ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home

มิติที่ 1 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

(1) 1.1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล. ได้เข้ารับการอบรมและเำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด

(2) 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
8.1  ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการจัดทำคำสั่งใหม่ประกอบ เนื่องจากมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้แก้ไขคำสั่งคณะทำงาน เพิ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 
    1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :22.00


ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,491.56 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,513.38 ตัน (3)ไขมัน 188 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 1,046.50 ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


1.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ-จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย เดือนมกราคม 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติมีผู้ใช้บริการ จำนวน 10 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 9 ราย 2 โครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย-มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.1  ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


-ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 59 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี - ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, สารกันรา, ยาฆ่าแมลง, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท. ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 730 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 710 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

(6) 9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00


ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา ในการดำเนินการเพื่อประกอบตัวชี้วัด และฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะให้เอกสารประกอบ ฝ่ายโยธาได้ตอบหนังสือในการจัดทำ Street Furniture ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของสำนักการโยธา

(7) 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :166.29


-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ ประเภทที่ 7) ได้จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ (1)สวนหย่อมหมู่บ้าน K.RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.วา (2)สวนหย่อมหมู่บ้าน K.RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 2 งาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ขตคลองสามวามีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 หมายเหตุ รอผลสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษี กับบลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค. 62-24 มี.ค.63 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,004,405.80 บาท

(9) 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


มีลูกหนี้มาชำระภาษีตั้งแต่ต.ค.2562-ธ.ค.2562มียอดชำระเงิน 2,470 บาท ยอดชำระภาษีบำรุงท้องที่เดือน ก.พ. เป็นเงิน 20,825.30 บาท หมายหตุ รอผลสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษี กับลูกหนี้ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด