ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน :

Home Home SED


๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับคะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบการประเมินของตัวชี้วัด ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือกภารกิจ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการที่ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ทบทวน) และจัดส่งแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานให้สยป.เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในระบบบันทึกฐานข้อมูลระกอบตัวชี้วัด 4.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนตารางที่ได้ระบุตัวชี้วัดจำแนกตามมิติของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 31 ตารางข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **