ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน :

Home Home SED


๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.51

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.84

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
50.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 2 ทุกหมวดรายจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 50.51

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินภายในกำหนดและรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินปี 2562 ได้ทันภายในกำหนด และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำการรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน/จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งทันภายในกำหนดและจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานสามารถจัดส่งงบทรัพย์สินภายในกำหนดและรอการตรวสอบจากสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หน่วยงานสามารถจัดส่งงบทรัพย์สินปี 2562 ภายในกำหนดและรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ได้ภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำการรายงานทรัพย์สินในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดส่งทรัพย์สินรายไตรมาส/ จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **