล่า จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563